De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 15 mei 2006, locatie: Gemeentehuis Hillegom 09.00-13.00 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering >>

 1. Opening en vaststelling agenda
  • Gedeputeerde M. Huls zal het eerste uur van deze vergadering van het portefeuillehouders-overleg Verkeer en Vervoer bijwonen.
 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 13 januari 2006 portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
  Voorstel: de besluitenlijst van het overleg van 13 januari 2006 portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Voorstel
  • Ingekomen stukken
  • Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan gemeente Leiden
   Voorstel: kennis te nemen van de besluitenlijst behorende bij het Raadsvoorstel ter vaststelling van het GVVP Leiden.
  • Rapport Stec-groep inzake de externe effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma van Holland Rijnland
   Voorstel: Kennis te nemen van effecten op de mobiliteit zoals in de rapportage zijn weergegeven.
  • Brief van de gemeente Rijnwoude aan de gemeenten Leiden inzake de relatie van het busnet met de Rijn Gouwe Lijn inclusief het concept-antwoord van de gemeente Leiden hierop.
   Voorstel: In te stemmen met het antwoord van de gemeente Leiden op de brief van Rijnwoude
  • Uitgaande brieven
  • Samenstelling stuurgroep Verkeersveiligheid
   Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen moet de samenstelling van de stuurgroep Verkeersveiligheid opnieuw bezien worden. Uw college heeft daarover een brief ontvangen.
   Voorstel: In te stemmen met het mondeling ter vergadering in te brengen voorstel voor de samenstelling van de stuurgroep Verkeersveiligheid.
  • Mededelingen
  • Uitbreiding Collectief Vraagafhankelijk Vervoer van de Leidse regio naar de gehele regio Holland Rijnland
   Voorstel: Kennis te nemen van de in bijgaande notitie verwoorde laatste stand van zaken van dit project.
  • Regionale Verkeer en Milieukaart
   Voorstel: Kennis te nemen van de in bijgaande notitie verwoorde laatste stand van zaken van dit project.
 4. Overdrachtsdossier
  Bijgaand treft u het overdrachtsdossier voor de nieuwe bestuursperiode 2007-2010 voor het onderdeel Verkeer en Vervoer Holland Rijnland aan. Aan de hand van dit overdrachtsdossier vindt een gedachtewisseling plaats. Tevens wordt hierbij aandacht besteed aan het voor de regio te formuleren vierjaren programma.
  Voorstel: Mede aan de hand van het overdrachtsdossier Holland Rijnland van gedachten te wisselen over het meerjarenprogramma voor deze nieuwe bestuursperiode 2007- 2010 over het programma verkeer- en vervoer.
 5. UitvoeringsProgramma Regionaal Verkeer Vervoer Plan
  Tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 13 februari is een overzicht aan de orde geweest met al dan niet tijdelijke aanvullingen op de in het Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RVVP) opgenomen visie kaart. Naar aanleiding van de discussie rond deze aanvullingen is op verzoek van het pho een definitie van een regionale opgesteld weg opgesteld aangevuld met een onderbouwing van de BDU bijdrage t.b.v. deze projecten.
  De aanvullingen op de in het RVVP opgenomen visiekaart zijn in drie perioden op aanvullende kaarten weergegeven. De aanvullende visiekaarten zullen tevens als input voor de Regionale StructuurVisie dienen.
  Voorstel: In te stemmen met de definitie van een regionale weg inclusief onderbouwing t.b.v. BDU bijdrage, de aanvullingen op de visiekaart RVVP 2020 en de aanvullende kaarten t.b.v. het UP RVVP / RSV.
 6. As Leiden Katwijk
  Op 28 juni vindt in de vergadering van het Algemeen Bestuur besluitvorming plaats inzake de Ruimtelijke Visie As Leiden Katwijk.
  Voorstel:
  • adviseren aan het Dagelijks Betuur om een positief besluit aan het Algemeen
   Bestuur van 28 juni 2006 te formuleren;
  • in te stemmen met het concept-rapport Ruimtelijke Visie As Leiden Katwijk;
  • het rapport te gebruiken als een belangrijke bouwsteen voor de Regionale Structuur Visie.
 7. Regionale structuurvisie
  De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de zgn. concept Streefbeelden per beleidsveld die als input zullen dienen voor de RSV Holland Rijnland.
  Voorstel: Op basis van het concept Streefbeeld Mobiliteit zal een oriënterende discussie worden gevoerd t.b.v. de verdere uitwerking, behandeling en het extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte in juni 2006 en de vaststelling in het Dagelijks Bestuur.
 8. Investeringsstrategie
  Op 26 april heeft een bestuurlijke conferentie over dit onderwerp t.b.v. alle collegeleden in de regio plaatsgevonden. De portefeuillehouders worden in de gelegenheid gesteld bij dit agendapunt eventueel nog toelichtende vragen te stellen.
  Voorstel: Dit agendapunt te benutten voor eventuele informatie uitwisseling over de investeringsstrategie.
 9. Swingh
  De regio Holland Rijnland werkt sinds enkele jaren mee aan het samenwerkings-verband Samen werken in Groot Haaglanden. De mobiliteitsmanager van Swingh (Samen werken in Groot Haaglanden) mevrouw Heidi Boussen zal tijdens deze vergadering het doel en de werkwijze van Swingh uiteenzetten en nader ingaan op de rol van de regio Holland Rijnland en de gemeenten in verschillende projecten.
  Bij dit agendapunt zal tevens de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit Holland Rijnland voor de zgn. Leidenstroom aan de orde komen.
  Voorstel: Kennis te nemen van de presentatie van mw Boussen en een voorstel te formuleren t.a.v. de bestuurlijke vertegenwoordiging namens Holland Rijnland.
 10. Samenwerking op het gebied van gladheidbestrijding
  In het verlengde van het desbetreffende project dat in het kader van Swingh is gestart heeft de provincie het initiatief genomen om in overleg met alle regio’s in de provincie te bezien of afstemming op het gebied van gladheidbestrijding kan worden gerealiseerd. Dhr C. Rensen van de provincie zal in dit overleg een korte presentatie houden over dit project. Hierbij zal tevens globaal ingegaan worden op de beoogde verdergaande samenwerking tussen de wegbeheerders. Op dit laatste onderwerp wordt in een later stadium dieper ingegaan.
  Voorstel: In te stemmen met de medewerking aan de verdere uitwerking van dit initiatief van de provincie Zuid-Holland.
 11. Stand van zaken projecten (vast agendapunt)

Voorstel: Kennis te nemen van de voortgang van de projecten zoals in bijgaande notitie staat verwoord.

  • Rijn Gouwe Lijn
  • Rijnlandroute
  • Wegverbinding tussen de N205 en de N206
  • Swingh
  • Stedenbaan
  • Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op vrijdag 15 september 2006 om 10.00 uur in het Stadhuis te Leiden.