De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 10 november 2005, locatie: gemeentehuis Lisse 13.30 – 16.30 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 3. Besluitenlijst PHO EZ d.d. 1 september 2005
  Ter vaststelling
 4. Toerisme & Recreatie
 5. Kantorenstrategie
  • Conceptverslag extra PHO EZ d.d. 26 oktober 2005
   Ter vaststelling.
  • Voorstel Kantorenstrategie
   Ter informatie. Het bijgevoegd voorstel is op 26 oktober jl. besproken en n.a.v. de gemaakte opmerkingen bijgesteld.
 6. Regionale detailhandelsvisie
  In de afgelopen maanden is in REO-verband met een groot aantal betrokkenen (provincie, regio, gemeenten, Kamer van Koophandel, ondernemers) gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe Regionale detailhandelsstructuurvisie. De conceptvisie zal naar verwachting in de 2e helft van november gereed zijn.
  Voorstel: Instemmen met de voorgestelde procedure (zie notitie).
  Op hoofdlijnen ziet de verdere procedure er als volgt uit:
  • 1e helft december: eerste reactie door gemeenten; wordt gebruikt als input voor de leden van de Stuurgroep REO.
  • Na vaststelling in de Stuurgroep REO (15 december) toezenden van visie aan Provincie Zuid-Holland en regio’s ter bespreking in de portefeuillehouders-overleggen èbasis voor de Provinciale detailhandelsvisie;
  • De Provinciale detailhandelsvisie wordt ter inspraak voorgelegd aan alle gemeenten.
 7. Begroting 2006
 8. Regionaal arbeidsmarktbeleid
  Stand van zaken (wordt mondeling toegelicht)

 9. Rondvraag en sluiting
  Volgende vergaderingen:

13 januari 2006

13.30-16.30 uur

gemeentehuis Noordwijkerhout

12 mei 2006

13.30-16.30 uur

gemeentehuis Hillegom

15 september 2006

13.30-16.30 uur

stadhuis Leiden

10 november 2006

13.30-16.30 uur

gemeentehuis Katwijk