De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Algemeen

  Ruimte in Holland Rijnland vraagt om balans tussen economie en landschap
  Holland Rijnland is een sterke economische regio met een grote variatie aan bedrijvigheid en werkgelegenheid. Maar Holland Rijnland wordt met ook gewaardeerd om zijn landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, het open karakter, de betrekkelijke rust en de kleinschaligheid.
  Het gebied ligt midden in de Randstad, ingeklemd tussen de sterk verstedelijkte stadsregio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Door deze strategische ligging is er een sterk toenemende druk op de infrastructuur en op de schaarse ruimte in de regio om hier te kunnen wonen, werken en recreëren. De centrale opgave waarvoor het gebied zich momenteel gesteld ziet, is een balans vinden in de versterking van de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio, maar met behoud van de kenmerkende kwaliteiten in het gebied. Een goed vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven vraagt immers ook om een goed woon- en leefmilieu.

  Programma Ruimte
  De regio Holland Rijnland wil op het gebied van het ruimtelijk beleid de volgende doelen bereiken:
 • De Regionale Structuurvisie : het ontwikkelen van een integrale regionale ruimtelijke structuurvisie. Daarbij zullen in 2005 de volgende zaken centraal staan: de ruimtelijke vraagstukken in de as Leiden-Katwijk op het gebied van woningbouw, de oost-west-verbindingen, invulling van de oevers langs de Oude Rijn, ontwikkeling van knopen rond Leiden, vernieuwing van oude wijken en vernieuwing van de glastuinbouw.
 • Het Offensief van Teylingen : het tot stand brengen van een vitaal en duurzaam bollencomplex (teelt, handel, onderzoek, toerisme) in 2020, met aandacht voor natuur- en landschapswaarden. Hiertoe is op 30 mei 2008 door Holland Rijnland in nauwe samenwerking met de zes betrokken greenport-gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de businesscase Greenport Duin- en Bollenstreek ingediend, als nadere uitwerking van de subsidie-aanvraag bij het Fonds Economische Structuurversterking
 • De Regionale woningmarkt : ontwikkelen van een regionale woonvisie, opzetten en stimuleren van de realisatie van een regionaal bouwprogramma, vergroten van de dynamiek en transparantie op de woningmarkt door één regionaal woonruimteverdeelsysteem; het resultaat daarvan wordt jaarlijks gemonitord en geëvalueerd.
 • De As-Leiden-Katwijk : ontwikkeling van woon-werklocaties langs de Oude Rijn, in samenhang met verbeteringen in de infrastructuur, de oevers langs de Oude Rijn en de ontwikkeling van knopen rond Leiden.

Ruimtelijke ordening
De afspraken die gemeenten met elkaar maken op het gebied van wonen, economische ontwikkeling, verkeer en vervoer en natuur en landschap krijgen uiteindelijk allemaal een ruimtelijke vertaling. De ruimtelijke ordening is het terrein waarop de concurrerende ruimteclaims tegen elkaar worden afgewogen. Bij geven van ruimte aan woningen, bedrijventerreinen en infrastructuur moet goed worden nagedacht over hoe en waar deze claim het best kan worden opgevangen, in het licht van het behoud van de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. De gevolgen van ontwikkelingen moeten goed worden doordacht; nieuwe woon- en bedrijfslocaties roepen bijvoorbeeld weer nieuwe verkeersvragen op. Daarom is het van belang dat de regio een gezamenlijke en integrale visie ontwikkelt op de ruimtelijke ontwikkeling van de regio: het regionaal structuurplan.
Daarnaast wordt meegewerkt aan regionale zaken als de regionale waterkansenkaart en het actualiseren van bestemmingsplannen voor het buitengebied.

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte
Het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte is het regionale platform waarin de gemeenten de voortgang bespreken van het beleid en de uitvoering van projecten op het gebied van de Ruimtelijke Ordening. Daarnaast heeft het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte een functie bij het behartigen van de belangen van de regio bij de provincie Zuid-Holland en het ministerie van VROM, onder andere wat betreft de effecten van de Nota Ruimte op de regio.

Neem contact op met de programmamanager Ruimte:
Stuur een e-mail (071) 523 90 61