De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 10 mei 2006, locatie: gemeentehuis Hillegom 13.30-16.30

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering >>

 1. Opening, kennismaking en vaststelling van de agenda
  Kennismaking en voorstelronde
 2. Agenda EZ 2011
  Discussie over na te streven doelen op basis van bijgevoegd overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het beleidsveld Economische zaken.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. Besluitenlijst PHO EZ d.d. 11 januari 2006
  Ter vaststelling
 5. REO/ Detailhandel
  • Regionale detailhandelsstructuurvisie (RDSV)
   Ter bespreking treft u hierbij het concept van de Regionale detailhandelsstructuurvisie van het REO aan evenals het voorstel aan het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland, waarin de belangrijkste discussiepunten zijn weergegeven. De inhoudelijke lijn, die nu in de visie is verwoord is in feite de weerslag van de in het REO gevoerde discussies en de grootste gemene deler van de inbreng van de verschillende gemeenten.
   Het definitieve concept van deze visie is op 9 maart jl. voorlopig vastgesteld door de Stuurgroep REO. De conceptvisie is medio april toegestuurd aan alle colleges. Daarbij is gevraagd de visie voor te leggen aan de raad met het verzoek zienswijzen in te dienen.
   De regionale conceptvisie bevat een aantal zaken, waar de regio en de gemeenten anders over denken dan de provincie. Deze punten zijn met name te vinden in hoofd-stuk 4 van de visie. In het DB-voorstel zijn de belangrijkste discussiepunten verwoord.
   U wordt gevraagd het DB te adviseren over genoemde discussiepunten.
  • Vertegenwoordiging in het REO
   Voorgesteld wordt om de regionale portefeuillehouder EZ en de wethouder EZ van de gemeente Leiden (met als vaste vervanger de wethouder EZ van de gemeente Katwijk) aan te wijzen als vertegenwoordigers in het Regionaal Economisch Overleg (REO).
 6. a: Structuurvisie As Leiden – Katwijk
  Bijgevoegd het concept van de aanbiedingsbrief aan gemeenten
  Voorstel:
  • Adviseren aan het DB akkoord te gaan met het conceptrapport Ruimtelijke Visie As Leiden – Katwijk, onder de toevoeging dat een strategische ruimtereservering van netto 40 ha bedrijventerrein op de locatie Valkenburg noodzakelijk is (Het rapport is enige tijd geleden separaat toegezonden aan alle gemeenten).
  • Het rapport te gebruiken als belangrijke bouwsteen voor de Regionale Structuurvisie
   • Eén van de belangrijkste discussiepunten betreft de behoefte aan bedrijventerreinen. Hoewel aan een actualisering van de behoefteraming tot 2020 nog wordt gewerkt (zie punt 06b Streefbeeld Economie), is duidelijk bij het aantrekken van de economie op korte termijn een knelpunt zal ontstaan. Op 1 januari 2005 was nog “maar” 46 hectare aan bedrijventerrein beschikbaar, waarvan 23 hectare direct uitgeefbaar. Bij een uitgifte van gemiddeld 11 hectare per jaar (periode 1995-2004) zal deze ruimte snel opraken. Daarnaast is weliswaar nog netto ca. 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein gepland, maar dit biedt pas op (middel)lange termijn soelaas. Bovendien is van een aantal grotere locaties (o.a. Oostvlietpolder en MEOB-terrein) nog onzeker of deze wel gerealiseerd kunnen worden. Los van de uitkomsten van de behoefteraming zal daarom een strategische ruimtereservering aan bedrijventerrein (voorlopig geraamd op 40 ha netto) op de locatie Valkenburg noodzakelijk zijn.
  • b: Regionale Structuurvisie Holland Rijnland
   Voorgesteld wordt een eerste oriënterende discussie te voeren over het bijgevoegde conceptstreefbeeld Economie ten behoeve van de verdere uitwerking, behandeling in het extra PHO Ruimte in juni 2006 en vaststelling in het AB van juli.
   Het bijgevoegde streefbeeld betreft een eerste product van de werkgroep Economie, dat de komende maanden – mede op basis van de bespreking in het PHO – nog verder uitgewerkt en aangevuld dient te worden.
  • Voorstel
  • Concept streefbeelden Economische Zaken
 7. Toerisme en recreatie
  Bijgevoegd treft u de Voortgangsnotitie Uitvoeringsprogramma toerisme 2006 met een diverse bijlagen aan. De notitie zal tijdens de vergadering worden toegelicht.
  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de Voortgangsnotitie en een positief advies uit te brengen aan het Dagelijks bestuur omtrent de
 8. Quickscan Impact kantoren- en bedrijventerreinenprogrammering
  Hierbij tref u ter bespreking het rapport aan dat in opdracht van Holland Rijnland is opgesteld om de effecten in beeld te brengen van het huidige kantoren- en bedrijven-terreinenprogramma. Het rapport is ook ter kennisneming toegezonden aan de PHO’s Ruimte, Verkeer & vervoer en Sociale Agenda.
 9. Greenport
  Presentatie door de heer F. Jonkman, voorzitter van de Stichting Hou het Bloeiend en aansluitend een korte discussie over de Greenportvisie.
 10. Rondvraag en sluiting

  Volgende vergaderingen:
  13 september 2006 13.30-16.30 uur stadhuis Leiden nieuwe onderwerpen (onder voorbehoud):· bedrijventerreinenstrategie
  8 november 2006 13.30-16.30 uur gemeentehuis Katwijk