Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Natuur en Landschap

Natuur en Landschap

Regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke woonregio met een gevarieerde groene ruimte, waarin het kustgebied, de bollenteelt, de landgoederen en het veenweide- en plassengebied bepalend zijn. De aaneengesloten stedelijke agglomeratie wordt als een hoefijzer omsloten door het landelijk en open gebied. Door de verstedelijkingsdruk van de afgelopen decennia dreigt het landschap zijn waarde te verliezen voor de woonomgeving, recreatie en agrarische activiteiten. Een robuuste groenblauwe structuur is essentieel voor de leefkwaliteit en het vestigingsklimaat in Holland Rijnland. Holland Rijnland heeft een unieke eigen identiteit door de synergie tussen stedelijk en landelijk gebied. De regio wil dit samenspel tussen stad en land behouden waar dat kan en versterken waar dat nodig is.
Bij het beleidsveld Natuur en Landschap zet de regio zich in om de groene kwaliteiten in de regio te beschermen en te versterken en de ontwikkeling en uitvoering van de voor de regio belangrijke groene plannen te bevorderen.

Regionaal Groenprogramma

Het Regionaal Groenprogramma is een uitvoeringsprogramma van de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland (RSV). Met het Groenprogramma willen wij het unieke groene gebied van de regio en de recreatiemogelijkheden een flinke impuls geven. Samen met de agrariërs, want landbouw en veeteelt zijn de natuurlijke dragers van het open landschap. Het Regionaal Groenprogramma geeft een visie op groen in de regio in 2020 en van de gewenste doelstellingen die hiervoor gerealiseerd moeten worden. In het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is voor het Regionaal Groenprogramma € 20.000.000 gereserveerd. Dit geld is bedoeld voor daadwerkelijke realisatie van strategische groenprogramma’s, waar een visie en uitvoeringsplan aan ten grondslag ligt.

Het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 is 17 februari 2010 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Het Regionaal Groenprogramma vervangt de beide Landschapsbeleidsplannen als uitvoeringsprogramma van de hele regio.

Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek

In de Duin- en Bollenstreek vindt nog uitvoering plaats op basis van het Landschapsbeleidsplan.

Dit zijn ten eerste het project Duin- en Bollenstreek duurzaam en robuust groener (2009), waarbij ANLV Geestgrond in opdracht van de regio bossingels en houtwallen, hagen, solitaire bomen en erfbeplantingen aanlegt. Ten tweede loopt nog het project Herstel lanen in de Duin- en Bollenstreek (2009), dat Landschapsbeheer Zuid-Holland in opdracht van de regio uitvoert. Voor beide projecten heeft de provincie Zuid-Holland subsidie beschikt onder het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP2) van de EU. De uitvoering van de projecten loopt van 2009-2011 en geeft inclusief POP2 een totale investering van € 638.000 in het landschap.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Zie ook  www.ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid is eindverantwoordelijke voor POP2 in Nederland. Zie www.minlnv.nl 

In 2010 heeft Holland Rijnland aan Landschapsbeheer Zuid-Holland opdracht verleend om in samenwerking met het CultuurHistorisch Genootschap een Cultuurhistorische Atlas voor de Duin- en Bollenstreek op te stellen. Hiervoor heeft Holland Rijnland subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland onder het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP2) van de EU.

Interregionale Samenwerking Duin Horst Weide

Samen met Stadsgewest Haaglanden en de ministeries van LNV en VROM hebben we Dienst Landelijk Gebied gevraagd in september 2009 een ontwerpatelier Duin Horst Weide te organiseren: een zogenaamde Schetsschuit. Een groot aantal partners kwam bijeen om twee dagen lang enthousiast en actief in een aantal gespreksrondes te tekenen en te discussiëren over lopende en in gang te zetten belangrijke en kansrijke ontwikkelingen in dit gebied. Aan het eind van het intensieve ontwerpatelier hadden zij een kaart in handen en een uitvoeringsprogramma met projecten waar iedereen het over eens was en waaraan zij samen willen werken in het Duin, Horst en Weidegebied. In 2010 heeft de samenwerking met stadsgewest Haaglanden, betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties in het gebied Duin Horst Weide ertoe geleid dat de provincie Zuid-Holland aan de gang is gegaan om het gebied Duin en Horst als prioritair landschap aan te wijzen en om een provinciale subsidie voor het uitvoeringsgereed maken van projecten toe te kennen.

Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek

 

Eind 2009 hebben de raden van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude het LOP Rijn- en Veenstreek vastgesteld. Het LOP analyseert het landschap in deze gemeenten, ontwikkelt een visie en bevat voorstellen om de visie te realiseren. Hoe maken we de Rijn- en Veenstreek nog mooier? Ook is een financieel kader afgesproken voor de periode tot 2013. In het kort bestek staat een uitgebreide samenvatting.

Versiedatum: 04 april 2011