De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 16 februari 2005, locatie Leiderdorp 16:30-17:30

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Mededelingen

 3. Concept Beslisdocument regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland
  Op 7 februari jl. heeft de Kerngroep het beslisdocument woonruimteverdeling Holland Rijnland opgesteld, waarin de hoofdlijnen van een nieuw woonruimteverdeling-systeem staan geschetst. Bijgaand treft u het beslisdocument aan met enkele aandachtspunten en wijzigingen ten opzichte van het basisdocument zoals besproken door het Algemeen Bestuur in december 2004. Het portefeuillehoudersoverleg wordt thans gevraagd hierover te adviseren. De resultaten van de discussie in het mini-symposium (voorafgaand aan het portefeuillehoudersoverleg) kunnen daarin uiteraard eveneens worden meegenomen.
  Voorstel: adviseren over het beslisdocument, zijnde de basis van de door het Algemeen Bestuur in juni 2005 vast te stellen verordening en convenant.

  Voorstel
  Concept beslisdocument
  Vergelijking beslisdocument met basisdocument en aandachtspunten

 4. Subsidiegrondslag Woningbouwafspraken 2005-2009 Holland Rijnland
  Dit agendapunt komt te vervallen.

 5. Moties Hillegom over de verdeling van nieuwbouw koopwoningen
  Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte heeft op 11 november 2004 geadviseerd de behandeling door het Algemeen Bestuur van de moties van de gemeente Hillegom betreffende sociale koopwoningen door te schuiven, zodat ze nogmaals in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte behandeld kunnen worden. Het Dagelijks Bestuur legt thans met het oog op besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 16 maart a.s. voorliggend voorstel ter advies voor aan het portefeuillehoudersoverleg Ruimte.
  Voorstel: het Algemeen Bestuur positief adviseren over bijgaand voorstel

  Voorstel
  Moties Hillegom van 9 juni 2004

 6. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte wordt gehouden
op 19 mei 2005 van 10.00 tot 12.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
Noordwijk .