Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer RijnGouweLijn

RijnGouweLijn

Besluitvorming RijnGouweLijn in zicht.

De provincie, betrokken gemeenten en Holland Rijnland verwachten in de komende maanden het proces rond de RijnGouwelijn te kunnen afronden.
Het Hoofdlijnenakkoord van de provincie noemde in april 2011 een heroverweging van het project RijnGouwelijn noodzakelijk vanwege de financiële risico’s en alle wensen voor een veilige en goede inpassing van de RijnGouwelijn en de RijnlandRoute. De betrokken gemeenten, de Universiteit Leiden, de Kamer van Koophandel en Rijkswaterstaat hebben sindsdien gewerkt aan een gedeelde visie op het toekomstig openbaar vervoer in onze regio. Er is op een constructieve manier gesproken over wat de regio nodig heeft qua openbaar vervoer en wat daarbij in de huidige financiële situatie haalbaar is. De verwachting is dat provincie en gemeenten op afzienbare termijn het proces kunnen afronden zodat er begin volgend jaar een gezamenlijk gedragen voorstel kan worden voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

 

Woensdag 22 september is het advies verschenen van de Commissie Hoogwaardig Openbaar Vervoer van de gemeente Leiden over de RijnGouwelijn. Het advies is in lijn met de regionale inzet voor de RijnGouwelijn.
Op 5 oktober zal het college van de gemeente Leiden een standpunt innemen over dit advies.
Tijdens de raadsledenbijeenkomst van Holland Rijnland die die avond plaatsvond zal de verantwoordelijke wethouder, de heer Strijk, een korte toelichting op het rapport geven.

 

Het ontbreekt in de regio aan goede oost-west verbindingen ook als het gaat om het openbaar vervoer. De RijnGouweLijn (RGL) biedt een hoogwaardig alternatief voor de auto. Gemeenten en provincie werken bij de totstandkoming van de RGL nauw samen. Het voorkeurstracé (zie afbeelding hiernaast) kan worden ingepast in de herziening van het streekplan en de bestemmingsplannen.


 

01 maart 2010 is de Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West ondertekend.
Meer informatie over de bestuursovereenkomst.

 

Voor uitgebreide informatie gaat u naar: www.rijngouwelijn.nl