Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer

Algemeen

Naar een bereikbare en leefbare regio

Een goede bereikbaarheid is voor Holland Rijnland van groot belang. Dat bevordert de werkgelegenheid en zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers van de regio kunnen komen waar ze willen. Uiteraard dient dat op een zo veilige en milieuvriendelijke manier te gebeuren.

Holland Rijnland is gunstig gelegen ten opzichte van Schiphol en de Rotterdamse haven. Mede hierdoor en door de bollen- en bloemenhandel zijn er veel transport- en logistieke bedrijven. Ook andere bedrijvigheid in de regio genereert veel verkeer zoals het Europees centrum voor ruimteonderzoek en ruimtetechnologie (ESTEC) in Noordwijk, de congresfaciliteiten en de industrie voor

Deze kenmerken zorgen ervoor dat er veel verplaatsingen zijn die bovendien voor een groot deel over de weg afgewikkeld worden. Dat brengt opstoppingen, verkeershinder en onveilige situaties met zich mee. De 12 gemeenten verenigd in Holland Rijnland willen hier iets aan doen.

Programma Verkeer & Vervoer

De regio Holland Rijnland streeft op het gebied van Verkeer & Vervoer de volgende doelen na:

 • Verbetering van de bereikbaarheid van woon- en werkgebieden door te werken aan een kwalitatief hoogwaardig netwerk van infrastructuur voor het openbaar vervoer, de fiets, auto’s en vrachtwagens.
 • Koppeling tussen ruimtelijke ontwikkelingen en de vervoersnetwerken zodat de vervoersstromen zoveel mogelijk gebundeld kunnen worden.
 • Verbetering van de leefbaarheid in het gebied door het terugdringen van het aantal verkeersongevallen en het reduceren van de uitstoot van schadelijke gassen en tegengaan van de geluidsoverlast.

Daartoe is de regio onder andere betrokken bij de onderstaande projecten. Veel van deze projecten worden uitgevoerd door de provincie of betreffende gemeenten. Holland Rijnland heeft hierbij wisselende rollen die kunnen variëren van agenderen en stimuleren tot verbinden en coördineren tot lobbyen en het behartigen van de gezamenlijke belangen.

 • Het ontwikkelen van een regionale OV-Visie: In de OV Visie wordt een beeld geschetst van de gewenste ontwikkelingen op het gebied van het openbaar vervoer in de regio.
 • Uitvoering van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan  (RVVP) ‘De Regio’s verbonden’ dat in 2003 is opgesteld door de (toenmalige) 16 gezamenlijke gemeenten.
 • Vorm geven aan het verkeer- en vervoerhoofdstuk in de Regionale structuurvisie die de gezamenlijke gemeenten aan het opstellen zijn voor 2005-2020. 
 • Realisatie van de RijnGouweLijn: een hoogwaardige light-railverbinding van oost naar west.
 • Realisatie van de RijnlandRoute: een verbindingsweg van Katwijk, de nieuw te ontwikkelen woningbouwlocatie op het voormalige vliegveld Valkenburg naar de A44 en de A4.
 • Verbetering van de verkeersveiligheid door middel van verkeersveiligheidsprojecten. Deze bestaan onder andere uit: aanpassen van de infrastructuur zodat snelheidsovertredingen minder makkelijk worden (Duurzaam Veilig); voorlichting en educatie voor alle leeftijdscategorieën waarbij meer aandacht wordt besteed aan de kwetsbare groepen in het verkeer (scholieren, jongeren, ouderen); handhaving van verkeersregels.
 • Beheer van de Regiotaxi. De Regiotaxi is een aanvullend openbaar-vervoerssysteem, een kruising tussen de bus en de taxi. De dienst wordt aangeboden in Holland Rijnland, m.u.v. de Rijnstreekgemeenten: hier rijdt nog het eigen systeem: de Rijnstreekhopper. De Regiotaxi wordt uitgevoerd door De Vier Gewesten i.s.m. lokale onderaannemers.
 • Realisatie van station Sassenheim in het kader van project  Stedenbaan. Door aanleg van dit station kunnen meer reizigers in de regio gebruik maken van de trein. In het project Stedenbaan wordt ernaar gestreefd om het bestaande spoor beter te benutten nadat de internationale treinen medio 2007 van een apart spoor gebruik maken, onder andere door aanleg van nieuwe treinstations en door het aanpassen van de dienstregeling waardoor meer regionale treinen kunnen rijden op het spoor.
 • Uitvoering van de Noordelijke Ontsluiting Greenport. De samenwerkende gemeenten van de Regio Holland Rijnland hebben in 2002 een Programma van Afspraken ondertekend. In dit Programma is de bereikbaarheidsproblematiek in de noordelijke Bollenstreek, met name de verbinding tussen de N206 en A44/A4 als knelpunt opgenomen.
 • Vertegenwoordiging van de regio in met het rijk, de provincie en andere regio’s. Zo is Holland Rijnland vertegenwoordigd in het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB) en in Samenwerking in Groot Haaglanden  (SWINGH). Opereert tegenwoordig onder de naam BEREIK!  

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer

Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer is het regionale platform waarin de gemeenten de voortgang bespreken van het beleid en de uitvoering van projecten op het gebied van mobiliteit.

Daarnaast heeft het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer een functie bij het behartigen van de belangen van de regio bij de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Verkeer & Waterstaat.