De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 24 mei 2006 om 18.00 uur in het gemeentehuis te Oegstgeest

Conceptverslag van onderstaande vergadering

Brief mbt. nieuwe agenda en nazending stukken

 1. Opening en vaststelling agenda
  • Tevens bekendmaking van het aantal AB-leden per gemeente en de stemverdeling de komende AB-periode.
 2. Samenstelling Dagelijks Bestuur
  • De colleges van de deelnemende gemeenten is gevraagd per cluster met een voordracht te komen.
 3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur
 4. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 5. Aanpassing van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 en onderliggende Modelhuisvestingsverordening 2005
  • Dit extra agendapunt is begin april aangekondigd middels een brief.
  • Voorstel/Besluit:
   • In te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde aanpassing van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 en de onderliggende Model- huisvestingsverordening 2005. De voorgestelde aanpassing is beschreven in hoofdstuk 2 van de toelichting van dit voorstel.
   • De aanpassing heeft betrekking op het uitstel van de inwerkingtreding van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem tot een nader door het Dagelijks Bestuur te bepalen datum.
 6. Definitieve vaststelling Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
  • Het Algemeen Bestuur heeft 15 februari jl. op hoofdlijnen ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling. Conform dat besluit ligt het definitieve wijzigingsbesluit nu voor aan het ‘nieuwe’ Algemeen Bestuur.
  • Voorstel/besluit:
   • vast te stellen de Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (bijgevoegd het wijzigingsbesluit en een geconsolideerde gemeenschappelijke regeling);
   • het Dagelijks Bestuur opdracht te geven dit besluit aan de gemeenten ter besluitvorming voor te leggen met de kanttekening dat de raden geacht worden zo spoedig mogelijk doch niet voor 1 juni 2006 tot definitieve/uniforme vaststelling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling te komen;
   • het Dagelijks Bestuur te mandateren de wijziging van de regeling op het punt van de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de Leerplichtwet (nieuwe artikel 5, zevende lid, sub f van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland) aan te passen indien een deelnemende gemeente voor 1 juni besluit de deelname aan het Regionaal Bureau Leerplicht per 1 januari 2007 niet te continueren.
 7. Rondvraag en sluiting

  MAKEN VAN GROEPSFOTO’s VAN HET NIEUW REGIOBESTUUR (AB EN DB)

Volgende vergadering 28 juni 2006