De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 19 mei 2005, locatie gemeentehuis Noordwijk 14:00-17:00

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststellen besluitenlijst 3 februari 2005
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. Toerisme
  Bijgevoegde DB-voorstellen met een aantal bijlagen worden u hierbij voorgelegd met het verzoek het Dagelijks bestuur te adviseren. De Regionale VVV zal een toelichting geven op de bijlagen.
 5. Regionaal detailhandelsbeleid
  Terugkoppeling en besluitvorming naar aanleiding van de REO-bijeenkomst op 11 april 2005 in Katwijk. Zie bijgevoegd verslag met bijlagen (ter kennisneming).
 6. Rapport en werkagenda ‘Naar een nieuw industrieel elan in Rijnland’
  In opdracht van de Kamer van Koophandel Rijnland en de Metaalunie is een rapport opgesteld over de maakindustrie in Rijnland. Van dit rapport treft u hierbij een samenvatting met enkele beleidsmatige kanttekeningen aan. Ook het rapport zelf is volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd (ter bespreking).
  Voorstel:
 7. Evaluatie RPA / ontwikkeling regionaal arbeidsmarktbeleid
  In bijgevoegde notitie wordt uitwerking gegeven aan afspraak 1 uit het Regionale Beleidskader Sociale agenda waarin wordt afgesproken arbeidsmarktbeleid regionaal af te stemmen en het gesprekspartnerschap met regionale partners vorm te geven. Actueel beslispunt daarbij is dat de financiële problematiek van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe om een reactie vraagt.
  Voorstel
  Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren:
  – de portefeuillehouder sociale agenda de opdracht te geven om samen met partijen arbeidsmarktbeleid op Holland Rijnlandniveau verder gestalte te geven en hierover het portefeuillehoudersoverleg sociale agenda te informeren;
  – in principe niet in te stemmen met het beschikbaar stellen van financiën voor de continuering van het RPA Rijn-Gouwe vanaf 2006;
  – bij de opstelling van de begroting 2006 rekening te houden met een werkbudget voor het arbeidsmarktbeleid voor Holland Rijnland van € 40.000.Dit betreft werk-budget voor zowel inhoudelijke als organisatorische lasten.
  Dit onderwerp staat tevens geagendeerd voor het PHO Sociale Agenda van 18 mei jl.,
 8. Rondvraag en sluiting

Volgende vergaderingen:

1 september 2005 14:00-16:00 uur gemeentehuis Voorschoten
10 november 2005 14:00-16:00 uur gemeentehuis Lisse