De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Algemeen

Door samenwerking kunnen gemeenschappelijke maatschappelijke problemen beter worden opgelost.
De regionale sociale agenda beslaat een zeer breed terrein: van onderwijs en jeugdbeleid tot werk en inkomen, van zorg en welzijn tot cultuur. Op dit brede terrein heeft samenwerking tussen gemeenten meerwaarde bij het aanpakken van maatschappelijke problemen die gemeentegrens-overstijgend zijn, die erg complex zijn, waar schaalvoordelen behaalt kunnen worden in de uitvoering, of waar gemeenten door regionaal opererende organisaties en provincie worden aangesproken op het gezamenlijke beleid.

Programma Sociale Agenda
De regio Holland Rijnland wil op het gebied van de sociale agenda de volgende doelen bereiken:

  • De Regionale Sociale Agenda: Bij de vorming van de nieuwe regio Holland Rijnland hebben de deelnemende gemeenten in een beleidskader vastgelegd op welke onderdelen van de sociale agenda zij willen samenwerken. Dit beleidskader “Regionale Sociale Agenda Holland Rijnland” is op 15 december 2004 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Dit beleidskader heeft nadere uitwerking en aanvulling gekregen in de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008.
  • De Regionale Agenda Samenleving 2006-2008: met betrekking tot het beleidskader van de Regionale Sociale Agenda, de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008, hebben de regiogemeenten met de provincie een bestuursovereenkomst afgesloten. Met deze overeenkomst stelt de provincie Zuid-Holland jaarlijks een bedrag van ca. € 400.000,- beschikbaar waarmee activiteiten die passen binnen de overeengekomen doelstellingen kunnen worden gefinancierd.

In aansluiting op de Regionale Agenda Samenleving worden in de sociale agenda 4 inhoudelijke themagebieden onderscheiden waarop wordt samengewerkt:

  • Cultuur: het provinciale Actieprogramma Cultuurbereik 2007 en diverse projecten en activiteiten worden hierin tot uitvoering gebracht;
  • Jeugd: richt zich met name op de uitvoering van het convenant ‘Aansluiting Jeugdzorg en Jeugdbeleid’, waarin opvoedings- en gezinsondersteuning, aansluiting onderwijs en jeugdzorg, voorkomen van schooluitval, jeugdcriminaliteit en kindermishandeling speerpunten zijn;
  • Participatie: hieronder valt het arbeidsmarktbeleid, volwasseneneducatie (waaronder ook alfabetisering), inburgering en vrijwilligersbeleid;
  • Zorg & Welzijn: ondermeer voorbereiding op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2007, reïntegratie van langdurig uitkeringsgerechtigden, en het realiseren en in stand houden van de diverse regionale zorgvoorzieningen

Sociale Agenda
De sociale agenda kent vele bestuurlijke circuits en een complex en uitgebreid beleidsveld, waarin niet alleen de ontwikkelingen van de dag op de voet gevolgd dienen te worden, maar ook ver vooruit gekeken.
Holland Rijnland ondersteunt gemeenten hierbij door:

  • uitwisseling van kennis mogelijk te maken, specialistische kennis te leveren, handreikingen te ontwikkelen, onderzoek uit te voeren, pilots te ontwikkelen en ervaringen overdraagbaar te maken;
  • taken en diensten uit te voeren waarvan gemeenten vinden dat deze beter, efficiënter, effectiever of met meer mogelijkheden tot maatwerk in gezamenlijkheid kunnen worden uitgevoerd;
  • gesprekspartner en/of belangenbehartiger te zijn ten behoeve van de samenwerkende gemeenten bij hogere bestuurslagen of bij bovenlokale maatschappelijke partijen;
  • het aanvragen en verstrekken van subsidies voor activiteiten en projecten die passen binnen de gezamenlijke overeengekomen doelstellingen.

Voor 2006 wordt daarnaast intensief samengewerkt aan het formuleren van de eisen die gelden voor het voorzieningenniveau dat wordt opgenomen in de Regionale Structuurvisie.

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda
Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda biedt een platform voor gesprek en besluitvorming tussen de betrokken regiogemeenten: 4 keer per jaar wordt een portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda gehouden, daarnaast worden regelmatig thema-bijeenkomsten voor portefeuillehouders, ambtenaren en maatschappelijke partners georganiseerd. Binnen de Sociale Agenda functioneren daarnaast diverse ambtelijke overleggen en werkgroepen en komen periodiek de portefeuillehouders jeugd bij elkaar.

Neem contact op met de programmamanager Sociale Agenda:
Stuur een e-mail (071) 523 90 51