De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 12 oktober 2005, locatie: gemeentehuis Oegstgeest 20:00

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur
  Voorstel/besluit:

  vast te stellen het verslag van 29 juni 2005;
  vast te stellen de gecorrigeerde weergave van de stemmingen in het verslag van 16 maart 2005.
 3. Naamgeving regio
 4. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel/besluit: de bijgevoegde lijst voor kennisgeving aannemen
 5. Jaarrekening 2004
  Voorstel/besluit:

  vast te stellen de jaarrekening 2004 en het verslag over het jaar 2004 van Holland Rijnland;
  kennis te nemen van de accountantsverklaring en het controlerapport 2004;
  kennis te nemen van de resultaten van de “oude” regelingen;
  kennis te nemen van het verslag van de vereffeningscommissie.
 6. Financiering Project Zuidvleugel Zichtbaar Groener
  kennis te nemen van de benodigde financiële bijdrage zoals in tabel A is weergegeven;
  het verlenen van mandaat aan het DB om met het Rijk en provincie Zuid-Holland verder te onderhandelen over de realisering van de ZZG-projecten waarbij als uitgangspunt voor medefinanciering geldt dat de bijdrage van Holland Rijnland vooralsnog niet hoger zal zijn dan € 0,17 per inwoner gedurende 4 jaren;
  in te stemmen met het bij de besluitvorming bij de begroting 2007 van Holland Rijnland inbrengen van een bijdrage in de cofinanciering van de kosten van aankoop en inrichting van ZZG-projecten binnen Holland Rijnland van de gemeenten van 40% door de regio door middel van een bijdrage per inwoner ter hoogte van vooralsnog € 0,17 gedurende de jaren 2007 tot en met 2010, zoals in tabel B is weergegeven.
 7. Regionaal programma Externe Veiligheid 2006 – 2010
  Het Ministerie van VROM stelt gelden beschikbaar om de uitvoering van het Externe Veiligheidsbeleid in Nederland op een hoger niveau te brengen. De verdeling van het beschikbare budget gebeurt via provinciale programma’s. De provincie heeft de regio’s uitgenodigd om regionale plannen op te stellen en in te dienen. De plannen moeten op elkaar af worden gestemd en zullen worden verwerkt in een provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid voor de periode 2006 – 2010. Bij het opstellen van het regionale Externe Veiligheidsprogramma is een regionale aanpak van het externe veiligheidsbeleid nagestreefd, in overeenstemming met de randvoorwaarde van de provincie. De negen menukaartonderdelen met bijbehorende streefbeelden zijn voor Holland Rijnland vertaald naar vier hoofdthema’s. De precieze invulling van het programma en met name van de projecten 2006 moet nog met de partners plaatsvinden.
  Volgens de verdeelsleutel is voor Holland Rijnland jaarlijks structureel € 207.000 beschikbaar. In overleg met de Regionale Brandweer Hollands Midden is € 38.500 (ongeveer 0,5 fte) gereserveerd voor uitvoering van de brandweertaken uit het externe veiligheidsprogramma. Het resterende bedrag van €168.500 is bestemd voor de versterking van de ambtelijke organisatie en komt overeen met ongeveer 2 fte. Het structurele budget wordt voor een periode van 5 jaar gegarandeerd. Daarna vervalt de regeling en zal financiering via het gemeentefonds plaatsvinden. Van de 2 fte wordt nu voorgesteld om 1 fte bij de Milieudienst West-Holland in te vullen ten behoeve van de taken coördinatie, communicatie en ruimtelijke projecten. De andere fte (€ 70.000) wordt nu over de gemeenten verdeeld ten behoeve van de uitvoer van de taak Wet milieubeheer. Aangezien het doel is de taken structureel in te bedden zal er voor de voor de periode na 2010 duidelijkheid moeten komen over het beschikbaar stellen van de gelden uit het gemeentefonds voor deze taak.
  Voorstel/besluit:
  • instemmen met de voorgestelde aanpak ten aanzien van de uitwerking van het regionale programma Externe Veiligheid 2006 – 2010;
  • Het in het voorliggende regionale programma geformuleerde regionale ambitieniveau met betrekking tot externe veiligheid als uitgangspunt vaststellen en die ambitie in de loop van het project definitief vaststellen;
  • De uitvoering van het programma als volgt vaststellen:
   de taken uit de hoofdthema’s ‘Informatie en communicatie’, ‘Externe veiligheid en ruimte’ en ‘Organisatie, samenwerking en kennis’ centraal uit laten voeren door de Milieudienst West-Holland te Leiden;
   de taken uit hoofdthema ‘Milieubeheer en externe veiligheid’ in principe lokaal te laten uitvoeren. Ook is het mogelijk om een andere voorkeur uit te spreken en ook deze taken regionaal door Milieudienst West-Holland te laten uitvoeren;
  • Uit praktisch oogpunt de verdere uitwerking en invulling van het voorliggende programma mandateren aan de heer drs. A. Mans, lid van het Dagelijks Bestuur, met dien verstande dat vervolgens bestuurlijke goedkeuring achteraf zal plaatsvinden;
  • Na afloop van het programma is Externe Veiligheid structureel ingebed, en worden geen stimuleringsgelden meer expliciet beschikbaar gesteld, maar vind financiering plaats via het gemeentefonds. Deze middelen uit het gemeentefonds zullen dan na 2010 voor de externe veiligheid beschikbaar moeten worden gesteld.
 8. Vestigingsplaats / Huisvesting ambtelijke organisatie regionaal samenwerkingsorgaan
  De ambtelijke organisatie van Holland Rijnland is na de fusie van SDB en SLR gehuisvest in het voormalige kantoor van het SDB. Duidelijk was dat nieuwe huisvesting moest worden gezocht. Het Dagelijks Bestuur onderhandelt op dit moment nog over twee huisvestingsmogelijkheden.
  Voorstel/besluit:
  • kennis te nemen van de uitgangspunten voor nieuwe huisvesting van de regionale ambtelijke organisatie;
  • kennis te nemen van de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde aanpak waarbij
   • de eenmalige kosten die het gevolg zullen zijn van de verhuizing en inrichting van het nieuwe pand, naar het zich laat aanzien, binnen de vigerende begroting kunnen worden opgevangen;
   • de structurele kosten voor 2006 binnen de begroting 2006 opgenomen zullen worden;
   • de structurele kosten voor 2007 en later onderdeel zullen zijn voor de bespreking van de begroting voor deze periode;
  • kennis te nemen van het advies van de ondernemingsraad;
  • wijzigen van de vestigingsplaats van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in Leiden, cf. artikel 2 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland;
  • het Dagelijks Bestuur te mandateren voor het aangaan van overeenkomsten terzake.
 9. Inspraakverordening Holland Rijnland
  Een reactie op de in de vorige AB-vergadering gemaakte opmerkingen ten aanzien van de ontwerp-inspraakverordening is bijgevoegd. Tevens is daarin opgenomen een overzicht van aanpassingen ten opzichte van het ontwerp zoals dat op 29 juni jl. bij u voorlag.
  Voorstel/besluit: vast te stellen bijgevoegde inspraakverordening.
 10. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering is 14 december 2005