De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 10 november 2006, locatie: Gemeentehuis Katwijk, 10.00 – 13.00 uur

Concept-besluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 15 september 2006 portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Agenda 2010
   Op 15 september heeft een eerste discussie over dit onderwerp in uw portefeuillehoudersoverleg plaatsgevonden. Deze gedachtewisseling wordt gevold door een verdere uitwerking binnen het beleidsveld, de staf van Holland Rijnland en het Dagelijks Bestuur. De uitwerking hiervan is nog niet ver genoeg gevorderd om in deze vergadering aan u voor te leggen. Voor de vergadering van 14 februari volgende nadere voorstellen.
 4. Stand van zaken projecten
  • Langs deze weg wordt verslag gedaan van de voortgang van de projecten binnen het beleidsveld Verkeer en Vervoer.
   • Voorstel: Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van de in uitvoering zijden projecten.
 5. Uitkomsten ontwerpatelier As Leiden Katwijk
  • Op 28 september is de eindpresentatie gehouden van het Atelier Leiden Katwijk. Bijgaand treft u de rapportage hiervan aan. Op 29 september heeft de stuurgroep op basis van deze eindrapportage aanbevelingen geformuleerd welke tevens hebben gediend voor de MIT onderhandelingen op 3 oktober tussen gedeputeerde Huls en de minister. De brief van de stuurgroep As Leiden Katwijk inzake de resultaten van het ontwerpatelier treft u bijgaand aan
   • Voorstel:
    • kennis te nemen van de eindresultaten van het ontwerpatelier As Leiden Katwijk
    • het DB te adviseren om de resultaten van het ontwerpatelier ter vaststelling voor te leggen aan het AB.
 6. Rijnlandroute
  • Bij dit agendapunt wordt verslag gedaan van de laatste stand van zaken en het vervolgproces van dit project. Bij dit onderwerp zal teruggekomen op de MIT onderhandelingen die mede in dit kader zijn gevoerd
   • Voorstel: Kennis te nemen van de stand van zaken van dit project
 7. Investeringsstrategie
  • Bij dit agendapunt wordt u mondeling door dhr Glasbeek geïnformeerd over het verloop van de bijeenkomst voor raadsleden op 1 november jl.
   • Voorstel: Kennis te nemen van de bij dit agendapunt te verstrekken informatie.
 8. Rijn Gouwe Lijn west
  • De provinciaal projectleider dhr H. v.d. Berg wordt bij dit agendapunt verzocht een toelichting te geven op de meest actuele stand van zaken.
   • Voorstel: Kennis te nemen van de mondeling te verstrekken informatie over dit onderwerp.
 9. Rijn Gouwe Lijn oost
  • Dhr Steegh geeft bij dit agendapunt een presentatie over de aanpak en vraagstelling van het referendum over het tracé door Leide
   • Voorstel: kennis te nemen van de presentatie van dhr Steegh.
 10. Swingh
  • Stand van zaken project LS 6, problematiek doorstroming en verkeersveiligheid rond afrit 6 A44
   • De regio Holland Rijnland is trekker van het project LS6. Dit project betreft onderzoek naar de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op afrit 6 van de A44 ter hoogte van Oegstgeest/Teylingen. Recent heeft een quick scan, uitgevoerd door het bureau Goudappel, plaatsgevonden naar mogelijke c.q. wenselijke korte en lange(re) termijn maatregelen rond de afslagen 4 t/m 6 en het wegennet tot aan de kust (Katwijk / Noordwijk). Bijgaand treft u een notitie met de uitkomsten van dit onderzoek inclusief enkele aanbevelingen aan. Tevens is een notitie met de stand van zaken van alle projecten op de Leidenstroom bijgevoegd
    • Voorstel: In te stemmen met de aanbevelingen zoals verwoord in bijgaande notitie en kennis te nemen van de stand van zaken van de overige projecten die in het kader van Swingh op de Leiden-stroom worden uitgevoerd.
 11. Stedenbaan
  • Bij dit agenda punt wordt u mondeling geïnformeerd over te stand van zaken omtrent station Sassenheim. Op 1 november vindt een workshop plaats met alle partijen die bij dit project zijn betrokken waarbij nadere afspraken worden gemaakt over de afronding van de planfase. Tevens heeft binnen de gemeente Teylingen besluitvorming plaatsgevonden over enkele aspecten die betrekking hebben op de realisatie van het station
   • Voorstel: Kennis te nemen van de mondelinge toelichting op de actuele stand van zaken.
 12. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op woensdag 14 februari 2007 om 10.00 uur in het Gemeentehuis van Leiderdorp.