Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Economische Zaken Arbeidsmarktbeleid

Arbeidsmarktbeleid

Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt
Om de regionale economie te stimuleren werkt Holland Rijnland samen met het onderwijs en met ondernemers. Dit doen zij op de terreinen: aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, topsectorenbeleid en verhogen arbeidsparticipatie kwetsbare groepen.

Opdracht: stimuleren van arbeidsparticipatie en economische ontwikkeling
Holland Rijnland pakt haar arbeidsmarktbeleid als volgt aan: de regio sluit aan bij de Economische Agenda Zuidvleugel en het Topsectorenbeleid van het Rijk. Topsectoren in Holland Rijnland zijn Life Sciences & Health, de Greenports en Space Technology. Daarnaast kijkt de regio in hoeverre de cross over-sector Biobased Economy kan worden toegevoegd aan de bestaande internationale topsectoren.

Aanpak
De arbeidsmarkt krijgt na de recessie te maken met structurele krapte. Er is dan te weinig personeel en het beschikbare personeel heeft vaak een te laag opleidingsniveau of een opleiding dat niet aansluit op de vraag. Dit is een bedreiging voor economische groei. Het is daarom van belang om regionaal de vraag van de arbeidsmarkt en de uitstroom uit het onderwijs optimaal te matchen.

Samenwerken
Ondanks dat de werkloosheid in de regio onder het landelijk gemiddelde ligt, wil de regio deze zo ver mogelijk terugdringen en het aantal mensen met een uitkering zo beperkt mogelijk houden. Gemeenten werken samen om kwetsbare groepen in de samenleving te stimuleren tot participatie; werk of nuttige dagbesteding. Iedereen doet mee in Holland Rijnland.

Rol van Holland Rijnland
Arbeidsmarktbeleid is één van de speerpunten van Holland Rijnland en heeft hierin een platformfunctie tussen gemeenten. Voor de samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven maakt Holland Rijnland gebruik van bestaande platformen en netwerken zoals het Regionaal Platform Arbeidsmarkt RijnGouwe (RPA). In dit platform zijn vertegenwoordigd: alle gemeenten in Holland Rijnland, ISMH (gemeentelijke samenwerkingsverband Midden-Holland), ROC ID College, Hogeschool Leiden, VNO/NCW, Kamer van Koophandel, de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) en de Alphense Ondernemersvereniging (VOA). Holland Rijnland treedt namens de gemeenten op in een aanjagende en agenderende rol ten aanzien van onderwijs, ondernemers en bestaande netwerken en platformen op de regionale arbeidsmarkt.

Organisatie
Partners in arbeidsmarktbeleid zijn de gemeenten in Holland Rijnland, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en het bedrijfsleven.
In het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid RijnGouwe (RPA) werken onderwijs, ondernemers en overheid nauw samen aan afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.