Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer Noordelijke Ontsluiting Greenport

Noordelijke Ontsluiting Greenport

De samenwerkende gemeenten van de Regio Holland Rijnland hebben in 2002 een Programma van Afspraken ondertekend. In dit Programma is de bereikbaarheidsproblematiek in de Greenport Duin- en Bollenstreek, met name de verbinding tussen de N206 en A4/A44, als knelpunt opgenomen.
De gemeenten in Holland Rijnland hebben in het Regionaal Investeringsfonds (RIF) € 37,5 miljoen gereserveerd voor maatregelen ten behoeve van de ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni 2011 het Programmaplan Ontsluiting Greenport (pdf. 3,1 mb) vastgesteld, waarin de verdeling van deze gelden voor verschillende maatregelen is uitgewerkt.
De doelstellingen van verkeersmaatregelen in de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn:

  • structureel verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Duin- en Bollenstreek;
  • verbeteren economische positie van de Greenport Duin- en Bollenstreek;
  • kernen in de Duin- en Bollenstreek aan te sluiten op het provinciale en landelijke hoofdwegennet.

Eind 2007 is Holland Rijnland gestart met onderzoek naar een noordelijke verbinding tussen de N206 en de A4 om de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een pakket aan maatregelen. Begin 2008 is mede op initiatief van de regio Holland Rijnland, door de provincies Noord- en Zuid-Holland, de Stadsregio Amsterdam en Holland Rijnland een start gemaakt met de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek. Holland Rijnland heeft hierin altijd gepleit voor een verbetering van de bereikbaarheid van de Greenport en heeft op basis van het eigen onderzoek verschillende opties ingebracht om dit voor elkaar te krijgen. In december 2008 heeft dit geleid tot de Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidstudie Grensstreek (pdf. 981 kb). Deelnemende partijen hebben hierin afgesproken de volgende vervolgstudies uit te voeren:

  • Studie naar maatregelen om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het middengebied van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren. Holland Rijnland heeft hiervoor een programmaplan opgesteld. Dit is in december 2009 vastgesteld door het Breed Bestuurlijk Overleg.
  • Studie naar een verbinding tussen de N206 en de N205 ten noorden van Hillegom (route Zuid-Kennemerland) [link]. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zijn hiermee in 2010 gestart.
  • De OV-corridor tussen de Duin- en Bollenstreek en Schiphol. Holland Rijnland heeft hiervoor samen met de andere partijen een verkenning uitgevoerd. Eind 2010 heeft de provincie een planstudie gestart.
  • Studie naar de aansluitingen op de A44, incl. een verbinding tussen de N206 en de A44 (noordelijke randweg Rijnsburg). De provincie Zuid-Holland is eind 2010 hiermee gestart.

 

Informatieavond 16 juni 2011

“Een Greenportcorridor van de A12 bij Gouda tot in het hart van de Duin- en Bollenstreek”. Dat moet volgens portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van Holland Rijnland Leendert de Lange het eindbeeld zijn van de verbetering van de N207 en maatregelen in het kader van de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG). De portefeuillehouder zei dit op de informatie-avond van Holland Rijnland over de plannen voor de N207 en NOG op 16 juni in het Fordmuseum in Hillegom. Ruim 120 raadsleden en bestuurders uit de vijftien Holland Rijnland-gemeenten woonden de avond bij.

Lees verder op de site of
Download het artikel als pdf (270 kb)