De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 6 oktober 2004

 1. Welkomstwoord
  Door Ir E.H. baron van Tuyll van Serooskerken dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland

 2. Opening en vaststellen agenda

 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  • Kennis te nemen van de brief van Hou het bloeiend
  • Kennis te nemen van de mededeling over de verdeling van de stemmen (24) over de door de gemeenteraad Leiden benoemde leden in het Algemeen Bestuur
 4. Verantwoording en toelichting op fusieproces door de Stuurgroep “Integratie SDB/SLR”
  Mondelinge toelichting door de heer drs. J. Wienen (lid stuurgroep “Integratie SDB/SLR”)

 5. Reglement van Orde Algemeen Bestuur
  Het reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland vaststellen
 6. Bepaling van het totaal aantal leden in het Dagelijks Bestuur
  Artikel 15, lid 1 bepaalt dat het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal vijf, maximaal acht leden.
  Het aantal leden voor deze zittingsperiode te bepalen op acht.
 7. Aanwijzing van de voorzitter
  Conform het bepaalde in de artikelen 15 en 20 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland aan te wijzen tot voorzitter de heer drs. H.J.J. Lenferink.

 8. Verkiezing van de leden van het Dagelijks Bestuur
  Conform het bepaalde in de artikelen 15 en 20 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te kiezen als lid van het Dagelijks Bestuur mevrouw W.M. Verver-Aartsen en de heren J.H. Brussee, dr. R. Hillebrand, A.H. Meerburg, drs. J.M.M. Polman, drs. J. Wienen en M.J.D. Witteman

 9. Benoeming van de secretaris
  Conform het bepaalde in de artikel 25, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de heer R.M. van Netten per 1 oktober 2004 te benoemen tot secretaris van Holland Rijnland
 10. Verordeningen Bestuurscommissies
 11. Benoeming DB-lid voor Bestuurscommissie RIO
  De heer drs. J.M.M. Polman te benoemen als DB-lid voor de Bestuurscommissie RIO

 12. Vaststelling Huisvestingsverordening Leidse regio 2004
  De Huisvestingsverordening Leidse regio 2004 vaststellen
 13. Legesverordening Woonruimteverdeling Leidse Regio
  Tijdelijke legesverordening, houdende regels omtrent de heffingen en invorderingen inzake de Huisvestingsverordening Leidse regio 2004 vast te stellen
 14. Vaststelling Verordening inzake vaste commissies van advies
  (eventueel nu al) Besluit op voorstel van de Stuurgroep fusie SDB/SLR d.d. NB à instellingsbesluit(en) portefeuillehoudersoverleggen gepland voor de AB-vergadering van 15 december 2004
 15. Vaststelling Geconsolideerde Begroting 2004 Holland Rijnland
  Voorgesteld wordt de begroting voor 2004 (periode 1 oktober tot en met 31 december 2004) vast te stellen op 25% van de in de geconsolideerde begroting 2004 genoemde bedragen
 16. Liquidatie oude samenwerkingsverbanden
  • In te stemmen met de voorgestelde werkwijze om te komen tot liquidatie van de oude samenwerkingsverbanden
  • De heren A.H. Meerburg, mr. D.C.W. Binnendijk, H.H.V. Horlings en drs. J.M.M. Polman, verbonden aan de oude samenwerkingsverbanden, voor te dragen als lid van de vereffeningscommissie SDB/SLR
 17. Moties gemeente Hillegom m.b.t. naamgeving regio en woonruimteverdeling
  • motie m.b.t. naamgeving in stemming te brengen
  • moties m.b.t. woonruimteverdeling om advies voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en in afwachting hiervan behandeling in het Algemeen Bestuur te verdagen naar de vergadering van 15 december 2004
 18. Toespraak Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen

 19. Rondvraag en Sluiting

Volgende vergadering 15 december 2004