De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 08 november 2006, locatie: gemeentehuis Katwijk, 13.30 – 16.00 uur

Concept-besluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda (13:30 – 13:35 uur)
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (13:35- 14:00 uur)
  • Mededelingen:
   • Opvolging mevrouw Verver als portefeuillehouder economische zaken
   • Terugkoppeling uit de Stuurgroep REO d.d. 28 september 2006
   • Stand van zaken meerjarenuitvoeringsprogramma toerisme
   • Voortgang en planning Agenda2010
   • Voorgang en planning Regionale structuurvisie
   • Ontwerpatelier ALK
  • Ingekomen stukken:
   • Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland 2006 (zie ook punt 05b)
  • Uitgaande brieven:
   • Conceptreactie op de Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland 2006 (zie ook punt 05b)
 3. Besluitenlijst PHO EZ d.d. 13 september 2006 (14:00 – 14:10 uur)
 4. Presentatie door Buck Consultants over “concurrentiekracht in de regio”
  • Aansluitend discussie (14:10 – 14:50)
 5. Detailhandel (14:50 – 15:30)
  • Regionale detailhandelsstructuurvisie (14:50 – 15:10)
   Hierbij ontvangt u
   • Het concept van de regionale detailhandelsstructuurvisie (is ook al eerder toegezonden);
   • Een overzicht van de door de gemeenten in Holland Rijnland ingediende reacties en zienswijzen op het concept van de regionale detailhandelsstructuurvisie van het REO (Regionaal Economisch Overleg);
   • Een voorstel aan het Algemeen bestuur om in haar vergadering van 20 december 2006 de regionale detailhandelsstructuurvisie vast te stellen.
  • Voorstel aan het PHO EZ:
   • Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de beantwoording van de ontvangen reacties en zienswijzen.
   • Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over het AB-voorstel met betrekking tot de vaststelling van de regionale detailhandelsstructuurvisie.
  • Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland 2006 (15:10 – 15:30)
   Deze provinciale structuurvisie is op 5 oktober ter inspraak aangeboden aan de gemeenten en de regio met het verzoek hierop binnen 6 weken een reactie te geven.
   Bijgevoegd treft ter bespreking u de conceptreactie van Holland Rijnland aan.
   • Voorstel aan het PHO EZ:
    • Bijgevoegde Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland 2006 in oriënterende zin bespreken;
    • Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de conceptreactie van Holland Rijnland inzake de Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland 2006.
 6. Uitwisseling met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen (15:30 – 15:45)
  Doel: elkaar mondeling informeren over plannen met een bovenlokale of regionale impact op het gebied van bedrijventerreinen, kantoorontwikkeling en detailhandel.

 7. Rondvraag en sluiting (15:45 – 16:00 uur)

Volgende vergaderingen:

 • 14 februari 2007 13.30-16.30 uur gemeentehuis Leiderdorp
 • maart / april 2007 ? themabijeenkomst in Zoeterwoude
 • 9 mei 2007 13.30-16.30 uur gemeentehuis Katwijk
 • 12 september 2007 13.30-16.30 uur stadhuis Leiden
 • 7 november 2007 13.30-16.30 uur gemeentehuis Teylingen (Voorhout)