De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 9 november 2006, locatie: Raadhuis, Katwijk, 13.30 – 16.30 uur

Concept-besluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling Agenda
 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 14 september jl.
 3. Mededelingen
 4. Platform cultuureducatie Voortgezet onderwijs
  • Duin- en Bollenstreekgemeenten zijn voornemens een convenant af te sluiten over de oprichting van een platform Cultuureducatie voortgezet onderwijs. Ter informatie wordt tijdens de vergaderingdoor het Kunstgebouw een presentatie verzorgd over de opzet en functie van dit platform. Aansluitend vindt de ondertekening van het convenant door de betrokken gemeenten plaats.
   • Voorstel:
    • kennisname van presentatie;
    • bespreking wenselijkheid verbreding platform cultuureducatie naar Holland Rijnland-niveau;
    • ondertekening convenant
 5. Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn
  • De ontwerp-prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn zijn op 14 september door de stuurgroep wonen, zorg en welzijn van de RCG ZHN vastgesteld. In deze stuurgroep hebben ook 4 leden vanuit Holland Rijnland en 2 leden uit de Rijnstreek zitting. Deze leden hebben de afgelopen weken een concept-reactie opgesteld namens de gemeentelijke geleding in de stuurgroep. Uw college heeft reeds het concept-document Prestatieafspraken ontvangen. Deze staat tevens op de website van Holland Rijnland; de concept-reactie wordt nagezonden.
   • Voorstel:
    • Kennisnemen van de concept prestatie-afspraken wonen, zorg en welzijn;
    • In te stemmen met de concept-reactie van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de stuurgroep Wonen, zorg en welzijn (deze wordt z.s.m nagezonden);
    • Het Dagelijks Bestuur te verzoeken overeenkomstig het voorstel van de vertegenwoordigers in de Stuurgroep en rekeninghoudend met eventuele aanvullende opmerkingen uit het PHO Ruimte en het PHO Sociale Agenda te reageren op de concept prestatie-afspraken.
 6. VSO ZMOK
  • In november vorig jaar is, op verzoek van de portefeuillehouders Sociale agenda aan een gespecialiseerd bureau gevraagd met een notitie te komen waarin de vraag vanuit de Duin- en Bollenstreek en de financiële consequenties voor een extra lesplaats VSO/ZMOK onderbouwd zouden worden. Bijgaand treft u de gevraagde rapportage aan. Met de meest betrokken portefeuillehouders is naar aanleiding van dit rapport gesproken over hoe deze problematiek verder op te pakken. In de oplegnotitie wordt hiertoe een voorstel gedaan.
   Voorstel:
   • kennis te nemen van de rapportage van VBS over het VSO/ZMOK;
   • commitment uit te spreken over de conclusie dat de wachtlijst VSO-ZMOK in de regio Holland Rijnland een groot gezamenlijk probleem is;
   • dit probleem op te lossen door het realiseren van een nevenvestiging van de Leo Kannerschool in de Duin en Bollenstreek;
   • te erkennen dat voor het realiseren van een nevenvestiging medefinanciering door de samenwerkende gemeenten binnen Holland Rijnland noodzakelijk is.
 7. Invoering nieuwe Wet Inburgering en gevolgen voor de regio
  • Naar verwachting wordt per 1 januari 2007 de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd, doch dit is nog niet zeker. Indien invoering doorgaat heeft dit veel consequenties voor de regio Holland Rijnland. Het afgelopen jaar heeft hier reeds de nodige ambtelijke voorbereiding op plaats gevonden.
   De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken momenteel samen bij de inkoop van Inburgeringstrajecten. Dit wordt uitgevoerd door het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De gemeente Leiden doet dit voor de gemeenten in de Leidse Regio. Het samenwerkingsorgaan verzorgt daarnaast de inkoop van educatietrajecten voor heel Holland Rijnland. In een presentatie wordt inzicht gegeven in wat er naar verwachting per 1 januari gaat veranderen voor de regio en op welke mogelijke manieren met deze veranderingen kan worden omgegaan.
  • Voorstel:
   • kennisnemen van presentatie;
   • meningsvormende discussie over de toekomst van de inkoop van inburgerings- en educatietrajecten.
 8. Inzet Rijksbijdrage educatie 2007
  • Bij invoering van de nieuwe Wet Inburgering wordt een deel van de educatiemiddelen afgeroomd ten behoeve van de inburgering. De educatiemiddelen van de gemeente Leiden worden uitgekeerd in de brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veilig. Bedoeling is dat over de inzet van deze middelen met de gemeente Leiden nog afspraken worden gemaakt. Bijgevoegd een voorstel om op deze ontwikkelingen te anticiperen in de produktovereenkomsten met de ROC’s.
   • Voorstel:
    DB positief adviseren om:
    • de bijgevoegde inzet van de Rijksbijdrage Educatie 2007, conform de inzet in 2006, vaststellen;
    • de voorgestelde inzet van de Rijksbijdrage Educatie 2007 vast te leggen in productovereenkomsten met de ROC’s;
    • in de productovereenkomsten afspraken maken over de verantwoording en rapportages conform de eisen van het Rijk met betrekking tot de Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veilig;
    • in de productovereenkomsten met de ROC’s,middels clausules, rekening houden met feit dat een deel van de educatiemiddelen teruggevorderd zal worden ten gevolge van de overheveling naar de begroting van Justitie voor inburgering op het moment van inwerkingtreding van de Wet Inburgering.
 9. Opheffing regionale vrijwilligerswebsite
  • In 2004 is een regionale vrijwilligerswebsite opgericht, www.vrijwilligerswerkhollandrijnland.nl. Deze website richt zich vooral op kaderleden van vrijwilligersorganisaties. Het onderhoudscontract loopt eind 2006 af en daarom is ambtelijk geëvalueerd of continuering van de site gewenst is. Geadviseerd wordt de site op te heffen.
   • Voorstel: het DB positief te adviseren over:
    • de voorgenomen opheffing van de vrijwilligerswebsite Holland Rijnland;
    • het informeren van de ondersteuningsorganisaties voor vrijwilligers in de regio over dit voornemen en hen de gelegenheid bieden hierop te reageren.
 10. Rondvraag en sluiting

  Volgende vergaderingen:
  15 februari 2007 13.30 -16.30 uur Gemeente Leiderdorp ovb
  10 mei 2007 13.30 -16.30 uur Gemeente Katwijk ovb
  13 september 2007 13.30 -16.30 uur Gemeente Leiden ovb
  8 november 2007 13.30 -16.30 uur Gemeente Teylingen ovb