De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 13 januari 2006

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 9 november 2005 portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
  Voorstel: de besluitenlijst portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 9 november 2005 vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel: kennis te nemen van toelichting op de mededelingen en ingekomen en uitgaande brieven en kennis te nemen van de reactie op de op de Provinciale Nota Vaarwegen.
  Voorstel
  • Mededelingen
   • Project ESF 3, Dagindeling, de tijdsklem van taakcombineerders’
    MDWH stelt voor namens de regio partner te zijn in het ESF project van Call a Car in de regio.
   • Uitstel moment van aanbesteding BDU project Noordwijk Herenweg/Zwarteweg
    De gemeente Noordwijk heeft bij de provincie beperkt uitstel van het uiterste moment van aanbesteding gevraagd voor het betreffende BDU (2005) project.
  • Uitgaande brieven
   • Provinciale Vaarwegennota
    Bijgaand treft u de reactie van Holland Rijnland op de Provinciale Nota Vaarwegen aan.
 4. Mobiliteitsmanagement
  Mobiliteit op Maat heeft Holland Rijnland benaderd met het voorstel te komen tot een regionale aanpak van mobiliteitsmanagement. Mw Preenen heeft ter bespreking hiervan bijgaande notitie opgesteld. Mw Preenen zal tevens tijdens deze vergadering van het portefeuillehoudersoverleg een nadere toelichting geven op de noodzaak van regionale afstemming van mobiliteitsmanagement en de rol van Mobiliteit op Maat daarbij.
  Voorstel: kennis te nemen van bijgaande notitie en de aanvullende toelichting van mw Preenen en in te stemmen met de verdere regionale aanpak van mobiliteitsmanagement.
 5. Stand van zaken uitvoeringsprogramma RVVP en investeringsstrategie Holland Rijnland
  Naar aanleiding van aanmeldingen gemeenten dienaangaande en de uitkomsten van een ambtelijke workshop welke op 12 december jl. is gehouden treft u bijgaand een voorstel tot aanvulling van de visiekaart zoals deze in het RVVP is opgenomen (pagina 81) aan. De stuurgroep bespreekt op 14 december het betreffende voorstel. U ontvangt na die vergadering een voorstel met onderbouwing van de aanvullingen opgenomen evenals een laatste stand van zaken van het vervolgtraject. Dhr De Veer geeft in de vergadering een mondelinge toelichting op de laatste ontwikkelingen omtrent de investeringsstrategie.
  Voorstel: in te stemmen met het voorgestelde in de na te zenden notitie betreffende het uitvoeringsprogramma RVVP en kennis te nemen van de aanvullende toelichting op de stand van zaken op het proces rond de investeringsstrategie.
 6. Fietspadenplan
  Bijgaand treft u een overzicht van de jaarlijkse actualisering van het regionaal en provinciaal fietspadenplan aan. Op basis van informatie zoals ontvangen van gemeenten is het plan bijgesteld. Onderdelen uit dit plan zullen onder meer dienen t.b.v. de BDU aanvraag 2007.
  Voorstel: in te stemmen met bijgestelde versie van het regionale fietspadenplan Holland Rijnland
 7. Verkeersongevallenconcentraties
  Bijgaand treft u een overzicht van de jaarlijkse actualisering van het overzicht verkeersongevallenconcentraties aan. Ook voor dit overzicht geldt dat plannen zoals hierin opgenomen kunnen dienen t.b.v. de BDU aanvraag 2007.
  Voorstel: in te stemmen met geactualiseerde versie van het verkeersongevallen overzicht Holland Rijnland.
 8. Eenmalige extra projectuitvraag Interim-regeling Duurzaam Veilig 2001-2004
  Van de zijde van de provincie hebben wij bericht ontvangen dat er nog een beperkt (provinciaal) IDV budget beschikbaar is dat verdeeld is over de regio’s. Dit budget wordt bij voorkeur aangewend voor project die gericht zijn op educatie of onderzoek. In bijgaande notitie inclusief overzicht treft u de van de gemeenten ontvangen aanvragen inclusief een voorstel t.b.v. de subsidieaanvraag aan.
  Voorstel: In te stemmen met de voorgestelde subsidieaanvraag in het kader van het restantbudget IDV extra.
 9. Projectenuitvragen
  De drie bovenvermelde projectuitvragen zijn middels één brief door de provincie aan de regio voorgelegd. Inmiddels is door een gewijzigd voorstel van de provincie de uitvraag voor toegankelijkheid doorgeschoven naar 15 juni 2006. Voor de overige twee subsidieregelingen geldt dat de subsidieaanvraag uiterlijk 1 februari 2006 bij de provincie moet zijn ingediend. Voor alle uitvragen heeft een inventarisatie bij de gemeenten plaatsgevonden. Bijgaand treft u de verschillende overzichten met bijbehorende voorstellen en onderbouwing aan.
  Voorstel: In te stemmen met de voorgestelde subsidieaanvragen en deze zo spoedig mogelijk via het Dagelijks Bestuur in te dienen bij de provincie Zuid-Holland.
 10. Stand van zaken projecten
  Voorstel: kennis te nemen van de voortgang van de projecten.
  • Voorstel
   • Rijn Gouwe Lijn
   • Rijnlandroute
   • Wegverbinding tussen de N205 en de N206
    Tijdens het vorige portefeuillehoudersoverleg is afgesproken dat de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout in samenwerking met de regio zouden bezien of en op welke wijze het voorlopig stopgezette project weer in gang gezet kan worden. Het resultaat van het ambtelijk overleg dienaangaande is in bijgaande notitie verwoord.
    Voorstel: In te stemmen met het voorstel zoals verwoord in bijgaande notitie inzake de wegverbinding N205-N206.
   • Swingh
    De regio verleent medewerking aan enkele projecten die in het kader van Swingh (samen werken in groot Haaglanden) zijn gestart. In bijgaande notitie is een beschrijving van de projecten opgenomen evenals de meest actuele stand van zaken.
   • Stedenbaan
    U wordt ter vergadering mondeling geïnformeerd over de laatste stand van zaken.
 11. Rondvraag en Sluiting