De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 14 september 2006, locatie: Stadhuis Leiden 13.30-16.30 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling Agenda
 2. Verslag en vergadering
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. De regionale agenda (Agenda2010)
  Het nieuwe Dagelijks Bestuur wil komen tot een realistische regionale Agenda2010. Waarin maatschappelijke doelstellingen zo SMART mogelijk zijn gedefinieerd. En alleen die doelstellingen zijn opgenomen waar intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Holland Rijnland voldoende toegevoegde waarde heeft.
  Een eerste opzet voor een Agenda2010 wordt door het Dagelijks Bestuur op 8 september a.s. besproken. In uw vergadering zal een mondelinge terugkoppeling plaatsvinden.
  • Voorstel:
   • kennis nemen van project Agenda2010 (mondelinge terugkoppeling discussie Dagelijks Bestuur d.d. 8 september 2006);
   • voeren oriënterende discussie in portefeuillehoudersoverleggen om te komen tot concrete prioriteitstelling;
   • het Dagelijks Bestuur te adviseren over in te stellen gemeentelijke managementprojectgroep Agenda2010.
 5. Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn
  Het afgelopen jaar hebben gemeenten binnen Holland Rijnland en de Rijnstreek, samen met zorgaanbieders, zorgvragers, zorgkantoor en corporaties onder leiding van het Regionaal Bureau Gezondheidszorg ZHN gewerkt aan de formulering van prestatieafspraken op het terrein van Wonen, zorg en welzijn. Deze zijn erop gericht op de langere termijn binnen de beide regio’s de situatie te creëren dat inwoners met een zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Het is de bedoeling dat op de ochtend van de dag van onze vergadering in de stuurgroep wonen, zorg en welzijn van de Regionale Commissie gezondheidszorg de ontwerp prestatieafspraken zullen worden vastgesteld. Dit ontwerp zal in de maanden daarna voor commentaar aan alle partijen worden voorgelegd. De betreffende stukken voor de stuurgroep zullen, zodra deze binnen zijn, worden nagezonden.
  • Voorstel:
   • kennisnemen van beoogde ontwerpafspraken tussen gemeenten, corporaties, het zorgkantoor, zorgaanbieder en zorgvragers;
   • meningsvormende discussie over verdere uitwerking van het akkoord.
 6. Regionale structuurvisie
  Ter advisering aan het DB is het streefbeeld Maatschappelijke Voorzieningen bijgevoegd. Tijdens het PHO Ruimte van november zal dat PHO ook een advies geven aan het DB over het streefbeeld Maatschappelijke voorzieningen. Met de vaststelling door het DB van de streefbeelden wordt deze fase afgerond. Het streefbeeld is een sectorale bouwsteen voor de integrale discussie over de RSV. De bestuurlijke behandeling van het streefbeeld Maatschappelijke voorzieningen is enigszins vertraagd, maar gezien de aanpak van de vervolgfase van de RSV kan het streefbeeld Maatschappelijke Voorzieningen volwaardig worden meegenomen.
 7. Regionale Agenda Samenleving
  Bijgevoegd is een voorstel voor de inzet van resterende middelen en uren in 2006. Sinds het portefeuillehouderoverleg van 26 juni is een korte inventarisatie gehouden van mogelijk nog uit te voeren projecten. Dit heeft tevens tot een lijst van ‘reserve-projecten’ geleid.
  Op 26 oktober vindt een bestuurlijk overleg tussen portefeuillehouders en gedeputeerde mw. Huizer plaats waarbij aan de orde is een evaluatie van 2006 en de (bijgestelde) inzet van middelen en uren voor 2007.
  • Voorstel:
   • in te stemmen met de voorgestelde ramingen en bestemmingen;
   • een prioriteitsvolgorde aan te geven in de voorstellen voor eventuele aanvullende activiteiten;
   • de daadwerkelijke besluitvorming over individuele uitgaven te laten aan het Dagelijks Bestuur;
   • meningsvorming ter voorbereiding op het gesprek met de gedeputeerde.
 8. Inzet reserves educatiemiddelen in de Duin- en Bollenstreek
  Uit de afrekeningen met de ROC’s over het jaar 2004 zijn reserves in de educatiemiddelen ontstaan die uiterlijk in 2006 mogen worden ingezet. Een gedeelte van deze reserves is reeds ingezet in productovereenkomsten 2006 met de ROC’s. Het restant zal ingezet worden voor lokale educatieve projecten in de Duin- en Bollenstreek.
  Bijgevoegd vindt u een voorstel van de verschillende projecten.
  • Voorstel:
   • DB positief adviseren om:
    • de reserves voor lokale projecten in Hillegom en Noordwijk in te zetten;
    • dit vast te leggen in een aanvullende bijlage met de ROC’s;
    • inzet van de resterende reserves over te laten aan het DB.
 9. Voorstel opzet inkoopberaad Educatie & Inburgering
  In het beleidskader voor de regionale Sociale agenda en de Regionale Agenda Samenleving hebben de samenwerkende gemeenten afgesproken een inkoopberaad voor Educatie en inburgering op te richten. Bijgaand treft u aan een notitie waarin doelstellingen, werkwijze en invulling van dit inkoopberaad wordt uitgewerkt. Tevens wordt voorgesteld om een inventarisatie uit te voeren van de betrokken budgetten, aanbieders, trajecten, etc. om te dienen als basismateriaal voor het inkoopberaad.
  • Voorstel:
   • DB positief adviseren over:
 10. Actieprogramma Cultuurbereik
  In het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik is een integrale subsidieaanvraag richting de provincie Zuid Holland opgesteld. Bijgaand treft u het Actieprogramma en de integrale subsidieaanvraag 2007 aan.
 11. Rondvraag en Sluiting

Volgende vergaderingen

datum

tijdstip

locatie

9 november 2006

13.30 -16.30 uur

Gemeente Katwijk

15 februari 2007

13.30 -16.30 uur

Gemeente Leiderdorp ovb

10 mei 2007

13.30 -16.30 uur

Gemeente Katwijk ovb

13 september 2007

13.30 -16.30 uur

Gemeente Leiden ovb

8 november 2007

13.30 -16.30 uur

Gemeente Teylingen ovb