De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Greenport

Logo Greenport

Bussinesscase voor greenport Duin- en Bollenstreek
Op 30 mei heeft Holland Rijnland in nauwe samenwerking met de zes betrokken greenport-gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de businesscase greenport Duin- en Bollenstreek ingediend, als nadere uitwerking van de subsidie-aanvraag bij het Fonds Economische Structuurversterking (FES).
Deze businesscase is opgebouwd uit vier onderdelen:

  • oprichten uitvoeringsorganisatie greenport Duin- en Bollenstreek;
  • revitalisering Delfweg;
  • glastuinbouwconcentratiegebied Trappenberg-Kloosterschuur;
  • toeristisch centrum Landgoed Keukenhof.

Op 2 februari jl. stemde de ministerraad al in met een reservering van een rijksbijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de vijf greenports in Nederland. Holland Rijnland ziet graag dat een deel wordt toegekend aan de greenport Duin- en Bollenstreek. Deze rijksbijdrage is bestemd voor projecten die een belangrijke impuls opleveren voor de economie en de ruimtelijke kwaliteit. Een vitale greenport is ook volgens het Rijk van groot belang voor de internationale concurentieverhouding, zo blijkt uit deze rijksreservering.

Het is de verwachting dat nog voor de zomer het kabinet een beslissing zal nemen over de definitieve bijdrage.


Greenport Duin- en Bollenstreek: uniek vanwege drie clusters
De Greenport Duin- en Bollenstreek maakt deel uit van de vijf Nederlandse greenports. In de greenports heeft de ontwikkeling van de tuinbouw en de daaraan verbonden kennisinstellingen, logistieke en dienstverlenende bedrijvigheid geleid tot een zeer sterke internationale concurrentiepositie. De tuinbouw in Nederland is goed voor een exportwaarde 14 miljard euro en voor 260.000 arbeidsplaatsen.
Tot de greenports behoren verder Westland/Oostland, Aalsmeer en omgeving, Venlo en Boskoop.
De Greenport Duin- en Bollenstreek kent drie clusters:

  • het bloembollencluster;
  • het bloemen- en plantencluster;
  • het toeristisch cluster.

Deze clusters vormen een economisch drieluik, met daaromheen een indrukwekkend aantal toeleverende en dienstverlenende bedrijven.
De Greenport Duin- en Bollenstreek omvat productie, veredeling, vermeerdering, handel, marketing, logistiek, transport, innovatie, onderzoek, technologie, keuringsdiensten en onderwijs.
Veel bedrijven in de regio zijn als toeleverancier, afnemer of op een andere manier economisch verbonden met het sierteeltcluster. Voorbeelden daarvan zijn de verpakkingsindustrie, uitzendbureaus, de transportsector, loonbedrijven, aannemers, adviesbureaus en de horeca.
De Greenport Duin- en Bollenstreek is niet alleen een economisch gebied van betekenis, maar heeft ook een aantrekkelijk en wereldberoemd landschap. De bloeiende bollenvelden zijn de bepalende factor achter het internationale voorjaarstoerisme.
Daarom werkt de Duin- en Bollenstreek aan versterking van haar economische én landschappelijke positie. Bedrijfsleven en overheid werken al jaren samen aan een duurzame, letterlijk en figuurlijk bloeiende Duin- en Bollenstreek. Het Pact en Offensief van Teylingen zijn daar het tastbare bewijs van.

Neem contact op met de secretaris Greenport: :
Stuur een e-mail (071) 523 90 30