De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Regionale Structuurvisie 2020

Regionale Structuurvisie 2020
De Regionale Structuurvisie Holland Rijnland lag van 15 december 2008 tot en met 16 maart 2009 ter inzage voor belanghebbenden en ter beschouwing door de gemeenteraad. De reacties op de RSV worden nu verwerkt. De definitieve versie van de RSV wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Regionale Structuurvisie 2020: regio Holland Rijnland kiest koers voor de ruimtelijke inrichting
Met de Regionale Structuurvisie kiezen de Holland Rijnland-gemeenten koers voor de ruimtelijke inrichting van de gelijknamige regio. In de visie zijn een aantal keuzes gemaakt die de samenhang tussen de grote deelgebieden van de regio verbeteren: bollenstreek, kustzone, stedelijk gebied en Veenweide en Plassen.

Binnen de Regionale Structuurvisie wordt de ruimtelijke positie van de regio bepaald en gekeken hoe dit zich verhoudt tot haar (Randstedelijke) omgeving. Hiervoor worden zeven kerndoelen nagestreefd: Holland Rijnland is een top woonregio, Leiden vervult een regionale centrumfunctie, concentratie stedelijke ontwikkeling, ‘Groen blauwe kwaliteit’ staat centraal, De Bollenstreek en Veenweide en Plassen blijven open, twee speerpunten voor economische ontwikkeling: Kennis en Greenport, verbetering van de regionale bereikbaarheid.

  1. Regionale Structuurvisie 2020 – Voorwoord en inleiding
  2. Inleidende beschouwing: Het strategische perspectief van de Randstad
  3. Ambities
  4. Ontwikkelingsvisie
  5. Thema’s per sector
  6. Proces en procedures
  7. Kernbeslissingen
  8. Bijlagen