De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 15 september 2006, locatie: Stadhuis Leiden, 10.00 – 13.00u.

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering >>

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 15 mei 2006 portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
 3. Meerjarenplan Verkeersveiligheid
  Dhr J.M.C.M. Groen in ‘t Wout (voorzitter RPV Rijnstreek) houdt bij aanvang van dit agendapunt een presentatie over het belang van verkeersveiligheid in z’n algemeenheid.
  Conform uw advies is na het desbetreffende besluit van het DB de stuurgroep Verkeersveiligheid opgeheven. Bespreking van dit onderwerp is aan de reguliere vergaderingen van het pho V&V toegevoegd. Bijgaand treft u de notitie met de laatste stand van zaken van het verkeersveiligheidsproject aan. Speciale aandacht wordt hierbij gevraagd voor de personele invulling van de projectgroepen.
 4. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Samenwerking met derden in het mobiliteitsnetwerk
   Tijdens het vorige pho V&V heeft dhr Deumers van de provincie Zuid-Holland een presentatie gegeven over samenwerking in het kader van de gladheidbestrijding. Hij heeft toen tevens gemeld dat de provincie met de diverse regio’s aan het bezien is op welke onderwerpen eveneens tot samenwerking tussen wegbeheerders kan worden gekomen. Het ambtelijk overleg heeft aan de hand van de diverse door de provincie geopperde mogelijkheden een keuze geformuleerd. In bijgaande notitie wordt deze keuze onderbouwd aan u voorgelegd. Een nader overleg met de provincie zal hierover nog plaatsvinden.
   • Voorstel: kennis te nemen van de voorgestelde samenwerkingsmogelijkheden tussen wegbeheerders en in te stemmen met nader overleg hierover met de provincie.
 5. Streefbeeld mobiliteit t.b.v. Regionale Structuurvisie
  Ter advisering aan het Dagelijks Bestuur is het streefbeeld Mobiliteit bijgevoegd. Met de vaststelling door het DB van de streefbeelden wordt deze fase afgerond. Het streefbeeld is een sectorale bouwsteen voor de integrale discussie over de RSV
 6. De regionale agenda (Agenda2010)
  Het nieuwe Dagelijks Bestuur wil komen tot een realistische regionale Agenda2010. Waarin maatschappelijke doelstellingen zo SMART mogelijk zijn gedefinieerd. En alleen die doelstellingen zijn opgenomen waar intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Holland Rijnland voldoende toegevoegde waarde heeft.
  Een eerste opzet voor een Agenda2010 wordt door het Dagelijks Bestuur op 8 september a.s. besproken. In uw vergadering zal een mondelinge terugkoppeling plaatsvinden.
  • Voorstel:
   • kennis nemen van project Agenda2010 (mondelinge terugkoppeling discussie Dagelijks Bestuur d.d. 8 september 2006);
   • voeren oriënterende discussie in de portefeuillehoudersoverleggen om te komen tot concrete prioriteitstelling;
   • het Dagelijks Bestuur te adviseren over in te stellen gemeentelijke managementprojectgroep Agenda2010.
 7. Investeringsstrategie
  Bij dit agendapunt wordt u mondeling geïnformeerd over de laatste stand van zaken over dit onderwerp.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de informatie over dit onderwerp.
 8. Voorrangsregeling rotondes
  Naar aanleiding van afspraken gemaakt in eerdere portefeuillehoudersoverleggen is opnieuw aan het DB een voorstel gedaan ter afstemming van de voorrangsregeling op rotondes in de gehele regio Holland Rijnland. In bijgaande notitie is het standpunt van het Dagelijks Bestuur over dit onderwerp verwoord.
  • Voorstel: Kennis te nemen van bijgaande notitie en nadere afspraken te maken over het eventueel gebruiken van het portefeuillehoudersoverleg als klankbord voor dit onderwerp.
 9. Zuidvleugelvisie
  Gepland was dat op 30 juni 2006 het kabinet zou besluiten over de zgn. Zuidvleugelbrief. Door de val van het kabinet, werd dit besluitvormend moment doorgeschoven naar augustus/september 2006. Ondanks dat niet duidelijk is of het demissionaire kabinet over dit onderwerp een beslissing zal nemen is de voorzitter van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (Jan Franssen) van mening dat het visiedocument in het BPZ besproken moet worden.
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van de brief aan het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) en de uitkomsten van het BPZ-overleg extra van 16 augustus jl.;
   • een advies te formuleren inzake de notities ‘Bespreekversie’ en “Visie op de Zuidvleugel: motor in de delta” versie juni 2006 en de eventuele aanpassing van de Visie naar aanleiding van de behandeling in het BPZ-overleg van 28 augustus 2006;
   • het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over het ter instemming voorleggen van de verbeterde versie “Visie op de Zuidvleugel” aan het Algemeen Bestuur van 1 november 2006.
 10. Mobiliteitsmanagement
  In het portefeuillehoudersoverleg van januari 2006 heeft u ingestemd met nadere uitwerking van projecten die in het kader van Mobiliteitsmanagement, onder begeleiding van Mobiliteit op Maat, in de regio uitgevoerd kunnen gaan worden. Tijdens het overleg van de Ambtelijke Adviesgroep Ambtelijk zijn nadere voorstellen geformuleerd ten aanzien de concrete invulling van dit onderwerp voor de regio Holland Rijnland.
  Bijgaand treft u het betreffende voorstel van Mobiliteit Op Maat aan.
 11. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
  Als onderdeel van het maatregelenpakket RVVP heeft het bureau WagenaarHoes opdracht gekregen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar mogelijke invoering van één totaal Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem voor de gehele regio. In de maand juni heeft het bureau in nauwe samenwerking met de projectleider uit de regio gesprekken gevoerd met de wethouders Wvg/Wmo én V&V uit alle Holland Rijnland gemeenten. De resultaten hiervan zijn in een separate notitie verwoord welke voor het zomerreces aan alle betrokken bestuurders en ambtenaren is toegezonden.
  In de gesprekken heeft het merendeel van de bestuurders aangegeven behoefte te hebben aan een bestuurlijke conferentie over dit onderwerp waar de verschillende aspecten van deze problematiek worden belicht. Deze conferentie is voorlopig gepland op 27 september om 9.30 – 12.00 uur.
  • Voorstel: Kennis te nemen van bijgaande notitie waarin de resultaten van de gesprekken met portefeuillehouders Verkeer en Vervoer en Wmo/Wvg in de regio worden verwoord.
 12. Stand van zaken projecten
  Met ingang van heden zal in elke vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer schriftelijk verslag worden gedaan van de voortgang van de lopende projecten binnen dit beleidsveld. Het zal hier niet alleen om de grote projecten gaan echter onder meer ook om de projecten die in het kader van het UP RVVP uitgevoerd gaan worden. Hiervoor is bijgaand overzicht opgesteld.
 13. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op vrijdag 10 november 2006 om 10.00 uur in het Gemeentehuis van Katwijk.