Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda

Ruimtelijke Agenda

Ruimte in Holland Rijnland vraagt om balans tussen economie en landschap

Holland Rijnland is een sterke economische regio met een grote variatie aan bedrijvigheid en werkgelegenheid. Maar Holland Rijnland wordt met ook gewaardeerd om zijn landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, het open karakter, de betrekkelijke rust en de kleinschaligheid.

Het gebied ligt midden in de Randstad, ingeklemd tussen de sterk verstedelijkte stadsregio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Door deze strategische ligging is er een sterk toenemende druk op de infrastructuur en op de schaarse ruimte in de regio om hier te kunnen wonen, werken en recreëren. De centrale opgave waarvoor het gebied zich momenteel gesteld ziet, is een balans vinden in de versterking van de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio, maar met behoud van de kenmerkende kwaliteiten in het gebied. Een goed vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven vraagt immers ook om een goed woon- en leefmilieu.

Voor Holland Rijnland zijn in het bijzonder van belang de afspraken gemaakt in Zuidvleugelverband en voor het Groene Hart en binnen Greenport Holland overheiden.

Zuidvleugel

Het verstedelijkte deel van Holland Rijnland (inclusief de Duin- en Bollenstreek) maakt deel uit van de Zuidvleugel van de Randstad. In Zuidvleugelverband (www.zuidvleugel.nl) worden afspraken gemaakt over wonen, werken, groen, economie en andere fysieke thema’s. Holland Rijnland maakt samen met de overige Zuidvleugelpartners en het Rijk afspraken over rijksinvesteringen, die prioriteit genieten. De investeringen in de infrastructuur zijn in omvang het belangrijkst. Achtergrond bij de afspraken is de gezamenlijke inzet van Rijk en Zuidvleugelpartners voor de sociale en economische ontwikkeling van de Zuidvleugel. 

Groene Hart

7 van de 15 gemeenten in Holland Rijnland liggen geheel of gedeeltelijk in het Groene Hart. Het Groene Hart is een nationaal landschap waarvoor een restrictief ruimtelijk beleid geldt. De opgave is om de kernkwaliteiten van het gebied (landschappelijke diversiteit, veenweidekarakter, openheid, en rust & stilte) te verenigen met economische dynamiek en stedelijke druk. In het Groene Hartbeleid zijn een tiental icoonprojecten aangewezen, waaronder het project Oude Rijnzone. Holland Rijnland zet zich voor het Groene Hart in, onder andere via deelname aan het Woerdens Beraad. (www.woerdensberaad.nl)

De regio Holland Rijnland legt, binnen bovengenoemde kaders, haar ruimtelijke beleid vast in een regionale structuurvisie.

Greenport Holland

De Greenport Duin- en Bollenstreek ligt in zijn geheel en de greenports Aalsmeer en regio Boskoop liggen deels in Holland Rijnland. De regio heeft zitting in het kerngroep en het brede overhedenoverleg Greenport Holland.
Persbericht: Greenport-overheden investeren miljoenen in topsector Tuinbouw (38 kb)

Programma Ruimte

De regio Holland Rijnland legt, binnen bovengenoemde kaders, haar ruimtelijke beleid vast in een regionale structuurvisie.

De regionale structuurvisie

In 2011 is de eerste partiële herziening van de Regionale Structuurvisie (RSV) voor Holland Rijnland ter inzage gelegd. De structuurvisie dient als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling tot 2020 met een doorkijk naar 2030. Met de visie wil Holland Rijnland zich verder ontwikkelen tot een internationaal aansprekend topmilieu waar het goed wonen, werken en recreëren is.
De Regionaal Strategische Agenda van het voormalige Rijnstreekberaad (880 kb), de Transformatievisie Oude Rijnzone (1,1 mb), en de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Boskoop/Rijnwoude worden onder meer vanuit de Rijnstreek ingebracht in de nieuwe structuurvisie.

De Ruimtelijke Agenda is opgedeeld in verschillende beleidsterreinen: zie het menu aan de linkerzijde. De beleidsterreinen komen samen in een drietal integrale gebiedsprojecten waaraan Holland Rijnland meewerkt.

As Leiden-Katwijk/Integrale Benadering Holland Rijnland
De as Leiden-Katwijk is het verstedelijkte gebied tussen Katwijk en Leiden. Binnen de regionale structuurvisie, en in overleg met rijk en provincie, is afgesproken dat tot 2020 in deze as de verstedelijking geconcentreerd wordt.
Met Rijk en provincie is een gezamenlijke ontwikkelingsvisie opgesteld. Holland Rijnland werkt via de projecten RijnlandRoute, RijnGouwelijn (www.rijngouwelijn.nl), woningbouwlocatie Valkenburg, Greenport Duin- en Bollenstreek en het Leiden Bio Science Park mee aan de realisatie van de visie. Holland Rijnland stelt uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor zowel RijnlandRoute als RijnGouwelijn 37,5 miljoen euro beschikbaar. Eind 2010 is besloten de bijdrage aan de RijnlandRoute te verdubbelen (122 kb).

Oude Rijnzone
In het project Oude Rijnzone werken 4 Holland Rijnlandgemeenten samen met de provincie Zuid-Holland aan herstructurering van bedrijventerreinen, goede bereikbaarheid, en aan natuur en recreatie. De partijen hebben een investeringsfonds gevormd om de plannen uit te voeren. Het Rijk draagt 30 miljoen euro bij. De regeling heeft een looptijd tot 2015. (www.ouderijnzone.nl) Holland Rijnland stemt de plannen af met de eigen beleidsvorming op het vlak van bedrijventerreinen, woningbouw en infrastructuur.

Greenport Duin- en Bollenstreek
De 6 Holland Rijnlandgemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken aan een revitalisering van het bollen-, bloemen- en toerismecluster in hun gebied. Doel is is het faciliteren van de herstructurering, versterking en vernieuwing van het gehele bollen-, vaste planten- en bloemencomplex in combinatie met verbetering van het landschap en bijdragen aan de sociaaleconomische vitaliteit van de greenportgemeenten. De gemeenten hebben voor dit doel een Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) opgericht. Holland Rijnland stelt uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) 10 miljoen euro beschikbaar aan de GOM (www.gomdb.nl).

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte

Het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte is het regionale platform waarin de gemeenten de voortgang bespreken van het beleid en de uitvoering van projecten op het gebied van de Ruimtelijke Ordening. Daarnaast heeft het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte een functie bij het behartigen van de belangen van de regio bij de provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Versiedatum: 17 januari 2011