De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 11 november 2004

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst PHO Ruimte d.d. 30-09-2004, PHO RO/Wonen d.d. 3-5-2004, PHO Natuur & Landschap d.d. 30-06-2004
  Bijgaand vindt u – conform besloten in het laatste PHO – naast een besluitenlijst , tevens besluitenlijsten van de vergaderingen van de PHO’s RO/Wonen en Natuur & Landschap in mei en juni 2004.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. Plan van aanpak As Leiden-Katwijk
  Op 30/9 jl. heeft dhr. Reijnen (kwartiermaker) een presentatie gegeven aan het PHO Ruimte over het project As Leiden-Katwijk. Het Plan van aanpak is ter vergadering aan alle leden uitgereikt. Het DB heeft op 18/10 jl. besloten met het oog op de beoogde vaststelling in het AB van 8/12 a.s. het Plan van aanpak ter reactie voor te leggen aan het PHO Ruimte. Voorgesteld besluit: instemmen met Plan van aanpak en financiële bijdrage vanuit begroting 2004 en ontwerp-begroting 2005.
 5. Programmering Natuur & Landschap 2005-2006 (Quick Scan)
  In het PHO Ruimte van 30/9 jl. is dit agendapunt wegens tijdgebrek niet inhoudelijk behandeld. Dhr. P. Douwes van Twijnstra & Gudde is (opnieuw) gevraagd een korte toelichting te geven over de Adviesnotitie “Gebiedsscan Natuur & Landschap”. Achtergrond van het document is de noodzaak van een gebiedsgerichte en programmatische benadering van natuur en landschap. Gevraagd besluit: kennisnemen van de rapportage, instemmen met het opstellen van een gebiedsprogramma ILG en uitwerking van het sturingsmodel.
 6. Ontwerp-Woonvisie Zuid-Holland
  Bijgaand vindt u een afschrift van de brief d.d. 9-9-2004 van GS inzake de Concept-Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014 en een conceptreactie daarop. De Woonvisie heeft een relatie met de Woningbouwafspraken, de mogelijkheid om 30% sociale woningbouw en de vervlechting van wonen en zorg. Gevraagd besluit: instemmen met conceptreactie.
 7. Stand van zaken Woonruimteverdeling Holland Rijnland
  Op resp. 14/10 en 27/10 jl. hebben de zgn. “Variantenparade” en een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de implementatie van de nieuwe regionale woonruimteverdeling. Voorgesteld wordt een informatieve nabespreking van beide bijeenkomsten. Daarnaast vindt u bijgaand ter bespreking 2 vergadernotities. De 1e notitie betreft een concept-advies aan het DB betreffende de afhandeling van de in het AB van 6/10 jl. door de gemeente Hillegom ingebrachte moties inzake sociale koopwoningen. De 2e notitie betreft een procedurevoorstel t.a.v. de integrale uitvoering van de projecten vallend binnen het thema Wonen (woonruimteverdeling, bouwscenario, herstructureringsprogramma, financieel kader). Gevraagd besluit: instemming met advies omtrent moties en met procedurevoorstel.
 8. Woningbouwafspraken 2005-2009
  Op 30/9 jl. is de discussienotitie Woningbouwafspraken meningsvormend in het PHO Ruimte besproken. Het DB legt thans het PHO op basis van deze discussie een vast te stellen Uitgangspuntennotitie voor. Gevraagd besluit: instemmen met ondertekening convenant door DB en voorstel voor regionale verdeling op basis van deze notitie, en dit besluit nadien te bekrachtigen door het AB van 8/12 as.
 9. Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) Leiden
  In het kader van het ISV-2 traject is door de gemeente Leiden een Meerjaren-ontwikkelingsprogramma (MOP) opgesteld, wat naar verwachting op 9/11 a.s. door de raad wordt vastgesteld en vervolgens met het rijk moet worden besproken. Tijdens het opstellen is de regio via het PHO Sociale Agenda regelmatig van de voortgang op de hoogte gesteld. Het GSB kwam ook eerder ter sprake tijdens de bijeenkomst belegd door Leiden over haar toekomstvisie. Gezien het brede karakter van het MOP nodigt het DB het PHO Ruimte thans uit tot een informatieve bespreking t.a.v. de ruimtelijke beleidsterreinen (groen, verkeer & vervoer, wonen, economie). Bijgaand vindt ter kennisname het ontwerp-MOP vergezeld van een ambtelijke analyse van de regionale aspecten.
 10. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering 03 februari 2005 van 10.00 – 12.00 uur