Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer RVVP

RVVP

De regio staat voor belangrijke keuzes

In het kader van de aanpak van de verkeers- en vervoersproblematiek in de regio Holland Rijnland staat de regio voor belangrijke keuzes. Alle gemeenten hebben daarbij het belang ingezien om deze beslissingen eensgezind te nemen. Het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (1,23 mb) (RVVP) uit 2002 heeft dan ook de titel "De regio’s verbonden" meegekregen. Een vlag die de lading van het RVVP volledig dekt.
Het RVVP vormt een belangrijk kader waarbinnen het regionaal verkeers- en vervoersbeleid is vormgegeven, uitgaande van de gemeenschappelijke problemen op het gebied van verkeer en vervoer.
In samenspraak met twaalf gemeenten (Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek) en een aantal maatschappelijke organisaties is het RVVP in een zorgvuldig proces tot stand gekomen. Daarmee kan het RVVP op een breed draagvlak binnen Holland Rijnland rekenen.

Hierbij speelde de onderlinge verbondenheid die al van oudsher kenmerkend is voor de voormalige Leidse regio en de gemeenten van het voormalige samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek een grote rol. Deze verbondenheid is vandaag de dag nog altijd in verschillende verschijningsvormen aanwezig. Zo vormt de fysieke infrastructuur een verbindend element tussen de beide voormalige regio’s onderling, maar ook met de omliggende gebieden zoals de gemeenten in de Rijnstreek. Deze infrastructurele verbindingen zijn essentieel voor het functioneren van Holland Rijnland, waarin wonen, werken en recreëren een belangrijke plaats innemen. Zonder een kwalitatief hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer-, fiets- en weginfrastructuur komt de bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden in de knel en daarmee de leefbaarheid van de regio.

Na vaststelling van het Regionaal Verkeer en Vervoerplan is een uitvoeringsprogramma voor de periode 2003-2006 opgesteld. In 2006 is gestart met een uitvoeringsprogramma voor de periode 2007-2010. Voorafgaand aan dit laatste proces heeft het portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer Holland Rijnland unaniem uitgesproken dat de beleidsuitgangspunten die bij het opstellen van het RVVP zijn gehanteerd onverminderd gelden. Dit heeft er toe geleid dat niet overgegaan is tot een uitgebreide actualisatie van het RVVP. Wel is op basis van voortschrijdend inzicht de visiekaart voor het autoverkeer aangepast en zijn de hieruit voortvloeiende projecten opgenomen in het concept uitvoeringsprogramma. Tevens is na het gereedkomen van de Openbaar Visie Holland Rijnland, de visiekaart OV vervangen door de kaart uit de OV visie. Het overzicht met OV-projecten zal hierop worden aangepast.

In het uitvoeringsprogramma (UP) zijn de nog niet afgeronde projecten uit het eerste UP opgenomen aangevuld met projecten die gedurende de afgelopen jaren van start zijn gegaan (voortschrijdend inzicht). Vervolgens is een prioritering gemaakt van projecten die voor de middellange termijn waren benoemd en nog niet in uitvoering zijn genomen. Ook zijn in dit uitvoeringsprogramma projecten opgenomen die door andere partijen, zoals Rijkswater-staat, in de regio worden uitgevoerd. Dit om een totaalbeeld van alle ontwikkelingen op het gebied van Verkeer en Vervoer binnen het grondgebied van Holland Rijnland te verkrijgen.
Het uitvoeringsprogramma is inclusief een overzicht met (geraamde) benodigde personele capaciteit van zowel gemeenten als regio in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 maart 2008 vastgesteld.

Bij de besluitvorming is tevens afgesproken dat periodiek, enige maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, tot actualisatie van het uitvoeringsprogramma over wordt gegaan. In 2010 is de Rijnstreek bij Holland Rijnland aangesloten. Bij de actualisatie waarmee eind 2010 wordt gestart zal tevens een aanvulling t.a.v. het gebied van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude plaatsvinden.

De visie zoals opgenomen in het RVVP is leidend. Voor de gemeenten in de Rijnstreek worden de aanvullingen en aanpassingen opgenomen in het tekstuele gedeelte van het UP. In het UP RVVP zullen de visiekaarten, fietspadenplannen, het overzicht met verkeersongevallen-concentraties, het Openbaar Vervoer-programma en de RVMK met de Rijnstreek aangevuld moeten worden. De aanvulling van het (UP) RVVP is specifiek gericht op het gebied en het verkeersbeleid van de voormalige Rijnstreekgemeenten en de relatie van dit gebied met de omliggende omgeving. Uitgangspunt is het nu nog gehanteerde gebiedsprofiel RijnGouwestreek. De projecten die hier in opgenomen zijn vormen – indien nog actueel – tevens de basis voor de aanvulling van het uitvoeringsprogramma van het RVVP.
Ten tijde van de totstandkoming van het laatste UP RVVP, waren de gemeenten Alkemade en Jacobswoude nog niet gefuseerd tot de nieuwe gemeente Kaag en Braassem. Bij de aanvulling van actualisatie wordt beleid van de gehele nieuwe gemeente Kaag en Braassem opgenomen. Het UP RVVP zal ook voor de 12 gemeenten geactualiseerd worden conform door het AB op 26 maart 2008 is besloten.

Het UP RVVP zal voor de raadsperiode 2010-2014 geactualiseerd worden. De looptijd van het RVVP loopt tot 2015. Na deze actualisatie en aanvulling van het UP RVVP zal medio 2014 overwogen worden een volledig nieuw RVVP op te (laten) stellen.

Versiedatum: april 2012