De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Algemeen

Holland Rijnland kiest koers

Uitdagingen

As Leiden Katwijk en infrastructuur

Woningbouw

Behoud van kleinschaligheid

Cultuurhistorie

Water

Bedrijfsleven

Toerisme en kennis-
intensieve bedrijvigheid

Holland Rijnland kiest koers – van profielschets naar regionale structuurvisie
Het profiel van de regio is een eerste richtinggevende stap naar een structuurvisie waarin keuzes gemaakt worden voor de regio. De samenhang tussen de drie grote deelgebieden van de regio: bollen, kust, stedelijk gebied en veenweidegebied zullen met de structuurvisie verbeteren. In de structuurvisie is het nadrukkelijk niet de bedoeling om elke bijzonderheid van gemeenten een plek te geven. Het gaat juist om de eigen positie van de regio en datgene wat de regio onderscheidt van anderen. Een internationaal topmilieu, waar het goed wonen, werken en recreëren is. De ambities van de regio Holland Rijnland zijn groot. De komende jaren moeten die vorm krijgen. De regionale structuurvisie is hiervoor een belangrijk instrument. Het is de toekomstvisie op de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van de regio tot 2015, met een doorkijk naar 2020. De regio is er klaar voor.

Groene hart

Sterke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Een open karakter waarin ook rust en kleinschaligheid hun plaats hebben. Dat zijn de sterke punten van Holland Rijnland , die de regio zo geliefd maken bij bewoners en bezoekers.

Binnen de regio onderscheiden een aantal gebieden:

  • de As Leiden-Katwijk (Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk, Voorschoten en Oegstgeest);
  • de Greenport-/Bollenstreekgemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Sassenheim, Voorhout, Alkemade, Rijnsburg en Valkenburg);
  • de gemeenten die behoren bij het Groene Hart (Alkemade, Warmond, Zoeterwoude);

Met deze diversiteit heeft de regio een internationale uitstraling, want de bollenstreek en de kust, het bioscience cluster en de Leidse universiteit maken Holland Rijnland bekend tot ver buiten de landsgrenzen.

Uitdagingen
De strategische ligging en de toenemende verstedelijking in de regio en omliggende gebieden brengen ook uitdagingen met zich mee.

De infrastructuur schiet tekort en steeds meer open ruimte dreigt ten prooi te vallen aan woningbouw.

Lisse woningbouw

Daarmee staan de kenmerkende eigenschappen van Holland Rijnland onder druk. Alleen met duidelijke keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling zijn behoud en versterking mogelijk van hetgeen Holland Rijnland tot zo’n bijzondere regio maakt. Het open houden van het landschap in Holland Rijnland staat of valt met het aanwijzen van locaties waar de bouw van woningen en bedrijven mogelijk is.

As Leiden Katwijk en infrastructuur

Om zeker te zijn dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een open bollen- en veenweidegebied, heeft Holland Rijnland daarom gekozen voor verstedelijking in de As Leiden-Katwijk. Die keuze is echter alleen mogelijk als tegelijkertijd wordt gezorgd voor een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau.

In noord-zuid richting is de regio zowel via de weg als over het spoor goed bereikbaar. Via A4 en A44 en via de Oude Rijn en Schiphollijn heeft de regio uitstekende verbindingen met de grote steden in de Randstad en de luchthaven Schiphol.

Het westelijk deel van de regio is echter lastiger bereikbaar. Hier moeten de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn verbetering in brengen.

Woningbouw
In de regio zijn tot 2020 naar schatting 33.000 extra woningen nodig. Holland Rijnland wil die vooral bouwen in de bestaande kernen en in het zuidwestelijke deel van de regio, oftewel de As Leiden-Katwijk. Woningbouw op het voormalige marinevliegveld Valkenburg is een onlosmakelijk onderdeel van de plannen. Onder het motto “eerst bewegen, dan bouwen”, is de daadwerkelijke realisering van deze locatie echter direct afhankelijk van de aanleg van de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn. Daarnaast brengen ook de ontwikkelingen in de samenleving, zoals de vergrijzing, eisen met zich mee waaraan toekomstige woningbouw en voorzieningen moeten voldoen.

Behoud van kleinschaligheid
Holland Rijnland wil het kleinschalige karakter van het landschap behouden.

Dat kan alleen door duidelijke grenzen te stellen aan de afzonderlijke dorpskernen. Waar dorpen en steden aaneen dreigen te groeien, kiest Holland Rijnland daarom voor behoud of aanleg van groene bufferzones. Deze buffers maken niet alleen het landschap mooier, maar bevorderen ook de leefbaarheid van de woonomgeving.

Bufferzone tussen dorpen

De keuze voor kleinschaligheid en behoud van de menselijke schaal komt ook tot uiting in het aanbod van zorg en voorzieningen. De bestaande verbondenheid en betrokkenheid tussen de bewoners, die onder andere blijkt uit een actief verenigingsleven en vrijwilligerswerk, blijft daarmee behouden.

Cultuurhistorie
Holland Rijnland is ook cultuurhistorisch een rijke regio. Ontwikkeling van het landschap houdt daar rekening mee en is gericht op de zichtbaarheid van de kenmerkende elementen, indien nodig zal de regio ook actief ingrijpen om die zichtbaarheid te bevorderen. Zo krijgen cultuurhistorische bouwwerken, lijnen en overgangen in het landschap volop plaats.

Water
Het water is een verbindend element in de regio. Noordzee, Oude Rijn en Kagerplassen, Leidsevaart, Valkenburgse en Oosterduinse meer, Haarlemmertrekvaart en Vlietlanden bepalen het landschap en zijn essentieel voor recreatie en de kwaliteit van de woonomgeving.

Bedrijfsleven
Een gezond bedrijfsleven is van groot belang voor Holland Rijnland. Naast de bestaande bedrijvigheid richt de regio zijn aandacht speciaal op enkele speerpuntsectoren.

De bollen- en bloemensector is kenmerkend voor de regio en krijgt in de Greenport uitstekende kansen.

Bollenbedrijf

Toerisme en kennisintensieve bedrijvigheid
Bollen en bloemen, de kust en de historische stad Leiden bieden het toerisme volop mogelijkheden. Ook de zorgsector, met diverse instellingen van oudsher sterk vertegenwoordigd in de regio, is een belangrijk speerpunt van Holland Rijnland. In het streven naar kleinschaligheid kiest Holland Rijnland daarnaast met name voor bedrijvigheid die een beperkte claim op de beschikbare ruimte legt. Het vestigen, stimuleren en ontwikkelen van kennisintensieve bedrijvigheid heeft daarbij een hoge prioriteit. Holland Rijnland wil in dit verband ondernemingen op het gebied van life sciences en ruimtevaart, die ook nu al sterk in de regio vertegenwoordigd zijn, alle kansen bieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectbureau Regionale Structuurvisie;
Stuur een e-mail (071) 523 90 78