Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer Stedenbaan

Stedenbaan

StedenbaanPlus

De Zuidvleugel van de Randstad is een netwerkstad. Miljoenen mensen wonen en werken hier, verspreid over een prachtig maar complex gebied met een enorme bedrijvigheid en dynamiek. De netwerkstad en de bijbehorende mobiliteit groeien nog steeds. Er is behoefte aan nog een groot aantal woningen en er moet alles op alles gezet worden om de mobiliteit in goede banen te leiden. Er is nauwelijks ruimte om te bouwen, dus moet de bestaande capaciteit zo goed mogelijk benut worden, zowel voor nieuwbouw als voor mobiliteit.

Het programma Stedenbaanplus kan aan die intensievere benutting een belangrijke bijdrage leveren door op het hoofdrailnet een goed regionaal treinproduct aan te bieden en door rond de stations woningbouw en kantoren te realiseren. StedenbaanPlus kan die rol vervullen als alle bestuurders en overheden die ermee te maken hebben, eraan meewerken. Hiertoe is in december 2007 een Uitvoeringsovereenkomst getekend door alle Stedenbaan partners (de regio’s in de Zuidvleugel, gemeenten Rotterdam en Den Haag, NS en Prorail)

Stedenbaanplus richt zich op het beter benutten en versterken van bestaande steden en dorpen en bestaande infrastructuur van het hoofdrailnet van de Zuidvleugel door het in samenhang realiseren van:

 • een beter treinproduct: sneller, frequenter, gelijkvloerse instap;
 • beter voor- en natransport naar en van stations (ketenmobiliteit);
 • beter en intensiever grondgebruik nabij stations.

De overheden in de Zuidvleugel van de Randstad werken hiermee samen met NS en ProRail aan:

 • vergroten van de bijdrage van de trein en de hiermee verbonden ketenmobiliteit aan de bereikbaarheid en de mobiliteit binnen de Zuidvleugel;
 • versterken van de kracht van de steden in de Zuidvleugel door bundeling van woningen, kantoren en voorzieningen rond de treinstations en door realisatie van aantrekkelijker en sociaal veiliger stationsomgevingen;
 • beperken van de aantasting van het landelijk gebied en de milieubelasting.

Stand van zaken

Om internationaal te concurreren moet een goed vervoersnetwerk geboden kunnen worden. Hierbij moet snel, frequent en comfortabel openbaar vervoer rijden op de drukste lijnen in de Zuidvleugel en in de Noordvleugel van de Randstad. Dit noemen we hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Vanuit het OV-Bureau Randstad wordt gewerkt aan één HOV-formule: Randstadnet. Dit wordt een netwerk van drukke OV-lijnen met minimaal dezelfde HOV- standaard; in regionale bus, tram, metro en trein (sprinter).

StedenbaanPlus en Randstadnet zullen uiteindelijk meer samenwerken. StedenbaanPlus houdt zich bezig met de Zuidvleugel van de Randstad maar richt al wel steeds meer op bus, tram en metrolijnen dan het oude Stedenbaanbureau. Daarom ook StedenbaanPlus.

In het najaar van 2011 is station Sassenheim in gebruik genomen. Om de vervoerwaarde van station Sassenheim te stimuleren wordt het station aangedaan door busverbindingen met HOV-kwaliteit, in de richtingen Noordwijk en Lisse (- Haarlemmermeer).

Uitvoeringsovereenkomst – Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Stedenbaan 2010-2020

Op 9 juli 2007 is het document Ruimtelijke Ambitie Stedenbaan 2020 bekrachtigd door het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, nadat de dagelijkse besturen van de acht Zuidvleugel-partijen, waar onder dat van Holland Rijnland, met dit document hebben ingestemd.

Uitgangspunt bij de gemaakte afspraken die zijn verwoord in het document zijn gericht op intensiever ruimtegebruik en functiemenging in een invloedsgebied van globaal 1200 meter vanaf de Stedenbaanstations. In de regio Holland Rijnland gaat het hierbij om de stations Hillegom, Voorhout, Sassenheim, Leiden Centraal, de Vink en Voorschoten.

De komende jaren zullen de betrokken gemeenten samen met ontwikkelaars, beleggers en corporaties, met het rijk, de NS en ProRail en de regionale samenwerkingsverbanden en de provincie de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen proberen tot stand te brengen.

Afgesproken is onder andere dat in Holland Rijnland tussen 2010 en 2020 minimaal 2500 woningen en 70.000m2 kantoor in de invloedsgebieden van de stations worden gebouwd.
In aanvulling hierop hebben de bestuurders van NS, ProRail en de 8 Zuidvleugelpartners hun handtekening gezet onder de volgende drie overeenkomsten:

 • ketenmobiliteit – informatievoorziening, over reisinformatie op stations;
 • sociale veiligheid, met daarin afspraken over verantwoordelijkheden omtrent het stationsbeheer en het zorgen voor sociaal veilige stations;
 • kwaliteit stations, stationsomgevingen en overstappunten, over bereikbare stationsomgevingen en goede bewegwijzering voor de reiziger.

Doel hiervan is om, naast de inspanningen op realisatie van nieuwbouw rond stations, ook de stations zelf aantrekkelijker te maken.
StedenbaanPlus monitor

Elk jaar wordt het aantal in- en uitstappers bijgehouden. In 2010 valt op dat het aantal in- en uitstappers is gedaald, terwijl het aantal inwoners in het stationsgebied gelijk is gebleven of zelfs iets is gestegen. Een periode van teruglopende economische activiteit kan hier een verklaring voor zijn.

 

Ontwikkeling in- en uitstappers per etmaal per station per regio (2005-2010)
Regio Holland Rijnland 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ont. 5-10 ont. 9-10
Hillegom 1.515 1.419 1.343 1.423 1.493 1.482 98% 97%
Voorhout 2.583 2.662 2.734 2.841 2.802 2.838 110% 101%
Leiden 57.318 59.740 61.383 60.962 60.782 58.529 102% 96%
De Vink 2.085 2.132 2.153 2.251 2.312 2.162 104% 94%
Voorschoten 2.423 2.496 2.609 2.782 2.846 2.628 108% 92%
Totaal 65.924 68.419 70.222 70.259 70.235 67.639 103% 96%

(Bron: StedenbaanPlus 2011)

Organisatie

De organisatie van Stedenbaan wordt gevormd door een Bestuurlijke Commissie, een regiegroep en een werkgroep Ontwikkeling en Onderzoek.

De Bestuurlijke Commissie Stedenbaan heeft als taak:

 • bestuurlijk overleg met ministeries V&W en VROM, platform Zuidvleugel, NS-directie, regiopartijen, gemeenten en marktpartijen om het programma te realiseren;
 • goedkeuren programmaplan en budget;
 • overleg met bestuurlijke trekkers pilots;
 • informeren van en afstemmen met bestuurders moederorganisatie over voortgang en inhoud programma.

Namens Holland Rijnland zijn dit de heer J. Wienen en L.A.W. de Lange.

De Regiegroep Stedenbaan heeft als taak:

 • sturing van programma Stedenbaan;
 • organiseren bestuurlijke informatievoorziening en besluitvorming over programma-onderdelen in hun resp moederorganisaties;
 • afstemming RO en V&V onderdelen;
 • zorgdragen voor afstemming met lopende programma’s/projecten binnen hun organisatie

zorgdragen voor inbreng Stedenbaan programma in bredere ambtelijke overleggen (bv. MIT-voorbereiding, verstedelijkingsafspraken)
Namens Holland Rijnland is dit de heer E. Kiers.

De Werkgroep Ontwikkeling en Onderzoek heeft als taak:

 • voorbereiding besluitvorming in ambtelijke stuurgroep en commissies;
 • inbreng belangen moederorganisaties in Stedenbaanplus
 • inbrengen nieuwe ontwikkelingen relevant voor het Stedenbaan programma;
 • afstemming met lopende programma’s/projecten binnen hun organisatie;
 • afstemmen met betrokken gemeentes uit hun regio’s.

Namens Holland Rijnland is dit de heer R. Fekken.

Publicatiedatum: 13 oktober 2011