De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 8 november 2006, locatie: Gemeentehuis Katwijk, 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening en vaststelling agenda (10:00 – 10:05 uur)
 2. Zuidvleugel (10:05-10:10 uur)
  • Voorstel: Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling stand van zaken
 3. As Leiden Katwijk (10:10 – 10:15 uur)
  Op 28 september jl. zijn de eindresultaten van het Ontwerpatelier As Leiden Katwijk gepresenteerd. In bijgevoegde notitie zijn de resultaten van het atelier kort weergegeven.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de eindresultaten van het Ontwerpatelier As Leiden Katwijk
 4. Regionale Structuurvisie (10:15 – 10:20 uur)
  • Voorstel: Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling van de stand van zaken, en in het bijzonder de relatie met de As Leiden Katwijk, RIS en de Woonvisie.
 5. Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2005-2020 (10:20 – 10:50 uur)
  In het extra PHO Ruimte op 5 oktober jl. is uitvoerig gesproken over de concept woonvisie. De woonvisie is aangepast op basis van de gevoerde discussie. Niet over alle discussiepunten is een uitspraak gedaan.
  • Voorstel:
   • Scenario zes voor een gewenste toekomst van de woningmarkt te bespreken en het DB te adviseren dit scenario als richtinggevend vast te stellen voor het woningbouwprogramma 2010-2019.
   • Wat betreft het aandeel sociaal in de nieuwbouw een definitieve keuze te maken en deze aan het DB te adviseren.
   • Van gedachten te wisselen over het moment waarop het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de woonvisie vast te stellen: nu als bouwsteen voor de RSV of later (medio 2007) na integrale inpassing prestatieafspraken Wonen, zorg en welzijn en analyse WBO2006.
 6. Concept prestatie-afspraken Wonen, zorg en welzijn (10:50 – 11:05 uur)
  De concept prestatie-afspraken Wonen, zorg en welzijn zijn aangeboden aan alle partijen waaronder de gemeenteraden met het verzoek hierop te reageren. De gemeentelijke vertegenwoordigers in de Stuurgroep vragen het portefeuillehoudersoverleg te reageren op de (boven)regionale ontwerpreactie die zij hebben vastgesteld op 20 oktober.
 7. Vaststelling woningbouwcijfers (11:05 – 11:10 uur)
  De gemeenten hebben op 5 september jl. een definitieve opgave van woningbouwcijfers bij de regio aangeleverd. Een overzicht is bijgevoegd.
  • Voorstel: Het DB te adviseren om de woningbouwcijfers 2005-2009 en 2010-2019, zoals die 5-9-2006 door de gemeenten zijn aangeleverd, vast te stellen als uitgangspunt voor de Regionale Woonvisie, de Regionale StructuurVisie (RSV), de Regionale InvesteringsStrategie (RIS), de Regionale Verkeer- en Milieukaart (RVMK) en de herijking van de subsidiegrondslag Woningbouwafspraken 2005-2009 medio 2007.
 8. Regionaal Afsprakenkader ingevolge BLS (11:10 – 11:20 uur)
  • Voorstel: Bespreking stand van zaken.
 9. Afrekening gelden Besluit Woninggebonden subsidies (BWS) (11:20 – 11:30 uur)
  • Voorstel:
   Het DB te adviseren op het voorstel tot uitkering van het positief saldo aan de gemeenten van de voormalige Leidse Regio, zulks met inachtneming van een veilige marge ten opzicht van het kasoverzicht. (Dit voorstel wordt zo spoedig mogelijk nagezonden).
 10. Starters op de koopwoningenmarkt (11:30 – 11:45 uur)
  Het ministerie van VROM heeft 5 oktober jl een convenant getekend met de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)). Zij heeft 40 miljoen euro gestort in een rijksfonds voor startersleningen. Uitgangspunt is dat voor iedere nieuwe starterslening die uit een gemeentelijk fonds wordt verstrekt, (binnen het budget) een starterslening uit het rijksfonds wordt gefinancierd.
  Onderzocht wordt of het mogelijk is een regiofonds te starten, wanneer de regeling ingaat en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Op het moment van versturen van de vergaderstukken, was nog geen nadere informatie voorhanden.
  • Voorstel:
   Kennis te nemen van de mondelinge toelichting op de startersleningen (presentatie onder voorbehoud).
 11. Huisvestingsverordening: aanpassing criterium sloopbesluit voor stadsvernieuwingsurgentie (11:45 – 11:55 uur)
  Op grond van de regionale huisvestingsverordening kan stadsvernieuwingsurgentie pas worden verleend als er een gemeentelijk sloopbesluit is afgegeven. Niet elke gemeente kent een dergelijk formeel sloopbesluit. Het is geen wettelijke verplichting. Veelal kennen gemeenten wel een (minder expliciet) besluit met een dergelijke strekking.
  • Voorstel: Het Dagelijks Bestuur te adviseren:
   • artikelen 22 sub a en 15 lid 3 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland en de modelhuisvestingsverordening door het Algemeen Bestuur zodanig te laten wijzigen dat:
    • de noodzaak voor sv-urgentie kan getoetst aan een gemeentelijk besluit (niet noodzakelijk een sloopbesluit);
    • de woningzoekende tenminste 12 maanden voor de werkelijke sloop helderheid krijgt over zijn status als sv-urgente.
     Dit overeenkomstig het tekstvoorstel in de toelichting (na juridische toetsing);
   • aan de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout te verzoeken hun lokale huisvestingsverordeningen overeenkomstig de modelverordening aan te passen;
   • vooruitlopend op het besluit in voorkomende gevallen sv-urgentie te verlenen.
 12. Vaststelling besluitenlijsten 13 september 2006 en 5 oktober (11:55 – 12:00 uur)
 13. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (12:00 – 12:10 uur)
 14. Rondvraag en sluiting (12:10 – 12:15 uur)

Volgende vergadering:
Vrijdag 16 februari 2007, 10:00 – 13:00 uur in Leiderdorp