De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


RVVP

De regio staat voor belangrijke keuzes
In het kader van de aanpak van de verkeers- en vervoersproblematiek in de regio Holland Rijnland staat de regio voor belangrijke keuzes. Alle gemeenten hebben daarbij het belang ingezien om deze beslissingen eensgezind te nemen. Het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) uit 2002 heeft dan ook de titel “De regio’s verbonden” meegekregen. Een vlag die de lading van het RVVP volledig dekt.

Het RVVP vormt een belangrijk kader waarbinnen het regionaal verkeers- en vervoersbeleid is vormgegeven, uitgaande van de gemeenschappelijke problemen op het gebied van verkeer en vervoer.
In samenspraak met de twaalf gemeenten en een aantal maatschappelijke organisaties is het RVVP in een zorgvuldig proces tot stand gekomen. Daarmee kan het RVVP op een breed draagvlak binnen Holland Rijnland rekenen.

Onderlinge verbondenheid is al van oudsher kenmerkend voor de voormalige Leidse regio en de gemeenten van het voormalige samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. Deze verbondenheid is vandaag de dag nog altijd in verschillende verschijningsvormen aanwezig. Zo vormt de fysieke infrastructuur een verbindend element tussen de beide voormalige regio’s onderling, maar ook met de omliggende gebieden. Deze infrastructurele verbindingen zijn essentieel voor het functioneren van Holland Rijnland, waarin wonen, werken en recreëren een belangrijke plaats innemen. Zonder een kwalitatief hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer-, fiets- en weginfrastructuur komt de bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden in de knel en daarmee de leefbaarheid van de regio.


De afgelopen jaren is gewerkt met uitvoeringsprogramma wat voor de periode 2003-2006 was opgesteld. In 2006 is gestart met een uitvoeringsprogramma voor de periode vanaf medio 2007. Voorafgaand aan dit proces heeft het portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer Holland Rijnland unaniem uitgesproken dat de beleidsuitgangspunten die bij het opstellen van het RVVP zijn gehanteerd onverminderd gelden. Dit heeft er toe geleid dat niet overgegaan is tot een uitgebreide actualisatie van het RVVP. Wel is op basis van voortschrijdend inzicht de visiekaart voor het autoverkeer aangepast en zijn de hieruit voortvloeiende projecten opgenomen in het concept uitvoeringsprogramma. Tevens zal na gereedkomen van de nog in ontwikkeling zijnde Openbaar Visie Holland Rijnland de visiekaart OV worden vervangen door de kaart uit de OV visie. Ook het overzicht met OV-projecten zal hierop worden aangepast.
In het uitvoeringsprogramma worden de projecten opgenomen uit het voorgaande programma die nog niet zijn afgerond. Daarnaast is sprake van projecten die de afgelopen jaren van start zijn gegaan (voortschrijdend inzicht) maar nog niet waren opgenomen in het vorige UP. Vervolgens is een prioritering gemaakt van projecten die voor de middellange termijn waren benoemd en nog niet in uitvoering zijn genomen. Tot slot worden in dit UP ook projecten opgenomen die door andere partijen, zoals Rijkswaterstaat, in de regio worden uitgevoerd. Dit om een totaalbeeld van alle ontwikkelingen op het gebied van Verkeer en Vervoer binnen het grondgebied van Holland Rijnland te verkrijgen.
Naar verwachting wordt het concept uitvoeringsprogramma RVVP inclusief een overzicht met (geraamde) benodigde personele capaciteit van zowel gemeenten als regio in november 2007 aan het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer voorgelegd. Wanneer het portefeuillehoudersoverleg positief adviseert zal het UP RVVP in december aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling worden voorgelegd.

Wanneer het uitvoeringsprogramma is vastgesteld, zult u deze op onze website kunnen downloaden.

Neem contact op met de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Stuur een e-mail (071) 523 90 31