De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 28 juni 2006

Conceptverslag van onderstaande vergadering >>

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur van 24 mei 2006

  Conceptverslag Algemeen Bestuur 24 mei 2006

 3. Kennisnemen van mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven, Besluitenlijsten DB’s en Conceptverslagen PHO’s
 4. Jaarrekening- en verslag 2005
  Voorstel:
 5. Kaderstellende nota begroting 2007 en Beleidsarme Begroting 2007
  Voorstel: vaststellen
 6. Concept-Regionale Detailhandelsstructuurvisie van het REO
  Voorstel: Oriënterende discussie
 7. RSV: Ruimtelijke Visie As Leiden Katwijk
  Voorstel:
 8. Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
  Over de hoofdlijnen van de voorgestelde wijzigingen is in de AB-vergadering van 15 februari jl. positief advies uitgebracht. Op verzoek van enkele gemeenteraden is dit agendapunt in de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur aangehouden. Het voorstel wat betreft het vervolgtraject is hierop aangepast.
  Voorstel:
  • vast te stellen de Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (bijgevoegd wijzigingsbesluit en een geconsolideerde gemeenschappelijke regeling);
  • het Dagelijks Bestuur opdracht te geven dit besluit aan de gemeenten ter besluit-vorming voor te leggen met de kanttekening dat twaalf raden geacht worden de wijzigingen van artikel 5 en 38 van de gemeenschappelijke regeling ongewijzigd vast te stellen;
  • het Dagelijks Bestuur te mandateren de wijziging van de regeling op het punt van de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de Leerplichtwet (nieuwe artikel 5, zevende lid, sub f van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland) aan te passen indien een deelnemende gemeente – voorafgaande aan besluitvorming door een der raden over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling – alsnog deelname aan het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland wenst of juist niet.
 9. Rondvraag en sluiting


Volgende vergadering 1 november 2006