De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Regionale Structuurvisie

Holland Rijnland kiest koers – van profielschets naar regionale structuurvisie –
Het profiel van de regio is een eerste richtinggevende stap naar een structuurvisie waarin keuzes gemaakt worden voor de regio. Hierbij gaat het om de eigen positie van de regio en datgene wat deze onderscheidt van anderen. De Regionale Structuurvisie is de toekomstvisie op de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van de regio tot 2015, met een doorkijk naar 2020. Meer informatie over de Regionale Structuurvisie

Streefbeelden Regionale Structuurvisie

De verschillende werkgroepen hebben per sector streefbeelden opgesteld, waarin bestaand beleid en ontwikkelingen beknopt worden beschreven. Deze streefbeelden geven een visie per beleidsveld en kansen en knelpunten waar ze andere sectoren raken en vormen sectorale bouwstenen voor de integrale discussie over de RSV. Meer informatie en kaarten over de streefbeelden Regionale Structuurvisie

Gebiedsateliers Duin- en Bollenstreek
De gebiedsateliers maken deel uit van de Regionale Structuurvisie, en zullen leiden tot een eindrapportage die later in 2007 gereed is. Ook is het een belangrijke basis voor de verdere uitvoering van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Meer informatie over de gebiedsateliers

Gebiedsateliers Veenweide/Plassengebied
Het gebiedsatelier Veenweide- en Plassengebied streeft naar een integrale toekomstvisie op dit gebied, die dienst doet als bouwsteen voor de regionale structuurvisie. Meer informatie over het gebiedsatelier Veenweide/Plassengebied