De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 18 mei 2005

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Verkenning Rijnlandroute
  Het Algemeen Bestuur besluit over de inzet van de regio in de Stuurgroep Rijnlandroute van 2 juni a.s. Deze Stuurgroep adviseert vervolgens Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland over de tracé-varianten die meegenomen moeten worden in de planstudie Rijnlandroute. Dit besluit wordt voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat met het verzoek de planstudie op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).
  Op 13 mei a.s. vindt een gecombineerd portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer en Ruimte plaats. Dit portefeuillehoudersoverleg is gevraagd te adviseren over het AB-voorstel. Het advies van dit portefeuillehoudersoverleg zal direct na 13 mei a.s. aan de AB-leden worden toegezonden.
  Voorstellen:
  • kennis te nemen van de ‘Samenvatting van de Verkenning van de Rijnlandroute’ d.d. 17 april 2005;
  • de Stuurgroep Rijnlandroute voor haar vergadering van 2 juni 2005 te adviseren om in te stemmen met een trechtering waarbij de volgende varianten niet verder meegenomen worden in de planstudiefase:
   a. het tracé Rijnsburg Noord als gevolg van het feit dat dit tracé niet voldoet aan de basiseisen voor de verkeersafwikkeling en het oplossend vermogen voor de problematiek onvoldoende is;
   b. het Korte Vliettracé als gevolg van de matige verkeersprestatie in combinatie met de ongunstige prijs / kwaliteitverhouding;
   c. Het Churchilllaantracé als gevolg van het matige probleemoplossend vermogen en de grote milieu-, leefbaarheids- en inpassingsproblemen;
   en daarbij in te stemmen met het feit dat er een wegverbinding gerealiseerd wordt op het tracé van Rijksweg 11. De uitvoeringsvorm, het aantal aansluitingspunten en de wijze van inpassing zijn hierbij onderwerp van studie.
   Als gevolg hiervan wordt aan het Algemeen Bestuur geadviseerd in te stemmen met de volgende gedeelten als drager van de ontwerpopgaven in de planstudiefase voor de Rijnlandroute:
   d. tussen Katwijk en de A44 omschreven als Valkenburg Zuid (een tracé door of ten zuiden van het te ontwikkelen gebied van het Marinevliegkamp Valkenburg) en een verbreding van de N206 in relatie tot de bebouwing van het Marinevliegkamp en;
   e. tussen de A44 en A4 omschreven als N11/A11 West (een verdiepte (overkapte) ligging van het tracé ten zuiden van Stevenshof en ten noorden van landgoed Berbice op het tracé van Rijksweg 11).
   Het Dagelijks Bestuur van 29 april jl. vraagt om in aanvulling op de advisering van de Stuurgroep over de varianten die mee worden genomen in de planstudie voor de Rijnlandroute (2 a t/m e), te besluiten de Stuurgroep Rijnlandroute te adviseren
   f. het Korte Vliettracé zoals dat door Voorschoten is ingebracht, mee te nemen in de verdere uitwerking in de planstudie.
 3. Samenstelling Dagelijks Bestuur
  Voorstel:
  • kennis te nemen van de vacature die in het Dagelijks Bestuur is ontstaan door het vertrek van de heer J.J.M. Polman.
  • de heer H.H.M. Groen met ingang van heden te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur
 4. Rondvraag en sluiting