Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Economische Zaken

Algemeen

De regio Holland Rijnland heeft een veelzijdige economie

Belangrijkste taken van Holland Rijnland op het gebied van economische zaken zijn belangenbehartiging en het bieden van een platform voor afstemming en uitwisseling van informatie. Daarnaast wordt op verschillende onderdelen samengewerkt, zoals bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en werklocaties.

Het Platform: Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken en Arbeidsmarktbeleid 

Met het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken en Arbeidsmarktbeleid biedt Holland Rijnland aan de samenwerkende gemeenten een platform, waarop het beleid en de uitvoering van projecten op economisch gebied in brede zin worden besproken en informatie wordt uitgewisseld. Het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken en Arbeidsmarktbeleid komt – onder voorzitterschap van de heer J.B. Uit den Boogaard – vier keer per jaar bijeen. De ambtelijke voorbereiding vindt plaats in het Ambtelijk Overleg Economische Zaken respectievelijk Arbeidsmarktbeleid. 

De regio biedt ook op het gebied van toerisme en recreatie een platformfunctie voor uitwisseling en afstemming. Daarnaast werkt de regio mee aan het realiseren van enkele concrete projecten zoals het Sloepennetwerp Hollandse Plassen.

Belangenbehartiging

  Naast de platformfunctie heeft de regio een rol in het behartigen van de economische belangen van de regio bij de provincie Zuid-Holland en de Ministeries van EZ en VROM. Voor Holland Rijnland is het van groot belang dat de eigen speerpunten in het beleid door de hogere overheden worden ondersteund. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van subsidies, vereenvoudiging van regelgeving en ondersteuning bij acquisitie.

Het Regionaal Economisch Overleg (REO), waarin afstemming plaatsvindt over het regionaal-economisch beleid tussen provincie, Kamer van Koophandel en Holland Rijnland is sinds 1 januari 2011 ondergebracht bij het Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken. Eén of twee keer per jaar worden dan in dit overleg dan enkele majeure onderwerpen besproken met de provincie, Kamer van Koophandel Den Haag en Bedrijfsleven Rijnland. Het Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken adviseert ook over nieuwe detailhandelsontwikkelingen, die groter zijn dan 2000 m² bvo binnen bestaande of nieuwe winkelcentra respectievelijk 1000 m² bvo voor ontwikkelingen buiten deze centra. Hiervoor is een procedure (doc. 126 kb) vastgesteld.

In 2007 heeft de regio de Regionale Economische agenda (pdf. 365 kb) laten opstellen door Bureau Blaauwberg, die bijna integraal is opgenomen in de Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland.
Andere beleidsdocumenten op het gebied van Economische zaken zijn: de Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland, de Regionale bedrijventerreinenstrategie Oude Rijnzone – Rijnstreek, een Regionale kantorenstrategie (alleen voor de twaalf gemeenten, die tot 1 april 2010 Holland Rijnland vormden) en een Regionale detailhandelsstructuurvisie. Aan de ‘harmonisatie van deze beleidsdocumenten wordt gewerkt. Ook aan de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de regio en de uitvoering van concrete toeristische projecten wordt gewerkt.

Versiedatum: 18 maart 2011