Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Economische Zaken Detailhandel

Detailhandel

Regionale detailhandelsstructuurvisie

  Holland Rijnland heeft in 2006 samen met de toenmalige partners in het Regionaal Economisch Overleg (REO) een nieuwe Regionale detailhandelsstructuurvisie (pdf. 2,9 mb) opgesteld. 
Op 20 december 2006 (doc. 184 kb) heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland deze regionale detailhandelsstructuurvisie met algemene stemmen vastgesteld.

In de regionale detailhandelsstructuurvisie zijn op basis van een centrale doelstelling een vijftal uitdagingen benoemd, die verder zijn uitgewerkt in projecten en activiteiten.

In de loop van dit jaar zal bekeken worden of ook deze visie, die inmiddels 5 jaar oud is, aan herziening toe is. De uitkomsten van het nieuwe Koopstromenonderzoek 2011, die in de zomer van 2011 worden verwacht, kunnen daar aanleiding toe geven. Maar ook recente ontwikkelingen binnen de detailhandel zelf kunnen een aanleiding zijn.

Op 18 mei 2011 zal het Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken hierover een fundamentele discussie voeren en bepalen wat dit betekent voor de detailhandel in Holland Rijnland. 

Advisering over detailhandelsontwikkelingen

Het Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland hebben vanaf 1 januari 2011 de adviestaak van het Regionaal Economisch Overleg met betrekking tot nieuwe detailhandelsontwikkelingen overgenomen.

Het Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken adviseert ook over nieuwe detailhandelsontwikkelingen, die groter zijn dan 2000 m² bvo binnen bestaande of nieuwe winkelcentra respectievelijk 1000 m² bvo voor ontwikkelingen buiten deze centra. Hiervoor is een procedure (doc. 126 kb) vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur stelt het advies, dat het Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken formuleert, vast.

 

Holland Rijnland tegen plannen voor FOC Bleizo


Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft op 28 juni 2012 besloten om een negatief advies af te geven over de mogelijke komst van een Factory Outlet Center bij Bleiswijk / Zoetermeer (FOC Bleizo). De provincie Zuid-Holland had om een advies gevraagd omdat vastgesteld is dat een dergelijk grootschalig outlet van fabriekswinkels in modeartikelen en luxe artikelen, effecten heeft op winkelgebieden in een groot deel van de regio Holland Rijnland.
Het Dagelijks Bestuur geeft twee argumenten voor zijn standpunt – dit op aangeven van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken / REO. Het eerste argument is dat de vestiging van FOC Bleizo strijdig is met het huidige detailhandelsstructuurbeleid. Dit beleid is primair bedoeld om de winkelfunctie te ondersteunen in bestaande stads-, wijk- en dorpscentra en op de aangewezen locaties voor perifere detailhandel. Het FOC Bleizo als nieuw winkelcentrum op een perifere locatie staat haaks op dit beleid. Het tweede argument is dat een aantal kernwinkelgebieden in de regio (Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp) aan de vooravond staat van aanzienlijke investeringen. Een FOC zal het rendement van deze investeringen aantasten. De hardnekkigheid van de economische crisis geeft het Dagelijks Bestuur ook het gevoel dat de plannen voor het FOC op het verkeerde moment komen.

Het advies is op 6 juli aan het College van Gedeputeerde Staten verzonden (252 kb).