De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 11 november 2005, locatie: gemeentehuis Lisse 13.30-16.30

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda (13:30-13:35 uur)


  Onderdeel Ruimtelijke Ordening

 2. Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer e.o. (13:35-13:55 uur)
  Op 7 november heeft een politieke conferentie plaatsgevonden waarbij een aantal ontwikkelingsmodellen zijn besproken en getoetst op bestuurlijk draagvlak. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening zal kort verslag doen van deze bijeenkomst.
  Voorstel: de mondelinge terugkoppeling van de politieke conferentie voor kennisgeving aannemen.

 3. Regionale structuurvisie; debatten regioprofiel (13:55-14:05 uur)
  In het kader van de Regionale Structuurvisie hebben discussiebijeenkomsten plaatsgehad met raadsleden over het regioprofiel. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening zal kort verslag doen van deze bijeenkomsten.
  Voorstel: de mondelinge terugkoppeling van deze bijeenkomsten en stand van zaken in het traject voor kennisgeving aannemen.

 4. Oude Rijn doet nieuwe zaken (14:05-14:30 uur)
  Het project Oude Rijn doet nieuwe zaken (met toegekende Belvedere subsidie) is gezamenlijk initiatief van de provincie Zuid-Holland, en de regio’s Holland Rijnland en de Rijnstreek. Dit project stond reeds beschreven in het Uitvoeringsprogramma SDB/SLR van 2004 als project ‘culturele planologie in de Oude Rijnzone’. Het concept-eindrapport treft u bijgevoegd om advies aan.
  Voorstel: het Dagelijks Bestuur te adviseren het concept eindrapport, vooral daar waar het gaat om cultuurhistorie bij planvorming en ruimtelijke afwegingen te betrekken
 5. Visie Provincie Zuid-Holland op het wonen (bezoek de heer J.W.A. van Dijk) (14:30-15:00 uur)
  Nu de provinciale woonvisie is vastgesteld, is het van belang dat het beleid in de regio’s handen en voeten krijgt. Gedeputeerde de heer Van Dijk zal daarom een presentatie geven van de woonvisie. Verder zal hij ingaan op de Woningbouwafspraken 2005-2009 en de uitvoering van de provinciale woonvisie en de doorwerking daarvan in de regionale woonvisie.
  Voorstel: kennis te nemen van de presentatie en van gedachten te wisselen over geopperde ideeën.
 6. Stand van zaken regionale woonvisie ( 15:00-15:10 uur)
  De lijnen op weg naar een regionale woonvisie zijn uitgezet. De portefeuillehouder Wonen zal een korte toelichting geven op de stand van zaken.
  Voorstel: kennis te nemen van de mondelinge toelichting op stand van zaken.

 7. Hanteren woonwaarde als rangorde criterium ( 15:10-15:25 uur)
  De mogelijke effecten van woonwaarde als rangordecriterium in de woonruimteverdeling waren onzeker. Verondersteld werd dat de kansen voor starters en voor ouderen in een woning met een lage woonwaarde veel slechter zouden zijn dan nu.
  Rigo komt na een pilotstudie tot de conclusie dat de effecten niet negatief zijn. Wel is een overgangsregeling voor senioren met een lange woonduur in een minder gewilde woning gewenst.
  Voorstel:
  1. kennis te nemen van het (concept) onderzoeksrapport
  2. het Dagelijks Bestuur te adviseren om aan het Algemeen Bestuur woonwaarde als rangordecriterium voor de woonruimteverdeling voor te stellen
  3. een overgangsregeling op te nemen in de huisvestingsverordening waarmee het voor 60-plussers met een lange woonduur in een woning met een lage woonwaarde mogelijk wordt te verhuizen naar een seniorenwoning met een hoge woonwaarde.
 8. Inventarisatie knelpunten Huisvestingsverordening en Convenant
  (15:25-15:35 uur)
  De Huisvestingsverordening en het convenant zijn gescreend op punten die gewijzigd zouden moeten worden. Ook is nagaan wat secundiare gespreksthema’s zouden kunnen zijn. Op 27/10 zal hierover een informeel portefeuillehoudersoverleg zijn. De Ambtelijke Adviesgroep Ruimte zal mede naar aanleiding daarvan een voorstel doen voor aanpassing.
  Afhankelijk van de behandeling in het extra portefeuillehoudersoverleg met de vertegenwoordigers van de vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland op 27 oktober 2005 zullen de stukken met betrekking tot dit onderwerp worden nagezonden.
  Voorstel: Dagelijks Bestuur te adviseren over voorgestelde wijzigingen ter accordering voor te leggen aan het Algemeen Bestuur
 9. Vertegenwoordiger regio in Stuurgroep Wonen, zorg en welzijn (15:35-15:40 uur)
  De heer V.J.H. Molkenboer was, samen met de heer P.J. Verschoor, vertegenwoordiger in de Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn. Nu hij burgemeester van Leerdam is geworden, wordt gezocht naar een opvolger in deze stuurgroep.
  Voorstel: het Dagelijks Bestuur te adviseren de heer A.D. de Roon voor te dragen als nieuw lid van de Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn.
  • Voorstel


   Onderdeel Natuur & Landschap en Milieu
 10. Project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (15:40-16:05 uur)
  Het Zuidvleugelbureau heeft een ontwerpconvenant opgesteld voor de realisatie van het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener. Gewenste resultaten en verantwoordelijkheden zijn hierin op het niveau van de Zuidvleugel beschreven. Het concept convenant Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener hebben wij bij verzending van deze agenda nog niet van het bureau Zuidvleugel mogen ontvangen. Zodra we het stuk van de Zuidvleugel ontvangen, wordt het naar u doorgestuurd.
  Voorstel:
  1. meningsvormende discussie te voeren omtrent de inhoud van het concept convenant zodat het voorstel door bureau Zuidvleugel kan worden aangepast.
  2. Het Dagelijks Bestuur te adviseren in te stemmen het concept convenant door de portefeuillehouder Natuur & landschap te laten ondertekenen op de zuidvleugel conferentie van 7 december 2005, ondervoorbehoud van formele instemming door de regio.
 11. Begroting 2006 (16:05-16:15 uur)
 12. Vaststelling besluitenlijst PHO Ruimte d.d. 1 september 2005
  (16:15-16:20 uur)
 13. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (16:20-16:25 uur)
  Voorstel: mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven voor kennisgeving aannemen
 14. Rondvraag en sluiting (16:25-16:30 uur)


De volgende vergadering Ruimte wordt gehouden op 11 januari 2006 om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Noordwijkerhout.