De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken Stuurgroep Pact van Teylingen 24 februari 2005, locatie: gemeentehuis Voorhout 14:00-17:00

Conceptverslag van onderstaande vergadering

 1. Opening en mededelingen

 2. Verslagen
  Stuurgroep Pact 16 december 2004 en 14 januari 2005 ter vaststelling.
 3. Graslanden / veehouderijen LTO Noord
  Notitie van LTO-Noord en presentatie:ter kennisname
 4. Offensief van Teylingen
 5. Greenport Bollenstreek
  • Gedachtewisseling over samenwerking Hou het Bloeiend en Holland Rijnland.
  • Holland Rijnland en Hou het Bloeiend uitnodigen om Greenport Bollenstreek gestalte te geven.
 6. Stand van zaken actualisatie bestemmingsplannen buitengebied
 7. Reactie op Visie verblijfsrecreatie Noordwijk
  Conceptreactie Stuurgroep Pact op Visie Verblijfsrecreatie: ter instemming.
 8. Voorjaarscongres: vorm en inhoud
  onderwerp en uitwerking voorjaarscongres Pact over “binnenduinrand”: ter instemming.
 9. Rondvraag en sluiting

 10. Daarnaast als bijlagen: