De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 16 maart 2005, locatie: Gemeente Oegstgeest 20:00-22:30

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur van 15 december 2004
  Voorstel: het verslag vaststellen
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen
 4. Kaderstellende nota en ontwerp begroting 2006
  Op 29 juni 2005 zal een beleidsarme begroting 2006 ter vaststelling worden voorgelegd. Een integrale begrotingswijziging zal in het najaar aan het Algemeen Bestuur (12 oktober) ter besluitvorming worden voorgelegd. De integrale begrotingswijziging wordt eerst medio mei a.s. aan de gemeenteraden voorgelegd. Deze integrale begrotingswijziging wordt opgesteld op grond van de nu door het Algemeen Bestuur vast te stellen kaderstellende notitie.
  Voorstel te besluiten:
  • als inwonerbijdrage voor de voormalige SDB-gemeenten in 2006 uit te gaan van maximaal € 11,56 en voor de voormalige SLR-gemeenten in 2006 uit te gaan van maximaal € 11,96.
  • voor de uitwerking van voorstellen als gevolg van nieuwe beleidsontwikkelingen uit te gaan van het volgende :
   • de financiering van nieuw beleid komt uit die van oud beleid;
   • er alleen dan nieuw beleid komt wanneer dit leidt tot aantoonbaar financieel voordeel bij de gemeenten;
  • in te stemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in paragraaf 3.1. t/m 3.5 van bijlage 1;
   Daarnaast het Dagelijks Bestuur op te dragen om
  • uitgewerkte voorstellen te doen voortvloeiend uit de in bijlage 2 genoemde beleidsontwikkelingen, uitgaande van het hierboven onder 2 a en b gestelde,waarbij de maximale inwonerbijdrage niet hoger mag zijn dan die voor 2005 (i.c. SDB € 12,08);
  • te komen met een voldragen voorstel t.a.v. het beleidsonderdeel Toerisme;
  • te komen met voorstellen tot besparing door een efficiëntere samenwerking tussen de diverse gemeenschappelijke regelingen die in het werkgebied van Holland Rijnland actief zijn.
 5. Regionale woonruimteverdeling/
 6. Sociale koopwoningen
  Kaderstellende besluitvorming over de woonruimteverdeling Holland Rijnland aan de hand van moties Hillegom over regionale verdeling van sociale koopwoningen en het concept beslisdocument Regionale Woonruimteverdeling
  • Geen intentieverklaring vast te stellen over koopwoningen boven de koopprijsgrens;
  • Een besluit te nemen over de vraag:
   • óf sociale koopwoningen beneden de koopprijsgrens onder het regionale woonruimteverdelingsysteem moeten vallen;
   • en zo ja, welke woningen dat moeten betreffen:
    • nieuwbouw sociale koopwoningen (motie Hillegom)
     en/of
    • MGE-woningen (of vergelijkbare sociale koopwoningen)
  • De portefeuillehouder te instrueren in de Kerngroep:
   • het in de vergadering bepaalde standpunt van het Algemeen Bestuur over de regionale verdeling van sociale koopwoningen beneden de koopprijsgrens te verdedigen in de Kerngroep;
   • te pleiten voor een overgangsregeling voor starters zodat zij geen kleinere kans krijgen na invoering van het nieuwe woonruimteverdelingsysteem;
   • te pleiten voor handhaving van regionale bindingseisen, behoudens een juridische toets;
   • te pleiten voor het overnemen van de bandbreedte zoals verwoord in het Beleidskader Woonruimteverdeling Holland Rijnland.
  • voorstel
  • beslisdocument Regionale Woonruimteverdeling
  • vergelijking beslisdocument met basisdocument en aandachtspunten
  • beleidskader woonruimteverdeling Holland Rijnland
  • moties gemeente Hillegom inzake sociale koopwoningen
 7. SGB-gebiedsprogramma Natuur & Landschap Holland Rijnland
  Op basis van het vastgestelde SGB-Gebiedsprogramma Natuur & Landschap Holland Rijnland zal de provincie Zuid-Holland een financiële reservering voor Holland Rijnland maken. De subsidie moet vervolgens, na het openstellen van de subsidiecategorieën (eveneens door de provincie), daadwerkelijk aangevraagd worden. Alleen projecten genoemd in het Gebiedsprogramma Natuur & Landschap Holland Rijnland kunnen SGB-subsidie (aan het Rijk) aanvragen.
  Voorstel: vast te stellen het SGB-Gebiedsprogramma Natuur & Landschap Holland Rijnland, waarbij
  • het gebiedsplan het beleidsmatige kader van Holland Rijnland schetst, met als overkoepelende doel voor de regio de realisatie van een robuust, samenhangend, gevarieerd groen/blauw/geel raamwerk, door:
   • behoud en versterken van de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten
   • meer ruimte bieden voor de (toekomstige) wateropgave
   • beter behoud van schaal en differentiatie in landschappelijke elementen verbreden van de landbouw
  • in het uitvoeringsprogramma de volgende projecten worden geprogrammeerd voor de jaren 2005 tot en met 2007
   • Projecten Offensief van Teylingen
   • Projecten ter verbetering herkenbaarheid van het zanderijen landschap: erfbeplanting, haagbeplanting, houtwallen en bossingels
   • Kwaliteitsverbetering Ghoybos
   • Masterplan Aaneenschakeling Landgoederen
  • voorstel
  • aanvulling voorstel
  • rapport: Gebiedsprogramma Holland Rijnland SGB 2005-2007
 8. Rechtspositieregeling
  Op grond van artikel 27.2 van de gemeenschappelijke regeling dient het Algemeen Bestuur de rechtspositie van het personeel van het samenwerkingsorgaan vast te stellen.
  Voorstel: vaststellen rechtspositieregeling
 9. Delegatie- en mandaatbesluit
  Dit besluit regelt de overdracht van een aantal bevoegdheden van het Algemeen Bestuur naar het Dagelijks Bestuur.
  Voorstel: vaststellen van het delegatie- en mandaatbesluit
 10. Instructie Secretaris
  Op grond van artikel 25.1.c van de gemeenschappelijke regeling dient het Algemeen Bestuur de instructie voor de secretaris vast te stellen.
  Voorstel: vaststellen van de instructie voor de Secretaris
 11. Instructie en benoeming Controller
  Op grond van artikel 25.2.c van de gemeenschappelijke regeling dient het Algemeen Bestuur de instructie voor de controller vast te stellen.
  Het Dagelijks Bestuur draagt de heer M.J. Lamboo voor bij het Algemeen Bestuur voor benoeming tot Controller (gemeenschappelijke regeling art. 25.2.b).
  Voorstel:
 12. Rondvraag en sluiting

De volgende reguliere vergadering is op 29 juni 2005