De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 11 mei 2006, locatie: Gemeentehuis Hillegom 13.30-16.30 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering >>

Blok 1 Algemeen

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 26 januari 2006
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. Overdracht Sociale Agenda
  Met de installering van de nieuwe colleges bij de gemeenten is de samenstelling van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda veranderd. Daarom wordt ter overdracht van het voorgaande PHO een presentatie gegeven over de inhoud, de overlegstructuur en de mogelijke ontwikkeling van de Sociale agenda.
  Verder zal er een verdeling plaatsvinden van vertegenwoordiging uit het PHO in verschillende regionale bestuurlijke overleggen.
  Voorstel: Ter bespreking
 5. Regionale Agenda Samenleving 2006-2008
  Op 2 maart jongstleden is de bestuursovereenkomst mbt de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 door de Provincie, de gemeenten en Holland Rijnland officieel ondertekend.
  In dit portefeuillehoudersoverleg wordt de stand van zaken rond de RAS besproken en wordt u geïnformeerd over lopende en komende projecten binnen de RAS. Tevens wordt uw advies gevraagd over enkele subsidieaanvragen.
  Voorstel:
 6. Regionale structuurvisie
  De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de zogenaamde streefbeelden per beleidsveld die als input zullen dienen voor de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland.
  Voorstel: Oriënterende discussie over het concept-streefbeeld Maatschappelijke voorzieningen t.b.v. verdere uitwerking, behandeling in het extra PHO Ruimte in juni 2006 en vaststelling in het DB
 7. Quickscan Impact kantoren- en bedrijventerreinenprogrammering
  Het rapport is besproken in het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken en ook ter kennisneming toegezonden aan de portefeuillehoudersoverleggen Ruimte, Verkeer & Vervoer.
  Voorstel: ter kennisgeving
 8. IJGZ
  De Jeugdgezondheidszorg kent in de uitvoering een knip. De thuiszorg (consultatiebureaus) is er voor de 0-4 jarigen. De GGD doet de 5 tot 19 jarigen. De Rijnstreek wil de mogelijkheden onderzoeken van een verdere integratie van de Jeugdgezondheidszorg. De Rijnstreek wil dat bij voorkeur samen met Holland Rijnland doen. Bijgevoegd is een notitie over dit onderwerp en een toelichtende brief van Wethouder Wienbelt van de gemeente Alphen. De heer Wienbelt is aanwezig voor een toelichting.
  Voorstel: ter bespreking.
 9. Samenvoeging jongerenwebsite
  De Leidse regio- en Duin- en Bollenstreek-gemeenten hebben de afgelopen jaren 2 websites voor jongeren gefinancierd. In het portefeuillehouderoverleg jeugd is de wens uitgesproken deze websites samen te voegen tot één. Bijgaand voorstel brengt de kosten en mogelijke financiering daarvan in beeld.
  Voorstel:
  • Kennis te nemen van het besluit van de gemeenten, verenigd in de regio Holland Rijnland, om de jongerensites van de voormalige regio’s samen te voegen tot één jongerensite voor de 12 gemeenten.
  • Het DB te adviseren om jaarlijks € 35.000,00 in te zetten uit de RAS-middelen 2006 t/m 2008 (RAS jongereninformatie) voor deze jongerensite. Hiervoor was indicatief al € 30.000,00 gereserveerd.
  • De gemeente Leiden voor te dragen als budgetbeheerder voor dit onderwerp.
 10. Arbeidsmarktbeleid in relatie tot ‘Een Leven Lang Leren’
  Bijgaand treft u een notitie aan inzake de subsidieaanvraag in het kader van een leven lang leren. De subsidie biedt Holland Rijnland de mogelijkheid om regionaal arbeidsmarktbeleid (onderwijs, werkgevers en gemeenten) door te ontwikkelen. Door het benutten van bestaande netwerken kan in korte tijd door de betrokken partners subsidie worden aangevraagd voor extra duale trajecten en het opzetten van een leerwerkloket in de regio. Deze infrastructuur kan vervolgens worden benut voor de verdere uitbouw van regionaal arbeidsmarktbeleid.
  Voorstel: Het DB adviseren in te stemmen met de ambtelijke begeleiding vanuit het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland bij de totstandkoming van een subsidieaanvraag voor de Tijdelijke stimuleringsregeling Leren en werken, alsmede bij de verdere uitwerking in projecten.
 11. Pilotproject aanbesteding reïntegratietrajecten Sociale Diensten
  Bijgaand treft u het projectplan (pilot) gezamenlijke aanbesteding reïntegratie aan. Het project en het projectplan zijn tot stand gekomen doordat de sociale diensten van gemeenten in Holland Rijnland de behoefte uitspraken op een praktische wijze met elkaar te willen zoeken naar vormen van samenwerking. De gezamenlijke aanbesteding van reintegratietrajecten voor een zeer moeilijke, en voor alle gemeenten herkenbare, doelgroep is hieruit als project uit voortgekomen. In het projectplan wordt weergegeven op welke wijze het project wordt vormgegeven. De gemeenten besteden gezamenlijk aan, als ‘samenwerkende gemeenten’ waarbij de gemeente Katwijk als aanspreekpunt fungeert. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland treedt tijdens de totstandkoming van het project op als procesbegeleider en heeft geen verdere rol bij de uitvoering van het project.
  Voorstel: Het DB adviseren in te stemmen met ambtelijke inzet samenwerkingsorgaan Holland Rijnland als procesbegeleider bij totstandkoming project (totaal ca. 40 uur).
 12. Productovereenkomsten Volwasseneneducatie
  Jaarlijks worden met twee Regionale Opleidingscentra (ROC) in de regio productovereenkomsten afgesloten voor de uitvoering van cursussen binnen de volwasseneneducatie. Het aanbod is verdeeld over VAVO, NT2 en Basiseducatie. Op 26 januari 2006 heeft het PHO Sociale Agenda de inzet van de Rijksbijdrage Educatie 2006 vastgesteld.
  De productovereenkomsten zijn ter kennisname bijgevoegd en de relevante ontwikkelingen voor 2006 worden in de oplegnotitie toegelicht.
  Voorstel: Ter kennisgeving
 13. WMO-conferentie
  Op 25 april jongstleden heeft een werkconferentie plaatsgevonden over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor gemeenten in de regio Holland Rijnland en betrokken maatschappelijke organisaties. Tijdens deze conferentie is onder andere gesproken over het komen tot afspraken rond:
 14. Rondvraag en sluiting

Volgende vergaderingen:
Woensdag 7 juni ’06 13.00 – 14.30 uur Regiokantoor Holland Rijnland
Donderdag 14 september ’06 13.30 – 16.30 uur Stadhuis Leiden Raadzaal
Donderdag 9 november ’06 13.30 – 16.30 uur Gemeentehuis Katwijk Raadzaal