De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 20 december 2006, locatie: Gemeentehuis Oegstgeest 20.00-22.00 uur

Vastgesteld verslag van onderstaande vergadering >>

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur van 16 november 2006
  • Conceptverslag Algemeen Bestuur d.d. 16 november 2006
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. As Leiden Katwijk
  Tussen 27 april en 28 september 2006 heeft het atelier As Leiden Katwijk intensief (samen)gewerkt aan kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied As Leiden Katwijk. Dit heeft geresulteerd in een eindrapportage van het Ontwerpatelier en vervolgens een advies van de Stuurgroep As Leiden Katwijk.
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van de Eindrapportage Ontwerpatelier As Leiden-Katwijk, Ontwerpen aan de oevers van de Oude Rijn;
   • Kennis te nemen van de brief van de Stuurgroep As Leiden-Katwijk met bijbehorend kaartbeeld;
   • De hoofdlijnen van de resultaten van het atelier (versterken internationale concurrentiepositie en ruimtelijke kwaliteit) over te nemen in de RSV;
   • en in de RSV een nadere uitwerking te maken van de diversiteit in woonsferen en woonmilieus. (In het uitwerkingsprogramma RSV dient tevens voorzien te worden fasering en prioritering van de woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en de landschappen in de onderscheidende gebieden.);
   • In overleg met de Provincie Zuid Holland, de Stuurgroep As Leiden-Katwijk opdracht te geven om de opgaven Groen-blauwe raamwerk, infrastructuur, Valkenburg, Rijnlandroute, RijnGouweLijn in samenhang verder uit te werken;
   • In overleg met de Provincie Zuid Holland, de Stuurgroep As Leiden-Katwijk opdracht te geven er zorg voor te dragen dat alle vervolgopgaven daadwerkelijk opgepakt worden, een creatieve verdieping krijgen en de samenwerking behouden blijft. (Ook buiten het traject van de RSV Holland Rijland.);
   • Provincie Zuid Holland te adviseren ten behoeve van de herziening van het Streekplan Zuid Holland West, wat betreft het gebied As Leiden-Katwijk, om:
    • Het groen-blauwe raamwerk met de verbindingen als leidend principe over te nemen;
    • Alle varianten van de Rijnlandroute ten westen van de A44 open te houden, in afwachting van de resultaten van het atelier Valkenburg;
    • Voor de Rijnlandroute ten oosten van de A44, twee tracés in beschouwing te nemen: het Korte Vliet tracé en het tracé over de reserveringsstrook voor Rijksweg 11;
    • Bij de inpassing van de Rijnlandroute rekening te houden met de verschillende invalshoeken zoals ruimtelijke inrichting, cultuurhistorische waarden, economie, verkeer, natuur, recreatie alsmede de kosten en de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting As Leiden-Katwijk;
    • Wat betreft de haltes van de RijnGouweLijn, uit te gaan van de afspraken die gemaakt zijn in de Bestuursovereenkomst I (handhaven halte Meerburgerpolder);
    • De ontwerpopgave voor de Rijnlandroute als één infra-project uit te werken, ook al wordt er door het Rijk een twee-deling gemaakt;
    • De Rijnlandroute en RijnGouweLijn steeds in samenhang en integraal in het gebied uit te werken;
   • De gemeenten Leiden en Oegstgeest te adviseren om meer ontwikkelruimte te geven aan het uitbouwen van de kracht en kwaliteit van het (inter)nationale institutenmilieu in Leiden West (Leeuwenhoek/Rhijngeest), in samenwerking met de Stuurgroep Valkenburg;
   • De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude te adviseren om in samenwerking met de stuurgroepen Rijnlandroute en RijnGouweLijn, de samenhang van het Oostflankgebied in relatie met het Leidse verkeerssysteem verder uit te werken; een uitwerking te maken van de knoop bij Leiden -Zoeterwoude tot een waardevolle stepping stone voor werkgelegenheid én recreatie en het ontwikkelingsvoorstel rond Roomburg-Cronenstein aan een nadere studie te onderwerpen. De gemeenten te vragen hierop te reageren;
   • De gemeente Leiden te adviseren een nadere uitwerking te maken van de transformatie van het gebied rond Leiden Centraal en de gemeente te vragen het AB hierover te informeren;
   • De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen te adviseren om het tussengebied gezamenlijk aan te pakken zodat versnippering, kwaliteitsverlies en bereikbaarheidsproblemen worden voorkomen; en deze gemeenten te vragen hierop te reageren;
   • De gemeente Katwijk te adviseren om de ontwikkeling van de kust (met mogelijk een zeejachthaven), als onderdeel van een geïntegreerde kustversterking, gekoppeld aan versterking van economische potentie en de mogelijkheid van een koppeling met binnenwaterrecreatie via de Oude Rijn uit te werken; en de gemeente te vragen het AB hierover te informeren;
   • Op een later moment een besluit te nemen over het meest kansrijke tracé van het westelijk deel van de Rijnlandroute en dit te adviseren aan de provincie Zuid Holland;
   • Het DB opdracht te geven om de samenhang tussen de opgaven in de regio te bewaken en de samenwerking tussen de projecten in de As Leiden-Katwijk én daarbuiten (kust, Greenport, Groene Hart) te bevorderen.
  • De provincie Zuid Holland uit te dagen om, in navolging van de succesvolle samenwerking in de As Leiden-Katwijk, samen met de regio te werken aan gebiedsontwikkeling in de Greenport en het Veenweidegebied.
 5. Detailhandel:
  De bijgevoegde stukken hebben betrekking op het detailhandelsbeleid. In de Regionale detailhandelsstructuurvisie (a) gaat het om de regio’s Holland Rijnland en Rijnstreek (het werkgebied van het Regionaal Economisch Overleg en van de Kamer van Koophandel); in de Structuurvisie detailhandel Zuid-Holland 2006 (b) is het provinciale beleid voor heel Zuid-Holland verwoord. De regionale visie is daarbij gebruikt als input / basis voor de provinciale visie. Hoewel beide visies een eigen vaststellingstraject doorlopen, komen zij in deze afsluitende fase bij elkaar en kunnen zij als één pakket aan u worden voor gelegd.
  • Regionale detailhandelsstructuurvisie REO
   • Voorstel:
    • Vaststellen van de regionale detailhandelsstructuurvisie met inachtneming van de volgende door gemeenten voorgestelde aanpassingen:
     • verhoging toetsingsgrens van 1000 naar 2000 m² voor winkelplannen binnen een winkelcentrum;
     • realiseren van een opvanglocatie voor perifere detailhandel op een nader te bepalen locatie in de Bollenstreek / Lisse;
     • gewijzigde doelstelling;
     • enkele kleine correcties inzake de omvang van detailhandelsplannen
    • Aan het Regionaal Economisch Overleg (REO) voorstellen de regionale detailhandelsstructuurvisie conform deze punten aan te passen en nader uit te werken in een meerjarenuitvoeringsprogramma.
  • Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland 2006
 6. Inzicht in Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Leidse regio en de bestemming van het positief saldo
  Het besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) is een door het ministerie van VROM ingestelde ondersteuning aan gemeenten. Voor de Leidse Regio is deze regeling tot en met 2004 uitgevoerd door de Gemeente Leiden. Om diverse redenen heeft de afronding van de overdracht en de accountantsverklaring vertraging opgelopen. Dit is van belang omdat de uiteindelijke balansstanden van de BWS Leidse Regio gevolgen hebben voor de jaarrekening 2005 van Holland Rijnland.
  Zoals aangegeven in het aangehouden amendement van Voorschoten uit de vergadering van het AB van juni 2006 komt het overdrachtsbedrag de zes gemeenten van de voormalig Leidse Regio toe. Na vaststelling van het uiteindelijke bedrag door de accountant en goedkeuring hiervan door VROM kan overgegaan worden tot gefaseerde betaling. Er wordt uitleg gegeven over de totstandkoming van het advies.
  • Voorstel:
   • dat het positief saldo aan BWS gelden wordt gegeven aan de zes deelnemende gemeenten van de voormalige Leidse Regio;
   • dat, onder voorbehoud van goedkeuring door het Ministerie van VROM op de accountantsverklaring, alsmede gelet op de cash-flow de komende jaren en het te voeren prudente beleid eind 2006 het bedrag van € 5.200.000 wordt uitgekeerd;
   • dat vervolgens telkens aan het eind van het kalender jaar, beginnende eind 2007, wordt bezien welke bedrag er naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur voor uitkering in aanmerking komt met in achtneming van de verwachte cash-flow en het te voeren prudente beleid;
   • dat de te betalen bedragen aan de zes gemeenten van de voormalige Leidse Regio worden verdeeld op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2005;
   • dat de gemaakte kosten om te komen tot het inzicht in de BWS-gelden Leidse Regio ad € 191.343 worden afgeboekt van het positieve BWS saldo Leidse Regio.
 7. Begrotingswijziging 2007 in verband met Inbedding Regionaal Bureau Leerplicht
  Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) wordt ingebed in Holland Rijnland zoals besloten bij de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Het DB heeft besloten de inbedding per 1 januari 2007 te doen ingaan. Het RBL wordt als een deelprogramma van de Sociale Agenda in de begroting 2007 van Holland Rijnland opgenomen. Een begrotingswijziging maakt het mogelijk om binnen dit programma hiervoor de noodzakelijke uitgaven te doen.
  • Voorstel:
   • instemmen met het deelprogramma Regionaal Bureau Leerplicht;
   • de begroting 2007 van Holland Rijnland te wijzigen waardoor de baten en lasten voor het Regionaal Bureau Leerplicht in de begroting Holland Rijnland worden opgenomen, en waarbij de verdeling plaatsvindt op basis van leerlingenaantallen.
 8. Rondvraag en sluiting

  Volgende vergadering 28 maart 2007