De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 14 december 2005

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur van 12 oktober 2005
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Besluitenlijsten DB’s en Conceptverslagen PHO’s
 4. Huisvestingsverordening en uitvoeringsconvenant
  Na uw vergadering van 29 juni jl. is verder van gedachten gewisseld over aanpassingen van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 en van het ontwerpconvenant Woonruimteverdeling 2005. Dit voorstel is de resultante van de overleggen. Allereerst komen (artikelsgewijs) wijzigingsvoorstellen met een beleidsinhoudelijke component aan de orde. Vervolgens worden wijzigingsvoorstellen van vooral technische aard behandeld. Tenzij anders vermeld hebben de voorstellen betrekking op de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 én de model-huisvestingsverordening 2005.
  Voorstel: In te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde aanpassingen van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 en van het (ontwerp)convenant Woonruimteverdeling. De voorgestelde aanpassingen zijn beschreven in hoofdstuk 2 en 3 van de toelichting van dit voorstel.
 5. Woonwaarde als volgordecriterium bij woonruimteverdeling
  Bij de invoering van de regionale woonruimteverdeling is gesproken over de volgorde bepaling. Het idee is om de populariteit van de achter te laten woning daarin mee te laten wegen. Doorstromers mogen de ‘woonwaarde’ van hun woning bij hun inschrijfduur optellen. Het streven is om hiermee de dynamiek in de sociale huursector te vergroten. In uw vergadering van 29 juni jl. is besloten eerst de verwachte effecten voor starters en bepaalde groepen ouderen te onderzoeken. Gelet de uitkomsten van het onderzoek wordt voorgesteld woonwaarde te gebruiken als rangordecriterium.
  Voorstel:
  • woonwaarde te hanteren als rangordecriterium bij de uitvoering van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005;
  • als overgangsregeling van 1 januari 2006 tot 1 april 2006 op te nemen dat een huurder van één van de deelnemende corporaties die 60 jaar of ouder is én waarvan na berekening van de woonwaarde blijkt dat de woonduur groter is dan de woonwaarde, de woonduur in tijd als woonwaarde krijgt toegekend.
   Deze maatregel is een aanvulling op artikel 30 lid 1 sub b van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005.
 6. Begroting 2006
  Voorstel: vast te stellen de (herziene) begroting 2006 onder intrekking van de (beleidsarme) begroting 2006
 7. Begrotingswijziging 2005
  Inzet extra renteopbrengsten in 2005 (ad € 180.000) voor het project As Leiden-Katwijk in 2006 met als uitdrukkelijke voorwaarde dat aanwending geschied op basis van 50% co-financiering regio/provincie Zuid-Holland.
  Voorstel: vast te stellen de eerste begrotingswijziging 2005
 8. Profiel van de regio Holland Rijnland
  Dit profiel vormt de bouwsteen voor de regionale structuurvisie
  Voorstel:
 9. Samenstelling Dagelijks Bestuur na 31 december 2005
 10. Bestuursovereenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Leidse regio
  Voorstel Bijgevoegde ‘Overeenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Leidse Regio 2005/2006’ vast te stellen en de overeenkomst door de voorzitter van Holland Rijnland ondertekent te retourneren aan de provincie Zuid-Holland.
 11. Rondvraag en Sluiting


  De volgende vergadering is 15 februari 2006