De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Pho Sociale Agenda 10 juli 2008, locatie: Gemeentehuis Lisse, 13.30 – 16.30 uur

13.30-14.30 uur gezamenlijk portefeuillehouderoverleg Sociale agenda Holland Rijnland en jeugd/zorg Rijnstreekberaad

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag gezamenlijke vergadering 15 mei 2008
 3. Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 4. Presentatie project mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg
  In het overleg van 14 februari heeft u besloten om te komen tot één regionale organisatie voor de mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg. Een stuurgroep bestaande uit gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van de drie betrokken uitvoerende organisaties zijn met deze opdracht aan de slag gegaan. De stuurgroep heeft adviesbureau MH Wonen en zorg ingehuurd om dit project te begeleiden. Mariëtte Heemskerk van dit bureau zal een presentatie geven over het plan van aanpak. Daarbij zal ook aandacht wordt gevraagd voor de financiering van de huidige organisaties in de overgangsperiode.
  • Voorstel: Meningsvormend te discussiëren naar aanleiding van de presentatie over de aanpak van het project om te komen tot een regionale organisatie voor mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg.
 5. Evaluatie Regionale Commissie Gezondheidszorg
  In het vorige overleg is een notitie over de gemeentelijke inbreng bij de evaluatie van de RCG besproken. Afgesproken is op basis van de discussie een nieuwe notitie op te stellen. Deze notitie treft u hierbij aan.
  Voorstel:
  • in te stemmen met de bijgevoegde notitie “Gemeenten in de RCG”;
  • een keuze te maken uit de aan het eind van de notitie opgenomen twee oplossingsrichtingen.
 6. Aanpak Alcohol ge/misbruik in Zuid-Holland noord
  In uw overleg van 27 maart 2008 is afgesproken om gezamenlijk regionale basisregels vast te stellen over de beschikbaarheid van alcohol in sportkantines, scholen, winkels etc. Een ambtelijke werkgroep heeft vervolgens bijgevoegd plan van aanpak opgesteld.
  Voorstel:
  • op basis van bijgevoegde notitie “Organisatie Regionale aanpak alcohol ge/misbruik” te komen tot een regionaal en integraal pakket van regels om de beschikbaarheid en gebruik van alcohol op alle plekken waar alcohol gebruik aan de orde is (sport, school, winkel, horeca, jeugd- en jongerenwerk, openbare ruimte) te reguleren gericht op het terugdringen van het alcoholgebruik/misbruik met name onder jongeren;
  • hiervoor €20.000 te reserveren uit de Regionale Agenda Samenleving van Holland Rijnland en de Rijnstreek en de kosten onderling te verdelen naar rato van het aantal inwoners.
   14.30-16.30 uur regulier portefeuillehouderoverleg Sociale agenda Holland Rijnland
 7. Vaststelling verslag vergadering 15 mei 2008
 8. Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 9. Knelpunten Wet Inburgering
  Sinds de invoering van de WI per 1 januari 2007 zijn er knelpunten ontstaan in de inburgering en de uitvoering van de WI. Het aantal inburgeraars dat een aanbod krijgt stagneert en de complexe wetgeving bezorgt de gemeenten veel werk.
  Op 27 mei jongstleden heeft een regionale ambtelijke bijeenkomst zich gebogen over de knelpunten en oplossingsrichtingen besproken. Ter vergadering wordt een presentatie gegeven over de knelpunten.
  Voorstel:
 10. Raamovereenkomsten ROC’s in relatie tot Participatiebudget
  Het rijk is voornemend om per 1 januari 2009 de middelen voor educatie, inburgering en re-integratie te ontschotten, zodat integraal maatwerk geboden kan worden aan burgers, zodat zij goed kunnen participeren in de samenleving. Om de infrastructuur mbt volwasseneneducatie bij de ROC’s te waarborgen tot en met 2010, is een aanpassing nodig van de bestaande raamovereenkomsten met de ROC’s.
 11. Samenwerkingsovereenkomst en financiering Jongerenloket
  Na het pho van 15 mei heeft een ambtelijke ronde plaatsgevonden met laatste opmerkingen over de samenwerkingsovereenkomst. Deze zijn verwerkt. Vervolgens is de samenwerkingsovereenkomst in het DB behandeld en zijn er nog stukken van dhrn. Glasbeek en De Roon rondgezonden. Ter vergadering zal een toelichting kunnen worden gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het jongerenloket.
  Voorstel:
 12. Notitie arbeidsmarktbeleid
  Na aanhouding van de notitie arbeidsmarktbeleid in het gezamenlijk PHO SA/EZ van 27 maart 2008 wordt de notitie met aanpassingen opnieuw ter vaststelling aangeboden:
  Voorstel:
  Het Dagelijks Bestuur te adviseren in te stemmen met:
  • de notitie arbeidsmarktbeleid Holland Rijnland, met inachtneming van de volgende wijzigingen en toevoegingen:
   • het arbeidsmarktbeleid in het bijzonder te richten op de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en daarbinnen te kiezen voor inzet op: beroepenoriëntatie in het vmbo, leeropdrachten en stages in het mbo, een leven lang leren op de werkvloer én tegengaan groenpluk/stimuleren bbl-trajecten;
   • de aanpak van deze onderwerpen vooral te richten op de speerpuntbranches vanuit zowel de sociale- als de economische agenda: zorg en techniek respectievelijk life- en spacesciences en de Greenport;
   • een besluit over financiële bijdrage aan het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) Rijn-Gouwe niet eerder te nemen dan eind 2008;
   • jaarlijks een regionale arbeidsmarktagenda vast te stellen met voor 2008 de volgende agendapunten:
    • uitwerking intenties regiowerktop 14 april 2008 in arrangementen;
    • het op brancheniveau maken van afspraken m.b.t. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
    • gezamenlijk met Leerwegen in Rijnland in najaar 2008 organiseren van een (vervolg)conferentie over vraaggericht re-integreren;
    • stimuleren lokale afspraken rondetafelgesprekken regiowerktop 14 april 2008.
 13. Stand van zaken RAS 2008 en nieuwe RAS 2009-2012
  De stand van zaken van de RAS 2008 wordt uiteengezet in de bijgevoegde oplegnotitie en in een financieel overzicht. Er wordt een voorstel gedaan om het vrijvallende bedrag dat begroot is voor andere projecten in de RAS te bestemmen.
  Tevens wordt er een vooruitblik gegeven op de nieuwe RAS-periode 2009-2012 en verslag gedaan van het bestuurlijk overleg met de gedeputeerde hierover.
  De knelpunten met betrekking tot de voortzetting van activiteiten in de nieuwe RAS-periode en de financiering hiervan worden in de oplegnotitie uiteengezet.
  Voorstel:
  Het Dagelijk Bestuur te adviseren :
 14. Evaluatie en financiering Jongerenwebsite ‘overenuit.nl’
  Bijgaand treft u aan de evaluatie van jongerenwebsite overenuit.nl, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten Leiden en Katwijk. Hierin staat beschreven hoe de huidige situatie is en worden conclusies gegeven en aanbevelingen gedaan bij de voortzetting van de jongerenwebsite.
  Voorstel:
  • kennis nemen van de evaluatie van jongerenwebsite overenuit.nl;
  • een besluit te nemen over de voortzetting van de jongerenwebsite;
  • in te stemmen met de aanbevelingen zoals gedaan in de evaluatie;
  • nu blijkt dat de financiering van de jongerenwebsite niet mogelijk is uit de nieuwe RAS middelen 2009-2012, de jongerenwebsite voor de periode 2009-2012 te financieren door de deelnemende gemeenten naar rato bij te laten dragen aan een totaalbedrag van €43.609,96 per jaar op basis van de verdeelsleutel zoals vermeld in de evaluatie.
 15. Rondvraag en sluiting
 16. Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket
  Onder voorbehoud van de besluitvorming binnen het bestuurlijke traject, zal aan het eind van deze vergadering de samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Onderwijs en Werk Holland Rijnland door alle betrokkenen getekend worden.

Volgende vergaderingen:
Donderdag 2 oktober 2008, 13.30 – 16.30 uur, Teylingen locatie Voorhout
Donderdag 6 november 2008, 13.30 – 16.30 uur, Leiderdorp
Donderdag 11 december 2008, 13.30 – 16.30 uur, Jacobswoude