Twitter
You are here: Home Publicaties Officiele publicaties

Officiele publicaties

Besluiten buiten vergadering met Parafenbesluiten Holland Rijnland

Het kan voorkomen dat het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland buiten een vergadering om formele besluiten neemt. Bijvoorbeeld omdat iets met spoed besloten moet worden of tijdens recesperiodes wanneer er langere tijd geen vergadering van het Dagelijks Bestuur plaatsvindt.
Om besluitvorming buiten een vergadering mogelijk te maken heeft het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 25 augustus 2011 de Beleidsregels parafenbesluiten Dagelijks Bestuur Holland Rijnland vastgesteld. Deze beleidsregels treden de dag na deze publicatie in werking.

De Beleidsregels parafenbesluiten Dagelijks Bestuur Holland Rijnland liggen zes weken ter inzage in de gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude).
De beleidsregels vindt u ook ter inzage op het kantoor van regio Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden.

De beleidsregels kunt u hier downloaden. (422 kb)


Zienswijze eerste partiële herziening
REGIONALE STRUCTUURVISIE 2020 HOLLAND RIJNLAND
en eerste partiële herziening
OV-VISIE HOLLAND RIJNLAND

De Regionale Structuurvisie (RSV) en OV-visie van Holland Rijnland worden gedeeltelijk herzien. Dat is nodig omdat de regio sinds 1 april 2010 is uitgebreid met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude.
Voordat de herzieningen van deze documenten ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland worden voorgelegd, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om van 18 juli tot en met 9 oktober 2011 hun zienswijze over deze concept-herzieningen schriftelijk kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, Postbus 558, 2300 AN Leiden. Alleen op de herziene teksten en kaartbeelden kan een zienswijze worden ingediend. De overige delen van de RSV en OV-visie zijn eerder (24 juni 2009) door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld.

RSV
De regio Holland Rijnland wil zich ontwikkelen tot een internationaal aansprekend topmilieu waar het goed wonen, werken en recreëren is. In het herziene deel van de RSV wordt het kader hiervoor geografisch verbreed naar alle huidige Holland Rijnland-gemeenten.
Ga naar de eerste partiële herziening RSV.

OV-visie
In de OV-visie staat de visie op het openbaar vervoer in 2020 in de regio Holland Rijnland. In het herziene deel van de OV-visie wordt deze visie geografisch verbreed naar alle huidige Holland Rijnland-gemeenten. De OV-visie is de basis voor de concessie-eisen en –wensen van de provincie Zuid-Holland die concessiehouder is voor het ov in Holland Rijnland. Daarnaast staat in de visie welke verbeteringen in het regionale ov nodig en gewenst zijn.
Ga naar de eerste partiële herziening OV-visie.

Waar
De aangepaste RSV en OV-visie liggen van 18 juli tot en met 9 oktober 2011 gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
U vindt de documenten ook ter inzage op het kantoor van regio Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.


Inspraak Algemene Subsidieverordening Holland Rijnland 2012

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil het subsidieproces vereenvoudigen. Hiervoor wordt de Algemene subsidieverordening Holland Rijnland aangepast. De indienings- en verantwoordingseisen worden in de nieuwe verordening afhankelijk gesteld van de hoogte van de subsidie; hoe lager de subsidie, hoe minder regels.

Voordat de Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om tot 9 september 2011 hun zienswijze over de concept verordening schriftelijk kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, Postbus 558, 2300 AN Leiden.

 

Publicatiedatum: 28 juni 2011


Privacyreglementen Holland Rijnland

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 3 december 2010 de Privacyreglementen Regiotaxi Holland Rijnland, Leerplicht- en RMC gegevens Holland Rijnland en Woonruimteverdeling Holland Rijnland vastgesteld. Door het vaststellen van deze privacyreglementen wordt gewaarborgd dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De reglementen treden in werking met ingang van 1 januari 2011.

Publicatiedatum: 13 december 2010


 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland:
Vijfde Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 30 juni 2010 unaniem besloten haar Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te wijzigingen. Deze wijziging is noodzakelijk om het mogelijk te maken dat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen deel kunnen uitmaken van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem Holland Rijnland. Nu aan alle wettelijke vereisten is voldaan treedt deze vijfde wijziging in werking op 1 januari 2011.

De vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ligt zes weken voor iedereen ter inzage in alle gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten en het kantoor van Holland Rijnland aan het Schuttersveld 9 te Leiden.

Vanaf 1 januari 2011 wordt de Regiotaxi in Holland Rijnland voor 12 gemeenten verzorgd door DVG Personenvervoer. In de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude rijdt de Rijnstreekhopper, een vergelijkbaar vervoersysteem. 

Vijfde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland (pdf. 589 kb)

Publicatiedatum: 29 november 2010 

 


 

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland:
Instructie voor de leerplichtambtenaren van Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2010

Op 3 juni 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland de herziene ambtsinstructie voor leerplichtambtenaren van het RBL vastgesteld. Volgens de Leerplichtwet moet er een ambtsinstructie worden vastgesteld voor de leerplichtambtenaar. Door diverse ontwikkelingen, zoals de invoering van de kwalificatieplicht, de invoering van het digitale loket DUO en het opstellen van het beleidsplan leerplicht 2009-2012, was de instructie uit 2003 verouderd.

Deze instructie treedt in werking per 1 juli 2010. Met de vaststelling van deze instructie komt de “Instructie voor de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerplicht ZHN” uit 2003 te vervallen.

Instructie voor leerplichtambtenaren (pdf. 599 kb)

Publicatiedatum: 14 juni 2010

 


 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland:
Focus 2014

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 17 februari 2010 het ontwerp Focus 2014, Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 vastgesteld. Met Focus 2014 wordt de basis voor de nieuwe raden geboden om in gesprek met elkaar definitief de inzet voor de periode 2010-2014 te bepalen. De gemeenteraden zullen in het tweede kwartaal van 2010 gevraagd worden aan te geven of de strategische agenda wordt onderschreven.

Focus 2014 (pdf. 188 kb)

Publicatiedatum: 08 maart 2010


Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland:
Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020 en Openbaar Vervoer-visie Holland Rijnland

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in de vergadering van 24 juni 2009 de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020 (RSV) en de Openbaar Vervoer-visie (OV-visie) Holland Rijnland vastgesteld.

Regionale Structuurvisie

Voortaan is de RSV het gemeenschappelijke toetsingskader van alle Holland Rijnland-gemeenten. Op basis hiervan worden voortaan de ruimtelijke ontwikkelingen in Holland Rijnland tot 2020 getoetst. Deze visie bevat zeven kernbeslissingen die uitgaan van een evenwichtige ontwikkeling van wonen, recreatie, infrastructuur en intensief, meervoudig en duurzaam ruimtegebruik. De kernbeslissingen zijn:

  1. Holland Rijnland is een top woonregio
  2. Leiden vervult een regionale centrumfunctie
  3. Concentratie stedelijke ontwikkeling
  4. Groen blauwe kwaliteit staat centraal
  5. De Bollenstreek en Veenweide en Plassen blijven open.
  6. Twee speerpunten voor economische ontwikkeling: Kennis en Greenport
  7. Verbetering van de regionale bereikbaarheid

De RSV draagt bij aan de ruimtelijke plannen voor de toekomst van de Randstad van de provincie en het rijk. Het draagt concreet bij aan de Provinciale Structuurvisie en de rijksvisie voor de Randstad in 2040.

Regionale Structuurvisie

Openbaar Vervoer-visie

 

Met de OV-visie wil Holland Rijnland een goed, betrouwbaar en duidelijk ov-netwerk voor een bereikbare regio. In de visie staan de ambities van de regio voor het openbaar vervoer. De regio wil graag dat deze fors wordt verbeterd door de provincie, waardoor reizigers onder andere sneller op hun bestemming zijn.

OV-visie

Publicatiedatum: 01 september 2009  


Organisatieverordening Holland Rijnland 2009

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 24 juni 2009 de Organisatieverordening Holland Rijnland 2009 vastgesteld. Deze verordening is een verplichting op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland en stelt regels vast over de ambtelijke organisatie van het samenwerkingsorgaan. De organisatieverordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2009.

Organisatieverordening Holland Rijnland 2009

Publicatiedatum: 01 juli 2009

 


Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 18 juni 2009 het Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2009 en het daarbij behorende overzicht van verleende mandaten, machtigingen en volmachten. Het Reglement en bijbehorend overzicht treedt in werking op 1 juli 2009.

Het reglement en het bijbehorende overzicht kunt u hier downloaden.

Publicatiedatum: 01 juli 2009