De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 10 mei 2006, locatie Wilhelmina Paviljoen, Keukenhof (Lisse) 9.00-14.00u. (incl lunch)

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering >>

 1. Opening en vaststelling agenda

  Onderdeel Ruimtelijke Ordening
 2. Visie As Leiden-Katwijk
  De Ruimtelijke Visie As Leiden Katwijk wordt nu reeds voorgelegd. Het is een belangrijke bouwsteen voor de Regionale StructuurVisie. Daarnaast is hij is van belang voor de discussies in Zuidvleugelverband en in het overleg met het Rijk over aanleg en financiering van infrastructuur. Ten slotte is het gewenst de resultaten van het werk tot nu toe te toetsen.
  Voorstel:
  • adviseren aan het DB om positief besluit aan AB van 28 juni 2006 te formuleren
  • akkoord te gaan met het concept-rapport Ruimtelijke Visie As Leiden Katwijk
  • het rapport te gebruiken als een belangrijke bouwsteen voor de Regionale StructuurVisie
 3. Regionale structuurvisie
  De verschillende werkgroepen hebben per sector concept-streefbeelden opgesteld. Hierin worden bestaand beleid en ontwikkelingen beknopt beschreven. De concept-streefbeelden geven een visie per beleidsveld en kansen en knelpunten waar ze andere sectoren raken. Ze zijn bedoeld als discussiestuk voor verdere uitwerking.
 4. Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek
  Op 14 maart hebben GS van Noord- en Zuid-Holland de voorlopige eindrapportage van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Op 5 en 6 april vergaderden de Statencommissies R.O. en Volkshuisvesting hierover.
  Voorstel: Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling stand van zaken
 5. Project locatie Valkenburg
  Voorstel: Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling stand van zaken

  Onderdeel Natuur, landschap en milieu
 6. Luchtkwaliteit
  Het portefeuillehouders overleg Ruimte heeft in de vergadering van 11 januari 2006 geadviseerd om een onderzoek uit te voeren naar de omvang van de problematiek in de regio. Op basis van deze informatie kunnen de gemeenten een besluit nemen over de gewenste rol van Holland Rijnland. In bijgevoegd plan van aanpak wordt het advies van de portefeuillehouders uitgewerkt. De provincie Zuid Holland heeft eerder in een (ambtelijke) schriftelijke reactie laten weten, subsidie beschikbaar te willen stellen om dit proces uit te kunnen voeren.
  • Voorstel:
   Positief advies aan het DB te geven over het vaststellen en de uitvoer van het Plan van Aanpak luchtkwaliteit en de subsidie aanvraag aan de provincie Zuid Holland.
 7. Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)
  Voorstel: Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling stand van zaken
 8. Water
  Voorstel: Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling stand van zaken

  Onderdeel Wonen
 9. Uitstel invoering regionaal woonruimte verdeelsysteem
  De Huisvestingsverordening Holland Rijnland is van kracht, maar de verdeling vindt tot 1 mei nog plaats op basis van de oude rangordecriteria. De overgangsregeling is na ampel overleg met betrokken partijen verlengd. Na 1 mei worden de woningen verdeeld via Woonzicht.
  Voorstel: Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling stand van zaken
 10. Woonvisie en bouwscenario
  In het Programma van Afspraken is afgesproken om een regionale Woonvisie Holland Rijnland op te stellen. In bijgevoegde notitie worden het karakter van de woonvisie, een voorlopige hoofdstukindeling en de belangrijkste beleidsthema’s uiteengezet.
  Voorstel:
  Een advies te formuleren over de notitie ‘bespreekpunten bij het opstellen van de Regionale Woonvisie Holland Rijnland’, waarin het karakter van de woonvisie, een voorlopige hoofdstukindeling en de belangrijkste beleidsthema’s aan bod komen;
  Richtinggevende uitspraken te doen over enkele keuzevraagstukken op basis van deze notitie.
 11. Monitoring woningbouwafspraken
  In het overleg met minister Dekker van 11 mei zal worden gesproken over de woningproductie, de ouderenhuisvesting en zorg, het startersbeleid en particulier opdrachtgeverschap. De achterblijvende productie is punt van zorg.
  Voorstel:
  • Het overleg met de minister van VROM op 11 mei voor te bereiden;
  • Mondeling rondje langs de gemeenten over de stand van zaken voortgang woningbouw, gesignaleerde knelpunten, etc.
 12. Beleidscommissie wonen
  De beleidscommissie wonen adviseert het Dagelijks Bestuur over de uitvoering van de regionale huisvestingsverordening en het convenant woonruimteverdeling. Twee leden vertegenwoordigen het Dagelijks Bestuur in deze commissie.
  Voorstel:
  Het Dagelijks Bestuur te adviseren om als lid van de beleidscommissie Wonen aan te wijzen:
  • de portefeuillehouder Wonen;
  • een bestuurder uit de andere subregio dan de portefeuillehouder Wonen;
  • een bestuurder als plaatsvervangend lid.

   Onderdeel Algemeen
 13. Overdrachtdossier Ruimte
  Voor de nieuwe bestuurders is er per beleidsterrein een overdrachtsdossier gemaakt.
  Voorstel: Kennis te nemen van het overdrachtdossier Ruimte
 14. Quickscan Impact kantoren- en bedrijventerreinenprogrammering in Holland Rijnland
  De Stec-groep heeft in een quickscan onderzocht wat de effecten zijn van de kantoren- en bedrijventerreinprogrammering voor de arbeidsmarkt, de vastgoedmarkt en de infrastructuur.
  Voorstel: Kennis te nemen van de ‘Quickscan Impact kantoren- en bedrijventerreinenprogrammering in Holland Rijnland’
 15. Vaststelling besluitenlijsten 11 januari 2006 en 3 maart 2006
 16. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel: mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven voor kennisgeving aannemen

  Ingekomen stukken
 17. Rondvraag en sluiting

Volgend overleg:
(extra) PHO Ruimte: 26 juni 2006
Volgend regulier PHO Ruimte: 13 september 2006

Na afloop is er gelegenheid voor een bezoek aan de Keukenhof.