Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer Corridor N207

Corridor N207

Corridor N207

De Corridor N207 is een netwerk van bestaande provinciale wegen. Deze wegen in de regio Holland Rijland moeten zorgen voor de doorstroming richting de A4, A12 en A44. De gemeenten in dit gebied en de regio’s Holland Rijnland en ISMH willen dat de provincie Zuid-Holland de komende periode investeert in deze Corridor. Het bedrijfsleven ondersteunt dit verzoek.

Oplossen files en economische schade
De Greenports in het noordelijk deel van Zuid-Holland zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar het omliggend provinciale wegennet is niet meegegroeid. Auto’s en vrachtauto’s moeten via N-wegen door kleine kernen naar de grotere provinciale wegen richting de A4, A12 en A44 rijden. Dit is onveilig en leidt vaak tot opstoppingen, ook omdat gebruik moet worden gemaakt van verouderde bruggen. Dit leidt tot kostbaar reistijdverlies en economische schade. Zeker met de Floriade 2022 in het vizier moeten deze problemen echt opgelost worden.

Totale aanpak; inclusief N209
De betrokken partijen stellen dat het nog niet voor de hele N207 corridor duidelijk is welke oplossingen kunnen worden verwacht. Weliswaar worden losse delen bestudeerd en voorbereid, maar de partijen willen een totale aanpak, dus inclusief de N209 bij Hazerswoude-Dorp.
Het noordelijke deel staat op het punt om uitgevoerd te worden. De benodigde procedures zijn gestart en de betrokken partijen proberen deze procedures zo vlot mogelijk te doorlopen om snel met de uitvoering te kunnen starten. Het zuidelijke deel van de N207-corridor verkeert nog in een fase van verkenning en studie. Een eenduidig totaal plan ontbreekt nog. Het centrale deel (rondom Alphen aan den Rijn) is straks essentieel om het noordelijk en zuidelijk deel van de corridor goed met elkaar te verbinden.

Economische belangen
De Corridor N207 is van groot belang bij de doorstroming van verkeer naar de hoofdwegenstructuur en de mainports Rotterdam en Schiphol. Dit is onder andere van economisch belang voor de Overslagterminal Alphen, de greenports Boskoop en Aalsmeer en de ontsluiting van de stad Alphen aan den Rijn.
Op verzoek van de gemeenten langs de N207 is in 2006 een corridorstudie N207 uitgevoerd naar de aanpassingen die nodig zijn om de problematiek tussen A4 en A12 aan te pakken. Het bedrijfsleven, gemeenten en de regio’s willen dat deze in zijn geheel wordt uitgevoerd. Tot nu toe blijkt echter bij de uitwerking van de diverse maatregelen dat de ambitie van de provincie Zuid-Holland een stuk minder ver reikt dan de ambitie van de gemeenten.

Rol Holland Rijnland
De Corridor N207 is een project voor de provincie Zuid-Holland. De betrokken gemeenten en regio’s dringen er bij de provincie op aan dat dit uitgevoerd moet worden. Op verzoek van een aantal gemeenten heeft Holland Rijnland het voortouw genomen in discussie rond de Corridor N207 om recht te kunnen doen aan de gemeentelijke ambities. In een gezamenlijk overleg op 27 oktober 2011 hebben de betrokken gemeenten en regio’s Holland Rijnland en Midden Holland (ISMH) geconstateerd dat zij een gezamenlijk eindbeeld tot 2022 willen met daarbij een duidelijk programma om daar te komen.
Een eerste schets van het mogelijk eindbeeld vindt u hier (1,5 mb).

Acties tot nu toe
De betrokken partijen hebben duidelijk gemaakt welke knelpunten als eerste moeten worden aangepakt. Op 18 januari 2012 is door hen een brief (54 kb) gestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland gestuurd met de oproep om €20 miljoen extra ter beschikking te stellen om deze problemen aan te pakken. Deze behoefte wordt mede onderschreven door het bedrijfsleven en diverse belangenorganisaties met deze brief (231 kb) aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Hoe verder
Het noordelijke deel van de Corridor N207 (tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn) staat op het punt om uitgevoerd te worden. De benodigde procedures zijn gestart en de betrokken partijen willen snel met de uitvoering starten. Volgens planning gaat in 2013 de eerste schop in de grond.
Voor het zuidelijke deel van de N207-corridor wordt nog verkend en gestudeerd. Een totale aanpak ontbreekt nog.
Het centrale deel (rondom Alphen aan den Rijn) is straks essentieel om het noordelijk en zuidelijk deel van de corridor goed met elkaar te verbinden. Ook moet de aansluitingen met de A4 en A12 (parallelstructuur en Moordrechtboog) goed doorstromen.

De komende maanden neemt Holland Rijnland samen met de betrokken partners het voortouw om het gewenste eindbeeld te realiseren. De gemeente Alphen heeft zich bereid verklaard om hier capaciteit voor vrij te maken en ook Holland Rijnland heeft capaciteit voor de verdere lobby rond de Corridor N207 toegezegd. Medio april komt er een werkconferentie rond dit onderwerp.