You are here: Home Ruimtelijke Agenda Ruimtelijke Ordening Randstad Urgent Project / Integrale Benadering Holland Rijnland

Randstad Urgent Project / Integrale Benadering Holland Rijnland

Holland Rijnland blij met rijksbijdrage RijnlandRoute en RijnGouwelijn.
Holland Rijnland is verheugd nu het rijk de regio steunt met de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn-West. Deze steun is nodig om de geplande woningbouw en toekomstige economische ontwikkelingen in de regio Holland Rijnland mogelijk te maken. De bijdrage van het rijk is echter niet voldoende om de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn in één keer te realiseren. De regio Holland Rijnland pleit voor een ongefaseerde uitvoering van de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn.
Zie hier voor het volledige persbericht
Zie hier voor het contract Randstad Urgent
Zie hier voor de link Randstad Urgent
Zie hier voor het persbericht van Provincie Zuid-Holland
Brief aan de Tweede Kamer inz. Randstad-besluiten, 17 november 2009
Randstad-besluiten: Metropoolregio Rotterdan-Den Haag en Holland Rijnland
 


Eindrapport
Donderdag 15 oktober 2009 namen gedeputeerde Asje van Dijk en Bert-Jan Dijkstra van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de onderzoeksresultaten van het project Integrale Benadering Holland Rijnland in ontvangst. De regio Holland Rijnland heeft mensen die er wonen, werken en recreëren veel te bieden. Maar de slechte bereikbaarheid beperkt de kansen.

Extra woningen en een groeiende economie vragen om betere bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto, zonder daarbij het belangrijke groen in de regio uit het oog te verliezen. Om dit te bereiken is een weloverwogen pakket aan maatregelen nodig. Het project Integrale Benadering Holland Rijnland deed onderzoek naar de effecten en kosten van mogelijke oplossingen. Het is aan de gedeputeerde Van Dijk en de minister van Verkeer en Waterstaat Eurlings om hier binnenkort een keuze over te maken.

Het eindrapport kunt u hieronder downloaden. In de leeswijzer worden de onderzoeksresultaten toegelicht. Ook kunt u de presentatie van de onderzoeksresultaten bekijken.

Downloads:
Onderzoeksrapport
Leeswijzer bij het onderzoeksrapport
Film: presentatie van de onderzoeksresultaten (.mov bestand, 22 MB)
– Film: presentatie van de onderzoeksresultaten (.m4v bestand, 40 MB)
 

Waarom de IBHR?
In het zogeheten nota-overleg MIRT op 17 december 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat een motie overgenomen waarin hem gevraagd wordt samen met de departementen van V&W, VROM, EZ, LNV en Financiën, in overleg met de regio, de projecten in de As Leiden Katwijk (RijnlandRoute, RijnGouwelijn, Valkenburg, en Leiden Bio Science Park) aangevuld met de Greenport Duin- en Bollenstreek als één project op te nemen in het MIRT-projectenboek. Dit was de aanleiding voor het opstarten van de Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR).

Korte schets van de IBHR
De Integrale Benadering Holland Rijnland heeft tot doel om te komen tot een voorkeursalternatief voor de RijnlandRoute, op basis waarvan Rijk en regio gezamenlijk afwegingen kunnen maken over mogelijke investeringen in ruimtelijke, economische en bereikbaarheidsprojecten in de regio, in het bijzonder over de RijnlandRoute.

Dit voorkeursalternatief bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen binnen de regio Holland Rijnland en haar directe omgeving, waaronder de bereikbaarheidsmaatregelen op zowel het hoofdwegennet (HWN), onderliggend wegennet (OWN) als in het openbaar vervoer (OV) die invulling geven aan het regionale verdeelsysteem en passen binnen de ontwikkelingsvisie. Voor een afweging ten aanzien van financiële betrokkenheid van het rijk moet duidelijk worden in welke mate de projecten in samenhang met elkaar kunnen worden bezien waarbij er specifiek gekeken wordt naar het effect van de RijnlandRoute op deze projecten. De IBHR is zoveel mogelijk gebaseerd op reeds door verschillende partijen uitgevoerde onderzoeken.

Om invulling te geven aan de brede integrale verkenning zoals deze geadviseerd is door de commissie Elverding , wordt ook in beeld gebracht welke effecten in woningbouw, ontwikkeling van economische potenties en verbetering van ruimtelijke kwaliteit er naar aanleiding van de bereikbaarheidsmaatregelen op zullen treden en welke verdere optimalisaties mogelijk zijn of worden. De maatregelen zijn geprioriteerd en in de tijd geplaatst en van het totale pakket zijn kosten, baten en effecten zoveel mogelijk bekend (mobiliteitsafwikkeling, economie, woningbouw, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid). Aansluitend op het advies van de commissie Elverding wordt reeds in de verkenningfase aangestuurd op voldoende participatie van betrokken partijen (mede-overheden, maatschappelijke organisaties, belanghebbenden en marktpartijen).

Binnen de IBHR is het nadrukkelijk niet de opdracht het werk van de projecten Valkenburg, Leiden Bio Science Park, RijnGouwelijn, RijnlandRoute en Greenport Duin- en Bollenstreek in het project te trekken of opnieuw uit te voeren. De projecten kennen een eigen dynamiek, status en voortgang en behouden deze. Wel zullen voor de infrastructurele alternatieven die in deze verkenning ontwikkeld worden de mogelijke optimalisaties binnen de projecten verkend worden. Hierbij wordt aangehaakt op het binnen de projecten beschikbare materiaal, waarbij onderzocht wordt of de reeds voorgenomen plannen passen op de infrastructurele maatregelen en of aanvullende waardecreatie door verdere optimalisatie mogelijk is.

Mei – oktober 2008
In de periode mei – oktober 2008 is door de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de ministeries van VROM en V&W gezamenlijk gewerkt aan de Integrale Benadering Holland Rijnland. Dit heeft in oktober 2008 geresulteerd in een gezamenlijke ontwikkelingsvisie voor de regio Holland Rijnland. Op basis van deze ontwikkelingsvisie is in het Bestuurlijk Overleg MIRT van 28 oktober 2008 afgesproken de integrale benadering verder uit te werken door onder andere een gezamenlijke verkenning uit te voeren naar A4/A44 en de aansluitingen van de RijnlandRoute hierop. Dit gezamenlijke voornemen werd op 27 oktober ook bekrachtigd door de ondertekening van het Randstad Urgent Contract door de minister van V&W en de gedeputeerde Verkeer en Vervoer, Economie en Integrale Ruimtelijke Projecten van de provincie Zuid-Holland.

Ontwikkelingsvisie
De integrale visie neemt aanwezige eigenschappen en kwaliteiten van het gebied (die veelal volgen uit de geografische ligging) als vertrekpunt. Het behouden van de openheid en het benutten van het unieke woonklimaat en de centrale ligging maken de regio ook in de toekomst een aantrekkelijke omgeving voor burgers en bedrijven. Concentratie van verstedelijking dient in deze visie plaats te vinden in de As Leiden – Katwijk, waarbij bereikbaarheid via een passend stedelijk verdeelsysteem voor zowel weg als openbaar vervoer (ov) cruciaal is.

Door concentratie van woningbouw kan grotere efficiëntie in exploitatie en gebruik van infrastructuur bereikt worden. Deze keuzes bieden voldoende ruimte om aanwezige kansen te grijpen en uitdagingen aan te gaan voor de verdere ontwikkeling van de regio. Om samenhang tussen vervoerssysteem en ruimtelijke ontwikkeling te behouden, zal gewerkt moeten worden vanuit specifieke, structurerende ingrepen, met name op en nabij knopen van het vervoerssysteem. Een gefaseerde aanpak vanuit een overzichtelijke hiërarchie van knopen en verstedelijkingsgebieden is hierbij het vertrekpunt.

Oktober 2008 – oktober 2009
In het Bestuurlijk Overleg-MIRT van oktober 2008 is de afspraak gemaakt om gezamenlijk de uitwerking van de Integrale Benadering Holland Rijnland, waaronder de verkenning naar de A4/A44-aansluiting RijnlandRoute uit te voeren. Deze verkenning moet in oktober leiden tot vaststelling van een bestuurlijk gedragen voorkeursalternatief die realiseerbaar is, gebaseerd op een verdeling van financiële bijdragen.

Doel van de IBHR is in oktober 2009 een voorkeursbesluit te nemen over een bestuurlijk gedragen voorkeursalternatief dat realiseerbaar is, gebaseerd op een verdeling van financiële bijdragen. Een voorkeursalternatief bestaat uit:
-Een set van maatregelen in de regio Holland Rijnland ter verbetering van de bereikbaarheid van de regio (HWN en regionaal verdeelsysteem weg en ov).
-Een bijpassende set aan maatregelen en afspraken die de effectiviteit van de bereikbaarheidsmaatregelen voor het bereiken van nationale en regionale doelstellingen op het gebied van woningbouw, economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit optimaliseren.

-Bestuurlijk gedragen houdt in dat voor het (voorkeurs)alternatief een brede bestuurlijke steun is bij zowel regionale, provinciale en rijksbestuurder(s).
-Onder zicht op financiering wordt verstaan dat ten behoeve van de geraamde kosten (met een marge van max. 30%) minimaal 80% kan worden bekostigd op basis van concreet ten behoeve van dit project gereserveerde budgetten bij de verschillende betrokken partijen.

Van een alternatief zijn de belangrijkste effecten ten aanzien van bereikbaarheid, economische ontwikkeling, woningbouw (kwantiteit, kwaliteit) en milieu (lucht, geluid, openheid landschap / inpassing) in beeld gebracht.