De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van Stuurgroep Pact van Teylingen 16 december 2004

Conceptverslag van onderstaande vergadering

 1. Opening en mededelingen

 2. Verslag en actielijst
  ter vaststelling: conceptverslag en actielijst overleg 16 september 2004
 1. Offensief van Teylingen
  Beslispunten/toelichting
  • Kennisnemen van conceptverslag procesteam Offensief van 23 november 2004
  • kennisnemen van mondelinge toelichting voortgang modules en van meegezonden stukken ter zake
   Het betreft:
   Module Vinkeveldpolder
   Module ruïne van Teylingen
   Modules Keukenhof
   Modules Delfweg en Pastoorslaan
   Boegbeeld Marcel Vissers geeft een mondelinge toelichting.
  • Presentatie: marktanalyse agrarische bedrijventerreinen
   Het LEI heeft in opdracht van Holland Rijnland en de Stuurgroep onderzocht in hoeverre de invulling van agrarische bedrijventerreinen haalbaar is en welke aspecten hierbij spelen. Het onderzoek is zo goed als afgerond. De resultaten krijgt u gepresenteerd door Johan Bremmer van het LEI.
  • Presentatie: benchmark financiering Offensief
   DLV heeft in opdracht van de Stuurgroep Pact een “benchmark” uitgevoerd naar financieringsconstructief voor het Offensief als opstap voor het grotere financieringsonderzoek-op-maat (zie 3 e). De conclusies worden aan u gepresenteerd door Martinus Boogaard van DLV.
  • Ter instemming: offerte NIB voor financieringsonderzoek
   Aansluitend op de benchmark zal NIB consult een uitgebreid onderzoek doen naar financiering en financieringsconstructies voor het Offensief. Voorgesteld wordt hiervoor max. € 40.000,- (incl. BTW) beschikbaar te stellen (dekking budget Offensief 2004/2005). Het onderzoek wordt over 3 maanden opgeleverd.
  • Ter instemming: bijdrage € 5000,- aan gemeente Rijnsburg voor landschapsonderzoek
   Gemeente Rijnsburg heeft Vista een landschapsonderzoek laten uitvoeren naar de inpassing van het glastuinbouwgebied, incl. de door Rijnsburg gewenste uitbreiding. De gemeente verzoekt de Stuurgroep een bijdrage te leveren in de gemaakte kosten van € 15.000,-. Voorgesteld wordt een bedrag van € 5.000,- bij te dragen
 2. Concept rapport Grontmij over glasbehoefte regio
  ter instemming: conclusies mogelijke extra uitbreiding glas Trappenberg-Kloosterschuur
 3. Structuur Stuurgroep Pact vanaf 2005
  ter instemming: voorstellen tot aanpassing Stuurgroep (zie notitie)
 4. Bestemmingsplannen buitengebied
  Bestemmingsplannen buitengebied Noordwijkerhout en Voorhout
 5. Intentieverklaring Offensief met Kamer van Koophandel e.a.
  ter instemming: ondertekening intentieverklaring door voorzitter Stuurgroep Pact
 6. Voortgang visie op graslanden WLTO
  in voorbereiding; Jan de Jong licht aanleiding / voortgang toe
  Kennisnemen van mondelinge voortgangsrapportage van de WLTO op de notitie graslanden, die begin 2005 gereed zal zijn.
  De notitie betreft alle graslanden in de zone Den Haag – Haarlem.

 7. Najaarscongres glas / voorjaarscongres
  Terugblik op glascongres 29 november 2004:
  Wat zijn uw ervaringen met dit congres? Leerpunten?
  Vooruitblik congres voorjaar 2005:
  mogelijke onderwerpen:
  – duinrandzone (overgang duinen – bollen); hier spelen meerdere modules en onderdelen van het landschapsbeleidsplan: denk aan Vinkeveldpolder, Lentevreugd, Vogelaardreef, bufferzone De Zilk. Het gaat om landschappelijk hoogwaardige gebieden, waar ook veel belangentegenstellingen zichtbaar zijn.
  – operationaliseren Greenport Bollenstreek; het enige initiatief nu komt van het bedrijfsleven, de overheid in de regio is minder ver. In Westland is de gemeente al veel verder. Tijd om de handen van bedrijfsleven en overheid ineen te slaan. Een directe koppeling met het Offensief (pijler bollencomplex) is logisch. Andere suggesties?

 8. Rondvraag en sluiting

Meegestuurd: