De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek Werkdocument Bouwstenen 30 juni 2005

  1. Water
  2. Natuur & recreatie
  3. Bereikbaarheid & infrastructuur
  4. Schiphol
  5. Landbouw
  6. Woningbouw
  7. Economische ontwikkeling, bedrijvigheid & commerciële voorzieningen
  8. Milieu
  9. Maatschappij
  10. Plannen van derden
  11. Concluderend

 1. Sectorale opgaven & opties
   • Huidige situatie
   • Wateropgaven kwantitatief
   • Wateropgaven kwalitatief
   • Concluderend
   • Groene recreatiegebieden
   • Natuur, groengebieden en ecologische verbindingen
   • Naar een groen raamwerk
   • Concluderend
   • Forse transformatie
   • Cultuurhistorie als opgave
   • Kernkwaliteiten
   • Opties voor de toekomst
   • Concluderend
   • Context van de bereikbaarheidsopgave
   • Haarlemmermeer
   • Bollenstreek
   • Concluderend
   • Opties voor ontwikkeling banenstelsel Schiphol en benodigde ruimtereservering
   • Ruimtelijke gevolgen van de ontwikkeling van Schiphol
   • Concluderend
   • Bollencomplex
   • Veehouderijsector
   • Glastuinbouwsector
   • Akkerbouwsector
   • Concluderend
   • Opdracht VROM
   • Demografische ontwikkelingen, prognoses en arbeidspotentieel
   • Kwalitatieve woningbouwopgave
   • Kantitatieve opgave
   • Potenties van het studiegebied voor woningbouw
   • Concluderend
   • Inleiding
   • Vraag naar regionale bedrijven
   • Aanbod lokale/regionale bedrijventerreinnen (niet luchthaven gebonden)
   • Concluderend
   • Haarlemmermeer
   • Bollenstreek
   • Concluderend
   • Milieu en ruimtelijke ontwikkeling
   • Milieu-aandachtspunten
   • Strategische Milieu Beoordeling
   • Concluderend

Bijlage A: Beleid & Beleidsontwikkeling

Achtergrondliteratuur