De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Urgentie aanvragen

Voorrang

Dringende omstandigheden

Voorwaarden Aanvragen Bezwaar

NB. Wilt u persoonlijk contact opnemen in verband met een urgentieaanvraag, kijkt u dan op de website van Woonzicht bij Contact, of klik op deze link.

Sommige woningzoekenden kunnen op grond van
de Huisvestingsverordening in aanmerking komen
voor een urgentieverklaring waarmee men met
voorrang in aanmerking kan komen voor een sociale
huurwoning. Met de onderstaande uitleg kunt
u nagaan wanneer en of u mogelijk in aanmerking
kan komen voor een urgentieverklaring en hoe u
deze aanvraagt.

Voorrang
Het kan gebeuren dat u dringend een andere woning nodig hebt en daarom voorrang wilt krijgen op andere woningzoekenden. Maar als u voorrang krijgt, betekent dit dat andere woningzoekenden langer moeten wachten. Daarom is het alleen rechtvaardig dat u voorrang krijgt op andere woningzoekenden als er sprake is van dringende omstandigheden. U kunt daarom alleen een urgentieverklaring krijgen bij dringende omstandigheden. De urgentiecommissie beoordeelt aan de hand van de Huisvestingsverordening of uw omstandigheden daarvoor in aanmerking komen.

Klik op de afbeelding om de gehele folder te downloaden

Dringende omstandigheden
Er is sprake van dringende omstandigheden wanneer het vanwege ernstige medische, psychosociale of financiële problemen noodzakelijk is dat u binnen zes maanden verhuist.
Uw huidige woning is ongeschikt om te blijven wonen vanwege:

  • aantoonbare lichamelijke of psychosociale klachten in relatie tot uw huidige woning; of
  • financiële gronden, waarbij door onvoorziene financiële teruggang de woonlasten een onevenredig deel van het inkomen zijn gaan uitmaken.

Een andere woning moet bijdragen aan verlichting en/of oplossing van uw problemen. Bij medische klachten zal een andere woning u natuurlijk niet gezonder maken. Wel is het zo dat de ene woning ongeschikt is voor iemand met bijvoorbeeld ernstige bewegingsbeperkingen, terwijl een andere woning juist goede mogelijkheden biedt.
Bij urgentie gaat het om maatwerk!

Voorwaarden
Kunt u zelf andere geschikte woonruimte betalen?
Voorwaarde is dat u niet in staat bent zelf andere – geschikte – woonruimte te huren of te kopen. Wie uit inkomen of vermogen over voldoende middelen beschikt, wordt wél in staat geacht zelf voor woonruimte te kunnen zorgen. Ook als uw probleem kan worden opgelost door een kamer te huren krijgt u geen urgentieverklaring.
Bent u gebonden aan de regio Holland Rijnland?
U kunt alleen in aanmerking komen voor een urgentieverklaring als u in de regio Holland Rijnland een zelfstandige woonruimte heeft en al minimaal twee jaar ingezetene bent in een gemeente binnen de regio. Indien u buiten de regio woont, moet u kunnen aantonen dat huisvesting binnen deze regio noodzakelijk is op grond van maatschappelijke of economische binding. Van maatschappelijke binding is sprake wanneer u in de afgelopen tien jaar zes jaar onafgebroken in de regio heeft gewoond. U heeft een economische binding wanneer u werkzaam bent in de regio en u een vast dienstverband heeft van
minimaal één jaar.
Heeft u zichzelf in een moeilijke situatie gebracht?
Als u door uw schuld in een noodsituatie bent gekomen, dan zult u dit zelf moeten oplossen.
U krijgt geen urgentieverklaring als u bijvoorbeeld door een huurschuld en/of overlast uit uw woning dreigt te worden gezet of wanneer u in het verleden uit uw woning bent gezet door huurschuld en/of overlast. Ook als door uitbreiding of hereniging van uw gezin de woning te klein is geworden of indien er sprake is van inwoning en u raakt zwanger, krijgt u geen urgentieverklaring!
Wanneer u gaat scheiden, zal uw urgentieverklaring zeer kritisch worden beoordeeld.

Hoe vraagt u een urgentieverklaring aan?
U moet zich, als u dat nog niet heeft gedaan, als woningzoekende inschrijven bij www.woonzicht.nl. Voor het aanvragen van een urgentieverklaring maakt u een afspraak met één van de deelnemende corporaties van Woonzicht, bij voorkeur de corporatie waar u van huurt of een corporatie met een vestiging in de gemeente waar u woont. Samen met de corporatiemedewerker vult u het aanvraagformulier in. Hierbij is ruimte voor een persoonlijke toelichting. Uw aanvraag moet samen met de ondersteunende bewijzen worden ingediend. U betaalt een bijdrage in de kosten voor de behandeling van uw aanvraag. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de betaling van deze bijdrage ontvangen is.

Als de aanvraag compleet is, stuurt de corporatie de volledige aanvraag met alle bewijsstukken naar de urgentiecommissie. Om eventueel extra informatie in te winnen, kan de urgentiecommissie een onderzoek aanvragen bij een adviserende instantie. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd.

Als de commissie u een urgentie toekent, bepaalt zij ook voor welke type woning(en) u in aanmerking komt. Er wordt een zogenaamd zoekprofiel vastgesteld, waarbij de verlichting of oplossing van het probleem voorop staat. Bij urgentieverlening wordt dus geen rekening gehouden met woonwensen. U ontvangt schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Met een urgentieverklaring heeft u binnen uw zoekprofiel een half jaar lang voorrang op andere woningzoekenden. U zult zelf binnen deze termijn actief moeten blijven zoeken en reageren op aangeboden woningen via de website www.woonzicht.nl.

Als u heeft gereageerd op een woning en deze voldoet aan het zoekprofiel, dan krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. Weigert u vervolgens deze woning, dan trekt de urgentiecommissie uw urgentieverklaring in.
Heeft u na vier maanden zelf nog geen geschikte woning gevonden, dan zal een corporatie voor u gaan bemiddelen en u een eenmalig aanbod doen. Als u dit aanbod weigert, wordt uw urgentieverklaring ook ingetrokken.

In uitzonderlijke gevallen – dit ter beoordeling aan de urgentiecommissie – kan de urgentieverklaring eenmalig worden verlengd met maximaal zes maanden.

Bezwaar
U ontvangt de beslissing van de urgentiecommissie per brief. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u bezwaar aantekenen. Hoe u bezwaar kunt maken en binnen welke termijn u dit kunt doen, staat in de brief vermeld.

Aan de tekst in deze brochure en de door de woningcorporaties verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie: januari 2009.

NB. Wilt u persoonlijk contact opnemen in verband met een urgentieaanvraag, kijkt u dan op de website van Woonzicht bij Contact, of klik op deze link.