De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Natuur & Landschap

Op het gebied van de bescherming en verbetering van natuur en landschap
is ook samenwerking tussen de gemeenten nodig. Ecologische zones en waterlopen storen zich immers niet aan gemeentegrenzen. Bovendien vindt ook de verstedelijking plaats op regionale schaal.
In de afgelopen jaren hebben de Leidse Regio en de regio Duin- en Bollenstreek hun wensen en activiteiten op het gebied van natuur en Landschap geïnventariseerd en in concrete Uitvoeringsprogramma’s voor de jaren 2003 en 2004 omgezet. Op basis hiervan wordt samengewerkt aan de natuur- en landschapsprojecten ronde de Oude Rijn, aan een masterplan voor het aaneenschakelen van landgoederen en het opheffen van barrières voor de natuur tussen de snelwegen A4 en A44.

 • Landschapsbeleidsplan Leidse Regio

  Pact van Teylingen
  In 1996 is het Pact van Teylingen gesloten. Daarin hebben overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over de toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Daarbij wordt gestreefd naar een vitale duurzame bollensector (“bollencomplex”) en een fraai natuurlandschap. In het Pact staan afspraken over het bollencomplex, de gespecialiseerde glastuinbouw, werkgelegenheid, wonen landschap, recreatie en toerisme, natuur en ecologie, water en milieu.
  Sinds 2004 wordt aan het Pact van Teylingen uitvoering gegeven door middel van een andere, meer offensieve aanpak, zodat de ambities uit het Pact daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Dit is het Offensief van Teylingen, dat per 2008 is verdergegaan als Greenport Duin- en Bollenstreek .

  Landschapsprojecten
  Voor de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio zijn Landschapsbeleidsplannen opgesteld, die samen met de betrokken gemeenten worden uitgevoerd. In de Duin- en Bollenstreek betreft het projecten als:
 • Regionale Laanbeplantingen 2004-2009

  In de Leidse regio betreft het projecten als het aaneenschakeling van de landgoederen tussen Warmond en Wassenaar, culturele planologie in de Oude Rijnzone en het werken aan vitale landbouw in het veenweidegebied.
  Momenteel wordt voor de beide Landschapsbeleidsplannen één uitvoeringsprogramma opgesteld, dat de regionale ruimtelijke ontwikkelingen van een ‘groenblauwe onderlaag’ zal voorzien.

  Neem contact op met de projectleider Natuur- en Landschapsprojecten:
  Stuur een e-mail (071) 523 90 37